แบบจำลองสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยและประโยชน์จากการสนทนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผ่านการแพทย์ทางไกล

ผู้แต่ง

  • อธิวัฒน์ ภูริศรี นักวิจัยอิสระ

คำสำคัญ:

สุขภาพดิจิทัล, ความดันโลหิตสูง, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ , การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, การแพทย์ทางไกล

บทคัดย่อ

โรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด มีอัตราป่วยและเสียชีวิตสูงทั่วโลก ในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัส สุขภาพดิจิทัลจึงเป็นเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ เพื่อประเมินความดันโลหิตด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ในการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง งานวิจัยหลายฉบับแสดงประโยชน์จากการใช้สุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บทความนี้ได้ทบทวนแนวทางด้านสุขภาพดิจิทัล โดยการผสมผสานการให้แพทย์คำปรึกษาและการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย เป้าหมาย คือ การจัดตั้งแพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประเมินความดันโลหิตด้วยตนเอง(self-monitoring) และการประเมินผ่านทางไกล (tele-monitoring) ควรส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคแก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องสนับสนุนให้มีการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงเบื้องต้น และการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอย่างมีประสิทธิภาพผ่านคลินิกออนไลน์ (virtual clinics) แนวทางด้านสุขภาพแบบดิจิทัลที่ผสานกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งสามารถช่วยแพทย์ในการคัดกรอง การวินิจฉัย และการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีที่สวมใส่หรือแอปพลิเคชันด้านสุขภาพในการดูแลความดันโลหิตสูง ส่งเสริมให้ผู้คนสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ บทความนี้จะอธิบายถึงความสำคัญของสาเหตุการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และปัจจัยเสี่ยงโรค ในการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ทักษะการสนทนากับผู้ป่วย เทคโนโลยี และความรู้ จึงมีความจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงให้ประสบความสำเร็จ สุขภาพดิจิทัลอาจเป็นแนวทางใหม่ในการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย ปัจจุบันมีให้บริการในโรงพยาบาลเอกชน ในอนาคตอันใกล้จะต้องเป็นที่นิยมมากขึ้นทั่วประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และสร้างมาตรฐานด้านสุขภาพแบบดิจิทัล

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aekplakorn, W., Sangthong, R., Kessomboon, P., Putwatana, P., Inthawong, R., Taneepanichskul, S., Sritara, P., Sangwatanaroj, S., Chariyalertsak, S., & National Health Examination Survey IV study group (2012). Changes in prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Thai population, 2004-2009: Thai National Health Examination Survey III-IV. Journal of Hypertension, 30(9), 1734–1742. https://doi.org/10.1097/HJH.0b013e3283568158

Akuiyibo, S., Anyanti J., & Amoo, B. (2022). Effects of behaviour change communication on hypertension and diabetes related knowledge, attitude and practices in Imo and Kaduna States: A quasi-experimental study. BMC Public Health, 22, 715. https://doi.org/10.1186/s12889-022-13139-3

Albury, C., Hall, A., Syed, A., Ziebland, S., Stokoe, E., Roberts, N., Webb, H., & Aveyard, P. (2019). Communication practices for delivering health behaviour change conversations in primary care: A systematic review and thematic synthesis. BMC Family Practice, 20(1), 111. https://doi.org/10.1186/s12875-019-0992-x

Agbaje, A. O., Barker, A. R., & Tuomainen, T. P. (2022). Effects of arterial stiffness and carotid intima-media thickness progression on the risk of overweight/obesity and elevated blood pressure/hypertension: A cross-lagged cohort study. Hypertension (Dallas, Tex.: 1979), 79(1), 159–169. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18449

Agbaje, A. O., Barker, A. R., & Tuomainen, T. P. (2022). Effects of Arterial Stiffness and Carotid Intima-Media Thickness Progression on the Risk of Overweight/ Obesity and Elevated Blood Pressure/Hypertension: A Cross-Lagged Cohort Study. Hypertension (Dallas, Tex.: 1979), 79(1), 159–169. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18449

Australian Institute of Health & Welfare. (2022). Digital health. Retrieved from https://www.aihw.gov.au/reports/australias-health/digital-health

Botdorf, J., Chaudhary, K., & Whaley-Connell, A. (2011). Hypertension in Cardiovascular and Kidney Disease. Cardiorenal Medicine, 1(3), 183–192. https://doi.org/10.1159/000329927

Burnier, M., Kjeldsen, S. E., Narkiewicz, K., Egan, B., & Kreutz, R. (2022). Hypertension management during the COVID-19 pandemic: What can we learn for the future?. Blood Pressure, 31(1), 47–49. https://doi.org/10.1080/08037051.2022.2058909

Citoni, B., Figliuzzi, I., Presta, V., Volpe, M., & Tocci, G. (2022). Home blood pressure and telemedicine: a modern approach for managing hypertension during and after COVID-19 pandemic. High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention: The Official Journal of The Italian Society of Hypertension, 29(1), 1–14. https://doi.org/10.1007/s40292-021-00492-4

da Silva, E. K. P., Barreto, S. M., Brant, L. C. C., Camelo, L. V., Araújo, E. M., Griep, R. H., Fonseca, M. J. M. D., Pereira, A. D. C., & Giatti, L. (2022). Gender, race/skin colour and incidence of hypertension in ELSA-Brasil: An intersectional approach. Ethnicity & health, 13(2), 198-208. https://doi.org/10.1080/13557858.2022.2108377

Durukan, B. N., Vardar Yagli, N., Calik Kutukcu, E., Sener, Y. Z., & Tokgozoglu, L. (2022). Health related behaviours and physical activity level of hypertensive individuals during COVID-19 pandemic. International journal of rehabilitation research. Internationale Zeitschrift fur Rehabilitationsforschung Revue internationale de recherches de readaptation, 45(2), 176–183. https://doi.org/10.1097/MRR.0000000000000519

Freeman, H. (1987). Health promotion talk in family practice encounters. Social Science & Medicine, 25(8), 961-966. https://doi.org/10.1016/0277-9536(87)90267-X.

Hanssen, H., Boardman, H., Deiseroth, A., Moholdt, A., Simonenko, M., Kränkel, N., & Niebauer, J. (2022). Personalized exercise prescription in the prevention and treatment of arterial hypertension: A Consensus Document from the European Association of Preventive Cardiology (EAPC) and the ESC Council on Hypertension. European Journal of Preventive Cardiology, 29(1), 205–215, https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwaa141

Hare, A. J., Chokshi, N., & Adusumalli, S. (2021). Novel digital technologies for blood pressure monitoring and hypertension management. Current Cardiovascular Risk Reports, 15(8), 11. https://doi.org/10.1007/s12170-021-00672-w

Jagannathan, R., Patel, S. A., Ali, M. K., & Narayan, K. M. V. (2019). Global updates on cardiovascular disease mortality trends and attribution of traditional risk factors. Current Diabetes Reports, 19(7), 44-56. https://doi.org/10.1007/s11892-019-1161-2

Kario, K., Harada, N., & Okura, A. (2022). Digital therapeutics in hypertension: Evidence and perspectives. Journal of hypertension, 79(10), 2148-2158. https://doi/full/10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19414

Kitt, J., Fox, R., & Tucker, K. L. (2020). Digital health: New approaches in Hypertension Management. Journal of Cardiology and Cardiovascular Sciences, 4(1), 18-23. https://doi.org/10.29245/2578-3025/2020/1.1186

Kung, H. C., & Xiu, J. (2015). Hypertension-related mortality in the United States, 2000-2013. Retrieved from http://bit.ly/3Du4Krj

Labrique, A., Agarwal, S., & Tamrat, T. (2020). WHO digital health guidelines: A milestone for global health. NPJ Digital Medicine, 3(120), 165-178. https://doi.org/10.1038/s41746-020-00330-2

Li, E. C., Heran, B. S., & Wright, J. M. (2014). Angiotensin Converting Enzyme (ACE) inhibitors versus angiotensin receptor blockers for primary hypertension. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2014(8), CD009096. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009096.pub2

McDonough, A., Matura, L., & Carroll, D. (2011). Symptom experience of Pulmonary Arterial Hypertension Patients. Clinical Nursing Research, 20(2), 120-134. https://doi.org/10.1177/1054773810391249

Miller, E. R., Ramsey, I. J., Tran, L. T., Tsourtos, G., Baratiny, G., Manocha, R., & Olver, I. N. (2016). How Australian general practitioners engage in discussions about alcohol with their patients: A cross-sectional study. BMJ open, 6(12), e013921. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-013921

Nichols, W. W., & Edwards, D. G. (2001). Arterial elastance and wave reflection augmentation of systolic blood pressure: Deleterious effects and implications for therapy. Journal of Cardiovasc Pharmacol Therapeut, 6(1), 5-21. https://doi.org/10.1177/107424840100600102

NIHR Evidence National Health Research. (2022). What is digital health technology and what can it do for me?. Retrieved from https://evidence.nihr.ac.uk/collection/what-is-digital-health-technology/

Palacholla, R. S., Fischer, N., Coleman, A., Agboola, S., Kirley, K., Felsted, J., Katz, C., Lloyd, S., & Jethwani, K. (2019). Provider- and Patient-Related Barriers to and Facilitators of Digital Health Technology Adoption for Hypertension Management: Scoping Review. JMIR cardio, 3(1), e11951. https://doi.org/10.2196/11951

Persson, E., & floodmark, S. (2017). Nutritional habits and physical activity among university students in Thailand. Retrieved from https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1105220/FULLTEXT01.pdf

Phonphet, C., Suwanno, J., Thiamwong, L., Mayurapak, C., & Ninla-Aesong, P. (2022). Translation and Cross-cultural Adaptation of the Self-care of Hypertension Inventory for Thais with Hypertension.The Journal of Cardiovascular Nursing, 10, PMID: 35090153. https://doi.org/10.1097/JCN.0000000000000895

Photi, J., Chavasit, V., Chitchang, U., Egkantrong, P., Chinchanupap, K., & Boonpraderm, A. (2020). Reduction of Sodium Intake from Papaya Salad with the Use of Sodium-Reduced Fermented Fish in Producing Traditional Seasoning Sauce. Journal of Nutritional Science and Vitaminology, 66(Suppl), S173–S178. https://doi.org/10.3177/jnsv.66.S173.

Rai, S. K., Fung, T. T., Lu, N., Keller, S. F., Curhan, G. C., & Choi, H. K. (2017). The Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet, Western diet, and risk of gout in men: prospective cohort study. BMJ (Clinical Research Ed.), 357, j1794. https://doi.org/10.1136/bmj.j1794

Riet, L. R., Esch , J. V., Roks, A., Meirecker, A. H., & Jan Danver, A. H. (2015). Hypertension Renin–Angiotensin–Aldosterone System Alterations. Circulation Research, 116(6), 960-975. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.116.30358.

Rosendorff, C., Black, H. R., Cannon, C. P., Gersh, B. J., Gore, J., Izzo, J. L., Jr, Kaplan, N. M., O’Connor, C. M., O’Gara, P. T., Oparil, S., American Heart Association Council for High Blood Pressure Research, American Heart Association Council on Clinical Cardiology, & American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention. (2007). Treatment of hypertension in the prevention and management of ischemic heart disease: A scientific statement from the American Heart Association Council for High Blood Pressure Research and the Councils on Clinical Cardiology and Epidemiology and Prevention. Circulation, 115(21), 2761–2788. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.107.183885

Rusmevichientong, P., Morales, C., Castorena, G., Sapbamrer, R., Seesen, M., & Siviroj, P. (2021). Dietary salt-related determinants of hypertension in Rural Northern Thailand. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(2), 377-398. https://doi.org/10.3390/ijerph18020377

Sapsirisopa, K., & Sapsirisopa, S. (2017). The renal complication screening development of patients with high blood pressure, Muang Nongkhai District, Nongkhai Province. EAU Heritage Journal Science and Technology, 11(2), 207–214. (in Thai)

Singh, P., Dubey, R., Singh, L., Singh, N., Kumar, C., Kashyap, S., & Subramanian, S. (2022). Mixed effect of alcohol, smoking, and smokeless tobacco use on hypertension among adult population in India: A nationally representative cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(6), 3239. https://doi.org/10.3390/ijerph19063239

Sparrenberger, F., Cichelero, F. T., Ascoli, A. M., Fonseca, F. P., Weiss, G., Berwanger, O., Fuchs, S. C., Moreira, L. B., & Fuchs, F. D. (2009). Does psychosocial stress cause hypertension? A systematic review of observational studies. Journal of Human Hypertension, 23(1), 12–19. https://doi.org/10.1038/jhh.2008.74

Sun, J., Wang, X., Terry, P. D., Ren, X., Hui, Z., Lei, S., Wang, C., & Wang, M. (2022). Interaction effect between overweight/obesity and alcohol consumption on hypertension risk in China: A longitudinal study. BMJ Open, 12(7), e061261. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-061261

Tan, F., Oka, P., & Dambha, H. (2021). The association between self-efficacy and self-care in essential hypertension: A systematic review. BMC Family Practice, 22(44). https://doi.org/10.1186/s12875-021-01391-2

Thaworn, A., & Samruayruen, K. (2022). The effectiveness of health literacy program on self-care behavior among hypertensive patients, Tambon Aranyik Health Promotion Hospital, Mueang District, Phitsanulok Province. EAU Heritage Journal Science and Technology, 16(1), 65–77. (in Thai)

Theerapuncharoen, N., & Theerapuncharoen, W. (2016). Health risk for ASEAN people. EAU Heritage Journal Science and Technology, 10(2), 50–60. (in Thai)

Tucker, K. L., Sheppard, J. P., Stevens, R., Bosworth, H. B., Bove, A., Bray, E. P., Earle, K., George, J., Godwin, M., Green, B. B., Hebert, P., Hobbs, F. D. R., Kantola, I., Kerry, S. M., Leiva, A., Magid, D. J., Mant, J., Margolis, K. L., McKinstry, B., McLaughlin, M. A., & McManus, R. J. (2017). Self-monitoring of blood pressure in hypertension: A systematic review and individual patient data meta-analysis. PLoS Medicine, 14(9), e1002389. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002389

Wang, Q., Su, M., Zhang, M., & Li, R. (2021). Integrating digital technologies and public health to fight Covid-19 Pandemic: Key technologies, applications, challenges and outlook of digital healthcare. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(11), 578-588. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18116053

Williams, B., Mancia, G., Spiering, W., Agabiti Rosei, E., Azizi, M., Burnier, M., Clement, D. L., Coca, A., de Simone, G., Dominiczak, A., Kahan, T., Mahfoud, F., Redon, J., Ruilope, L., Zanchetti, A., Kerins, M., Kjeldsen, S. E., Kreutz, R., Laurent, S., Lip, G. Y. H., & Authors/Task Force Members. (2018). 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension: The task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension. Journal of hypertension, 36(10), 1953–2041. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000001940

World Health Organisation. (2020). Digital health. Retrieved from https://www.who.int/health-topics/digital-health#tab=tab_1

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-10