การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิวจากกากเนื้อในเมล็ดปาล์ม

ผู้แต่ง

  • รัฐพล ศิลปรัศมี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ชนินันท์ ประเสริฐไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ:

กากกะลาปาล์ม , สารต้านอนุมูลอิสระ, น้ำมันรำข้าว, ผลิตภัณฑ์สปา

บทคัดย่อ

กากเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นผลิตผลที่ได้จากอุตสาหกรรมหีบน้ำมันปาล์ม ซึ่งกากเนื้อในเมล็ดปาล์มมีสารทางพฤษเคมีที่สำคัญ และลักษณะทางกายภาพสามารถนำมาเพิ่มมูลค่า เป็นสครับจากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สครับผิว เนื่องจากมีปริมาณน้ำมัน และเส้นใยอาหารปริมาณสูง วัตถุประสงค์งานวิจัย เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สปา จากกะลาปาล์มที่มีส่วนประกอบของน้ำมันรำข้าว (สารแกมม่าออไรซานอล 18,000 พีพีเอ็ม) วิธีการทดลอง: ศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี DPPH ของน้ำมันรำข้าว (สารแกมม่าออไรซานอล 18,000 พีพีเอ็ม) และพัฒนาผลิตภัณฑ์สปา จากกะลาปาล์มที่มีส่วนประกอบของน้ำมันรำข้าว (สารแกมม่าออไรซานอล 18,000 พีพีเอ็ม) สูตรสำหรับผิวธรรมดา และสำหรับผิวแห้งมาก และศึกษาความคงตัว พบว่าสารน้ำมันรำข้าวสารแกมม่าออไรซานอล 18,000 พีพีเอ็ม) ร้อยละ 2–10 โดยน้ำหนักมีความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระ โดยมีค่า IC50 เท่ากับร้อยละ 7.8 และขนาดของกะลาปาล์มที่เหมาะสมที่นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือผ่านแร่ง ขนาด 60 mesh และผลิตภัณฑ์สปา จากกะลาปาล์มที่มีส่วนประกอบของน้ำมันรำข้าว (สารแกมม่าออไรซานอล 18,000 พีพีเอ็ม) สูตรสำหรับผิวธรรมดา และสำหรับผิวแห้งมากมีความคงตัวที่อุณหภูมิห้องและสภาวะเร่งทั้งสัมผัสแสงและไม่สัมผัสแสง มีตำรับมีลักษณะเนื้อเนียนละเอียด ค่อนข้างหนืด สีน้ำตาลอ่อนไม่เกิดการแยกชั้นจึงสามารถนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวได้

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alimon, A. R. (2004). The nutritive value of palm kernel cake for animal feed. Palm Oil Developments, 40(1), 12-14. http://pod.mpob.gov.my/index.php/2020/03/28/the-nutritive-value-of-palm-kernel-cake-for-animal-feed/

Brand- Williams, W., Cuvelier, M. E., & Berset, C. (1995). Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. Lebenson Wiss Technol, 28, 25-30. https://doi.org/10.1016/S0023-6438(95)80008-5

Chiabi, A., Kenmogne, M. H., Nguefack, S., Obadeyi, B., Mah, E., Meka, F. Z., Tchokoteu, P. F., Mbonda, E., & Ekoe, T. (2011). The empiric use of palm kernel oil in neonatal skin care: justifiable or not?. Chinese Journal of Integrative Medicine, 17(12), 950–954. https://doi.org/10.1007/s11655-011-0938-1

Gilaberte, Y., Prieto-Torres, L., Pastushenko I., & Juarranz, Á. (2016). Anatomy and Function of the Skin. In M. Hamblin, P. Avci and T. Prow (Eds.). Nanoscience in Dermatology (pp. 1-14). Netherlands: Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/C2014-0-03862-2

Huber, P., & Hess, K. (2010). Anti-Aging–Where do westand Theoriesand hypothesesonskinaging. SOFW-Journal, 136, 2-10. https://www.tapatalk.com/groups/aestheticiangroup/anti-aging-where-do-we-stand-theories-and-hypothes-t7572.html?sid=badfde3aacbc0d3f9bb0480b12e4b0ab

Jaricksakulchai, J., Sillaparassamee, R., Kittip, S., Srinuan, W., Koedchaeng, T., & Chanchuphol, P. (2021). Skin Moisturizing Effect of Bath Bomb Containing Natural Essential Moisturizing for Improving Skin Health. EAU Heritage Journal Science and Technology, 15(2), 205–219. (in Thai)

Jaricksakulchai, J., Sillaparassamee, R., Sronwijit, C., Likul, D., Kaewpreecha, S., & Ngaewgootur, N. (2021). Development of soap shower sheet containing economic rice bran oil for adding skin moisture. EAU Heritage Journal Science and Technology, 15(2), 192–204. (in Thai)

Klongpityapong, P., & JuntarJaricksakulchai, J. (2019). Development of pharmaceutical preparation from rice bran oil for health promotion. EAU Heritage Journal Science and Technology, 13(2), 1-16. (in Thai)

Klongpityapong, P., Jaricksakulchai, J., Sillaparassamee, R., & Timmanee, I. (2020). Safety and effectiveness study of formulation containing rice bran oil with Gamma Oryzanol 18,000 ppm in improving skin barrier function and moisturization for dry skin. EAU Heritage Journal Science and Technology, 14(2), 290-307. (in Thai)

Krasantisuk, S., & Runnarong, H. (2006). The development of skin care sericin lotion. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(3), 249-258. (in Thai)

Ng, K. W., & Lau, W. M. (2015). Skin Deep: The Basics of Human Skin Structure and Drug Penetration. Percutaneous Penetration Enhancers Chemical Methods in Penetration Enhancement (pp. 3-11). Berlin: Springer

Packianathan, N., & Kandasamy, R. (2011). Skin care with herbal exfoliants. Functional Plant Science and Biotechnology, 5(1), 94-97.

Ramos-e-Silva, M., Celem, L. R., Ramos-e-Silva, S., & Fucci-da-Costa, A. P. (2013). Anti-aging cosmetics: Facts and controversies. Clinics in Dermatology, 31(6), 750–758. https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2013.05.013

Rodkumnerd, S. (2013). Development of food and non-food product from Hom-nil Rice Bran (Master’s thesis). Assumption University. Bangkok. (in Thai)

Sainakha, M., & Niamkha, W. (2020). Biological activity of natural products for anti-aging. Science and Technology RMUTT Journal, 10(1), 170-182. (in Thai)

Sillaparassamee, R., Jaricksakulchai, J., Techa, T., Panomkhet, D., & Plounglumjeak, C. (2022). Evaluation of skin moisturizer with lotion containing Ganoderma lucidum extract in people with dry skin problems. EAU Heritage Journal Science and Technology, 16(2), 119–134. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-21