การประเมินผลการเพิ่มความชุ่มชื้นผิว ด้วยตำรับผลิตภัณฑ์โลชั่นที่มี ส่วนประกอบของสารสกัดเห็ดหลินจือ ในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาผิวแห้ง

ผู้แต่ง

  • รัฐพล ศิลปรัศมี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ธนภรณ์ เตชะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • เดือนเพ็ญ พนมเขต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ชญาณี วงลำเจียก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ:

ความชุ่มชื้นของผิว, เห็ดหลินจือ, ภาวะผิวแห้ง, ผลิตภัณฑ์โลชั่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการเพิ่มความชุ่มชื้นผิวด้วยโลชั่นที่มีส่วนประกอบของสารสกัดเห็ดหลินจือในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาผิวแห้ง ศึกษาเปรียบเทียบความชุ่มชื้นก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ สำรวจความพึงพอใจหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ จังหวัดปทุมธานี ที่มีผิวสุขภาพดีจำนวน 30 คน วิธีการทดลอง สกัดสารสำคัญจากเห็ดหลินจือ โดยการหมักด้วยเอทานอล 95% เป็นระยะเวลา 14 วัน ระเหยตัวทำละลายด้วยเครื่องระเหยแบบหมุน แล้วนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นที่มีส่วนประกอบของสารสกัดเห็ดหลินจือ ศึกษาประสิทธิภาพด้านการฟื้นฟูสภาพผิวกลุ่มคนผิวแห้งโดย ศึกษาแบบ Single blind control study ประเมินประสิทธิภาพการเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนัง ด้วยเครื่อง corneometer ประเมินสภาพผิว ณ เวลา ก่อนใช้ หลังใช้ 2 สัปดาห์ และหลังใช้ 4 สัปดาห์ และประเมินความพึงพอใจของการใช้ผลิตภัณฑ์ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า P-value การทดสอบสถิติ One way ANOVA Paired Sample T-Test ผลการศึกษาพบว่า หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์โลชั่นที่มีส่วนประกอบสารสกัดเห็ดหลินจือ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยความชุ่มชื้นผิวเพิ่มขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยความชุ่มชื้น และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 34.75+6.18 และ 32.46+5.19 ตามลำดับ หลังใช้เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ค่าความชุ่มชื้นผิวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95% ด้านการประเมินความพึงพอใจโดยแบบสอบถามด้านกายภาพ ด้านการใช้งานประสิทธิภาพ และด้านข้อแทรกซ้อนหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ อาสาสมัครส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.86 60.94 และ 100 ตามลำดับ ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ และค่าความชุ่มชื้นที่เพิ่มขึ้น พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน

 

References

Arunpoolsub, L. (2019). Dermatologist recommends how to care for dry and itchy skin in the elderly. Retrieved from https://www.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=24091. (in Thai).

Buachun, N., & Soonthornsat, P. (2015). Development of lotion from crude Thai licorice extract with anti-inflammatory activity, Free radicals. Research and Development, 10(2), 97. (in Thai)

Bunthai, W., & Puangchan Daeng, S. (2012). Evaluation of physical and chemical properties of aloe vera leaves (Aloe barbadensis Miller). Journal of Agricultural Science, 43(3), 308-310. (in Thai)

Chaipichit, N. (2017). Review article: Pharmaceutical cares in Eczema. Chiangrai Medical Journal, 9(2), 157-172. (in Thai)

Chest Disease Institute. (2017). Ganoderma lucidum super herb to reduce blood pressure, lipids and blood sugar. Retrieved from https://www.ccit.go.th/news/health_detail.php?post_id=531. (in Thai).

Copyright. (2016). Ganoderma lucidum benefits, outstanding properties and research information. Retrieved from https://www.disthai.com/1648491. (in Thai).

Department of Medicine. (2020). Dermatologist recommends how to care for dry and itchy skin in the elderly. Retrieved from https://www.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=24091. (in Thai)

Khian, K. W. (2019). Medicinal properties of red lingzhi mushroom. Retrieved from https://www.naturebiotec.com/ganoderma-lucidum-natural-20191206/. (in Thai).

Klongpityapong, P., Supabphol R., Puksakit, W., & Chaiwichit, P. (2011). Cytotoxicity test on cancer cells of rice bran and germ oil. EAU Heritage Journal Science and Technology, 5(1), 48-55. (in Thai)

Klongpityapong, P., & Jaricksakulchai, J. (2019). Development of pharmaceutical preparation from rice bran oil for health promotion. EAU Heritage Journal Science and Technology, 13(2), 1-16. (in Thai)

Klongpityapong, P., Jaricksakulchai, J., Sillaparassamee, R., & Timmanee, I. (2020). Safety and effectiveness study of formulation containing rice bran oil with Gamma Oryzanol 18,000 ppm in improving skin barrier function and moisturization for dry skin. EAU Heritage Journal Science and Technology, 14(2), 290-307. (in Thai)

Klongpityapong, P., Supabphol, R., & Supabphol, A. (2013). Antioxidant Effects of Gamma-oryzanol on human prostate cancer cells. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 14(9), 5421-5425. doi: 10.7314/APJCP.2013.14.9.5421

Klongpittayapong, P., Jaricksakulchai, C., Sillaparassamee, R., & Timmanee, I. (2020). Safety and effectiveness study of formulation containing rice bran oil with Gamma Oryzanol 18,000 ppm in improving skin barrier function and moisturization for dry skin. EAU Heritage Journal Science and Technology, 14(2), 290–307. (in Thai)

Kumar, V., & Yadav, H. K. (2019) Therapeutic potential of an edible macro-fungus: Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Indian Journal of Traditional Knowledge, 18(4), 702-713. https://core.ac.uk/download/pdf/298005598.pdf

Li, C., Cui, Y., Lu, J., Meng, L., Ma, C., Liu, Z., Zhang, Y., & Kang, W. (2021). Spectrum-effect relationship of immunologic activity of Ganoderma lucidum by UPLC-MS/MS and component knock-out method. Food Science and Human Wellness, 10, 278-288. doi: 10.1016/j.fshw.2021.02.019.

Ministry of Science and Techlogy. (2019). Meaning of rice bran oil. Retrieved from http:// www.mhesi.go.th/. (in Thai)

natiprada. (2017). How many types of skin are there? What is our skin like?. Retrieved from https://www.jeban.com/topic/221071. (in Thai).

Olivarius, F. de F., Hansen, A. B., Karlsmark, T., & Wolf, H. C. (1996). Water protective effect of barrier creams and moisturizing creams: a new in vivo test method. Contact Dermatitis Environmental and Occupational Dermatitis, 35(4), 219-225. https://doi.org/10.1111/j.1600-0536.1996.tb02361.x

Petruk, G., Giudice, R. D., Rigano, M. M., & Monti, D. M. (2018). Antioxidants from plants protect against skin photoaging. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2018(Special Issue), 1-11. Article ID 1454936. https://doi.org/10.1155/2018/1454936

Piwattanapanich, R. (2019). Skin system. Retrieved from https://ngthai.com/science/17234/integumentarysystem/. (in Thai).

Plant Genetic Conservation Project. (2020). Properties of aloe vera. Retrieved from http://www.medthai.com/. (in Thai)

Rimkeeree, H., Haruthaithanasan, V., & Rujira, P. (1997). Development of skin care cream from palm oil and aloe vera. Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Plant, Agricultural Extension and Communication and Agro-Industry (pp. 666-672). Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)

Sihabud, V., Duangjit, S., Yingngam, B., & Pitchayajittipong,C. (2018). Development of sesame oil loaded bigels for dry skin relief. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences (IJPS), 14(4), 122-131. (in Thai)

Tanthanasrikul, P. (2019). Skinomics and skin rejuvenation and aging. Retrieved from http://s://he02.tci-thaijo.org. (in Thai)

Thuekaew, P. (2019). Coconut oil benefit. Retrieved from http://www.mhesi.go.th/. (in Thai)

Updissakul, S. (1978). Statistics: Preliminary experimental planning. Bangkok: Department of Agronomy, Faculty of Agriculture Kasetsart University. (in Thai)

Wanitphakdeedecha, R. (2019). PM. 2.5 skin effect. Retrieved from http://www.si.mahidol.ac.th/. (in Thai)

Wattanasiritham, L. S. (2021). For consumers Ganoderma lucidum, really against cancer? Institute of Food Research and Product Development. Kasetsart University Journal, 48, 53-57. (in Thai)

Wikraipat, C., & Paprakon, P. (2020). Dry skin. What is dry skin disease, causes, symptoms and treatment. Retrieved from https://www.lcclinics.com. (in Thai).

Wittayakornreuk, S. (2018). Dry skin, a problem that everyone should not overlook: Knowledge of Public Health Medicine. Magazine Variety for Health, 33(4), 1-2. (in Thai)

Yosipovitch, G., Misery, L., Proksch, E., Metz, M., Ständer, S., & Schmelz, M. (2019). Skin barrier damage and itch: Review of mechanisms, topical management and future directions. Acta Dermato-Venereologica, 99(13), 1201–1209. https://doi.org/10.2340/00015555-3296

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-07-18

ฉบับ

บท

บทความวิจัย