รูปแบบสนับสนุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภาคตะวันออกของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • กฤติยา เกิดผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  • กีรติ จงแจ่มฟ้า นักวิจัยโครงการ
  • ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำสำคัญ:

การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์, เกษตรแปรรูป, แพลตฟอร์ม

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบสนับสนุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภาตะวันออกเริ่มจากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหา และความต้องการของผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาสร้างเป็นแพลตฟอร์มต้นแบบ จากการประเมินศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ พบว่า กิจกรรมโลจิสติกส์ที่ต้องได้รับการปรับปรุง ได้แก่ กิจกรรมการบริการลูกค้า กิจกรรมการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า กิจกรรมการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า กิจกรรมการบริหารคลังสินค้า กิจกรรมการจัดซื้อ กิจกรรมโลจิสติกส์ย้อนกลับ เมื่อวิเคราะห์ช่องว่าง
ในการพัฒนานำมาสร้างระบบสนับสนุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบระบบการจัดการผู้ส่งมอบ รูปแบบระบบการจัดการระบบการผลิต รูปแบบระบบการจัดการสินค้าคงคลัง และรูปแบบระบบการจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งรูปแบบสนับสนุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ได้ ร้อยละ 21.45

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullok, S., & Kengol, A. (2016). The development of database management Program to reduce searching time of the machine: A case study in stamping press manufacturer. The Journal of KMUTNB, 26(1), 75–84. (in Thai)

Chanthaburi Provincial Office. (2020). Chanthaburi Provincial development plan 2017–2022. Retrieved from http://www.chanthaburi.go.th/files/com_news_struct/2019-06_68a661530c9c9ce.pdf. (in Thai)

Division of Logistics, Department of Primary Industries and Mines. (2017). Logistics performance index. Chiang Mai: Excellence Center in Logistics and Supply Chain. (in Thai)

Kherbacha, O., & Mocana, M. L. (2016). The importance of logistics and supply chain management in the enhancement of Romanian SMEs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 221, 405–413. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.130

Office of Agriculture Economics. (2021). Agricultural economic report eastern region. Retrieved from http://oaezone.oae.go.th/assets/portals/15/news/780/1206.pdf. (in Thai)

Pantuporn, T., Chotibhawaris, T., & Buddeejeen, J. (2021). Improvement of nut and screw placement in warehouse with ABC Analysis. EAU Heritage Journal Science and Technology, 15(3), 201–210. (in Thai)

Pengsomboon, W., Thanawasien, S., & Sujarae, A. (2019). Transportation system design for transporting heavy and oversize goods. EAU Heritage Journal Science and Technology, 13(3), 106–118. (in Thai)

Phudonnang, C., & Kanjanasunton,K. (2020). Guideline in order to improve the purchasing process to increase the operational efficiency. The 15th RSU National Graduate Research Conference (pp. 1133–1144). Bangkok: Rangsit University. (in Thai)

Somsuk, N., Pookboonmee, V., Huangsuwan, S., Sakulkrit, K., Nakha, S., & Saikhoone, S. (2021). Application of AHP Method to cargo airline selection for air freight forwarder. EAU Heritage Journal Science and Technology, 15(1), 218–234. (in Thai)

Starostka-Patyk, M. (2021). The use of information systems to support the management of reverse logistics. Procedia Computer Science, 192, 2586–2595. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.028

Subphonkulanan, L. (2017). Information technology management of SMEs Toward ASEAN Economic Community: An empirical study of industry business in Southern Thailand. RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts, 4(2), 70–78. (in Thai)

Suwantan, C. (2016). Application of gap analysis to improve the quality management system: Case study of The Wealth Advance (1991) CO., Ltd. (Master’s thesis). Burapha University. Chon Buri. (in Thai)

Woschanka, M., Steinwieddera, D., Kaiblingera, A., Miklautscha, P., Pacherb, C., & Zsifkovitsa, H. (2022). The integration of smart systems in the context of industrial logistics in manufacturing enterprises. Procedia Computer Science, 200, 727–737. https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.271

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-21

ฉบับ

บท

บทความวิจัย