ภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสู่อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ผู้แต่ง

  • สรวิศ บุญมี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

แก๊งคอลเซ็นเตอร์, อาชญากรรมทางเทคโนโลยี, ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

บทคัดย่อ

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่แสวงประโยชน์จากความตื่นกลัว ความโลภ ซึ่งเกิดขึ้นมานานระยะหนึ่งแล้ว แต่ได้ขยายวงอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนและโมบายแบงก์กิ้งได้รับความนิยมมากขึ้น แก๊งคอลเซ็นเตอร์จึงพัฒนารูปแบบการหลอกลวงเหยื่อด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นจนกลายเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บทความนี้จะอธิบายถึงความเป็นมาของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลวิธีทางวิศวกรรมสังคมในการหลอกลวงเหยื่อ การหลอกลวงรูปแบบใหม่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตามแนวคิดของ Cyber Kill Chain ปัญหาของบัญชีม้า มาตรการป้องกันโดย กสทช. ร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การทำงานของแอปพลิเคชันปลอม และการป้องกันและรับมือ เพื่อให้เข้าใจกลวิธีหลอกลวงรูปแบบใหม่ และสร้างความตระหนักรู้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อโดนหลอกลวงจนต้องสูญเสียทรัพย์สิน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bank of Thailand. (2022). Exposing horse accounts know not to be a victim. Retrieved from https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/25650166FinancialWisdom.aspx. (in Thai)

Chanyavilas, N. (2023). The money has been sucked out of the account. What actually happened? how?. Retrieved from http://bit.ly/3JH9Owu. (in Thai)

Lockheed Martin. (2023). The Cyber Kill Chain. Retrieved from https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/cyber/cyber-kill-chain.html.

Nitilaw and Win Office. (2022). Is it wrong to open a bank account?-Lawyer Nithipol. Retrieved from https://bit.ly/3Y1spYg. (in Thai)

Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission. (2023). The problem of crime in telecommunication technology. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1CeCaW9qf1s5PGcaajAXCw3iY6OHM5IBu/view. (in Thai)

Pokudom, N. (2020). Data privacy in the digital age. EAU Heritage Journal Science and Technology, 14(2), 59–69. (in Thai)

Social-Engineer. (2022). Influence tactics. Retrieved from https://www.social-engineer.org/framework/influencing-others/influence-tactics/

TechTalkThai. (2016). Get to know Cyber Kill Chain, the process of hacking the system to attack the target. Retrieved from https://www.techtalkthai.com/introduction-to-cyber-kill-chain/. (in Thai)

Thailand Science Research and Innovation. (2021). Call center crime. Retrieved from https://researchcafe.tsri.or.th/call-center-crime/. (in Thai)

The Secretariat of the House of Representatives. (2022). Threat of call center gangs. Retrieved from https://library.parliament.go.th/th/radioscript/rr2565-jul7. (in Thai)

The Secretariat of the Prime Minister. (2023). Prime Minister’s picture and speech file cabinet passes bill to deal with online crime suspension of suspicious transactions, opening a horse account, severe imprisonment, and a fine of hundreds of thousands. Retrieved from https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/64125. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-10