เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดพาความร้อนแบบธรรมชาติ และชนิดพาความร้อนแบบบังคับ

ผู้แต่ง

  • อนิรุทธิ์ ต่ายขาว อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • สมบัติ ทีฆทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดพาความร้อนแบบธรรมชาติ, เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดพาความร้อนแบบบังคับ อุณหภูมิเฉลี่ยภายในเครื่องแห้ง, อัตราเร็วลมภายในเครื่องแห้ง, Natural convection solar dryer, forced convection solar dryer, average drying air

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งเปรียบเทียบหลักการทำงานของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดพาความร้อนแบบ ธรรมชาติและชนิดพาความร้อนแบบบังคับ หลักการทำงานของเครื่องอบแห้งชนิดพาความร้อนแบบธรรมชาติ คือ อากาศภายในเครื่องอบแห้งเมื่อได้รับความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว จะมีความชื้นสัมพัทธ์และ มีความหนาแน่นลดลง และลอยตัวขึ้นสูงผ่านชั้นวางผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบแห้ง อากาศร้อนนี้จะพาความชื้นออกจาก ผลิตภัณฑ์แล้วไหลออกจากเครื่องอบแห้งไปสู่อากาศแวดล้อม ที่ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ 650.5 W/m2 และอุณหภูมิ อากาศแวดล้อม 32.3 oC จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยภายในเครื่องแห้ง 30-40 oC และความเร็วลม 0.45 m/s ส่วนชนิด พาความร้อนแบบบังคับเป็นเครื่องอบแห้งที่ใช้พัดลมช่วยในการพาความร้อนภายในเครื่องอบแห้ง เครื่องอบแห้ง ชนิดนี้มักมีแผงรับรังสีแยกออกจากตัวเครื่องและมีการหุ้มฉนวนที่ตัวเครื่องเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนด้วย ที่ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ 650.5 W/m2 และอุณหภูมิอากาศแวดล้อม 32.3 oC อุณหภูมิเฉลี่ยภายในเครื่องแห้ง จะอยู่ในช่วง 45-65 oC ที่ อัตราเร็วลม 0.56-0.94 m/s

 

Natural Convection and Forced Convection Solar Dryers

This study aims to compare simulation performance of natural convection and forced convection solar dryers. Working principle of natural convection solar dryer is, once air in solar dryer is heated by solar energy, the air relative humidity and density will drop and floating up through the drying bed. This air will take moisture out of the product and flow out to ambient air. At solar radiation intensity of 650.5 W/m2 and ambient air temperature of 32.3 oC, drying air temperatures are in the range of 30-40 oC and wind speed is 0.45 m/s. For forced convection drying, normally will use a fan for circulate air in the dryer. Solar panels are usually separated from the unit and the unit is insulated to prevent heat loss. At solar radiation intensity of 650.5 W/m2 and ambient air temperature of 32.3 oC, drying air temperature inside the dryer is in the range of 45-65 oC and wind speed of 0.56-0.94 m/s

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ