ครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดรากเห็ดหลินจือแดงเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวหนังในกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว

ผู้แต่ง

  • จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • รัฐพล ศิลปรัศมี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ธธิธา เวียงปฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ:

สารสกัดรากเห็ดหลินจือแดง , สารต้านอนุมูลอิสระ, อัตราการสูญเสียน้ำจากผิวหนัง, ค่าความยืดหยุ่นของผิวหนัง

บทคัดย่อ

เห็ดหลินจือแดงมีสารที่มีศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูง มีสารประกอบฟีนอลิก เช่น สารเทอร์ปีน (Triterpenoids) และสารโพลีแซคคาไลด์ (Polysaccharides) เป็นสารที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระสูง และถูกนำมาเป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์สุขภาพ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โลชั่นที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากรากเห็ดหลินจือแดง ในการเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวหนังในกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดสระแก้ว งานวิจัยนี้ศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากรากเห็ดหลินจือแดงด้วยวิธี DPPH และนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โลชั่นที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากรากเห็ดหลินจือแดง และศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษา พบว่าสารสกัดจากรากเห็ดหลินจือแดง มีความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.78 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ผลิตภัณฑ์โลชั่นมีส่วนประกอบของสารสกัดจากรากเห็ดหลินจือแดง ร้อยละ 10 มีความคงตัวที่อุณหภูมิห้องและสภาวะเร่งทั้งสัมผัสแสงและไม่สัมผัสแสง ผลิตภัณฑ์โลชั่นมีลักษณะเนื้อเนียนละเอียด ค่อนข้างหนืด สีเหลืองอ่อน ไม่มีกลิ่น ไม่เกิดการแยกชั้น เมื่อทาจะรู้สึกเย็นและซึมไว ผลการศึกษาด้านความปลอดภัยโดยวิธี Closed patch test พบว่า ไม่ก่อให้ผิวเกิดการระคายเคือง (ดัชนีความระคายเคือง (Mean Irritation index--M.I.I) ได้เท่ากับ 0.00) ผลิตภัณฑ์โลชั่นสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นผิวหนังในอาสาสมัคร หลังใช้ตำรับเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่น R2 (ค่าความยืดหยุ่นโดยรวมของผิวหนัง) ค่า R5 (ค่าความยืดหยุ่นสุทธิของผิว) และค่า R7 (ค่าอัตราส่วนของการคืนตัวแบบยืดหยุ่นของผิว) เมื่อเปรียบเทียบค่าความยืดหยุ่นของผิวก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ พบว่า ค่าความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<.05) ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากรากเห็ดหลินจือแดง สามารถนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวได้

 

References

Brand- Williams, W., Cuvelier, M. E., & Berset, C. (1995). Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. Lebenson Wiss Technol, 28(1), 25-30. https://doi.org/10.1016/S0023-6438(95)80008-5

Burns, J. J., Rivers, J. M., & Machlin, L. J. (1987). Third conference on vitamin C. In Conference on Vitamin C 1986: New York, NY). New York: New York Academy of Sciences

Chang, R. C., & So, K. F. (2008). Use of anti-aging herbal medicine, Lycium barbarum, against aging-associated diseases. What do we know so far?. Cellular and Molecular Neurobiology, 28(5), 643–652. https://doi.org/10.1007/s10571-007-9181-x

Charoenphon, P., & Wongkrachang, K. (2016). The optimization of extraction solvent systems and Total Phenolic, Total Flavonoids and Antioxidant Activity Extracts from Tagetate erectaLeaves. Journal of Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University, 7(7), 17-27. (in Thai)

Gilaberte, Y., Prieto-Torres, L., Pastushenko, I., & Juarranz, Á. (2016). Anatomy and function of the skin. Nanoscience in Dermatology, 11(4), 1-14. doi:10.1016/B978-0-12-802926-8.00001-X

Jaricksakulchai, J., & Sillaparassamee, R. (2022). Antioxidant activities of perennial plant extracts for preventing skin Infection of the elderly, Pathum Thani Province. Health Science Journal of Thailand, 4(4),72-78. (in Thai)

Jaricksakulchai, J., Sillaparassamee, R., Sronwijit, C., Likul, D., Kaewpreecha, S., & Ngaewgootur, N. (2021). Development of soap shower sheet containing economic rice bran oil for adding skin moisture. EAU Heritage Journal Science and Technology, 15(2), 192–204. (in Thai)

Jaricksakulchai, J., Sillaparassamee, R., Kittip, S., Srinuan, W., Koedchaeng, T., & Chanchuphol, P. (2021). Skin Moisturizing Effect of Bath Bomb Containing Natural Essential Moisturizing for Improving Skin Health. EAU Heritage Journal Science and Technology, 15(2), 205–219. (in Thai)

Krasantisuk, S., & Runnarong, H. (2006). The development of skin care sericin lotion. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(3), 249-258. (in Thai)

Klongpittayapong, P., Jaricksakulchai, J., Sillaparassamee, R., & Timmanee, I. (2020). Safety and effectiveness study of formulation containing rice bran oil with Gamma Oryzanol 18,000 ppm in improving skin barrier function and moisturization for dry skin. EAU Heritage Journal Science and Technology, 14(2), 290–307. (in Thai)

Lim, K. (2021). Skin epidermis and barrier function. International Journal of Molecular Science, 22(6), 3035. https://doi.org/10.3390/ijms22063035

Limsila, B., Angathiphat, L., Chuchatchaikulkar, W., & Techadumrongsin, Y. (2010). Ganoderma lucidum: from Cultivation to Use. Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine, 8(1), 3-10. (in Thai)

Panmueang, N., Sila-on, W., Wongyai, W., & Pumredsoonthon, A. (2022). Product development of a serum containing coedyceps militaris for face skin care. Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology, 10(2), 201-211. (in Thai)

Polit, D. F., & Beck, T. B. (2004). Nursing research: Principles and methods (7th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Poorayab, S., Mungmai, L., Kriangsak, M., Kriangsak, N., & Amornlerdpison, D. (2019). Biological activity of organic flower extract from Chrysanthemum indicum L. for cosmetic application. Journal of agricultural Research & Extension, 38(2), 46-56. (in Thai)

Sillaparassamee, R., Jaricksakulchai, J., Techa, T., Panomkhet, D., & Plounglumjeak, C. (2022). Evaluation of skin moisturizer with lotion containing Ganoderma lucidum extract in people with dry skin problems. EAU Heritage Journal Science and Technology, 16(2), 119–134. (in Thai)

Sukhapirom, K., Soonthorncharoennon, N., Teldamrongsin, Y. & Pattanapanyasat, K. (2008). Drug efficacy of Ganoderma lucidum. Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine, 6(3), 322-328. (in Thai)

Sangduean, L., (2020). Medicinal mushroom polysaccharides. Food, 50(20), 33-41. (in Thai)

Sainakha, M., & Niamkha, W. (2020). Biological activity of natural products for anti-aging. Science and Technology RMUTT Journal, 10(1), 170-182. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-21