การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับ การจัดการเรียนรู้ โดยวิธีปกติ ในรายวิชา 01337306 กฎและข้อบังคับทางอากาศเรื่อง กฎการบินด้วยสายตา

ผู้แต่ง

  • บุญมี จันทร์สวัสดิ์ คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, กฎและข้อบังคับทางอากาศ, กฎการบินด้วยสายตา, Problem Based Learning, Air Law and Regulations, Visual Flight Rules

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนรู้ (2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติในรายวิชา 01337306 กฎและ ข้อบังคับทางอากาศ เรื่อง กฎการบินด้วยสายตา ว่ามีความแตกต่างหรือไม่แตกต่างกัน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชา 01337306 กฎและข้อบังคับทางอากาศ เรื่อง กฎการบินด้วยสายตา ว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับใดจากผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมที่ใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยการจัดกลุ่มการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 54.00 คะแนน และ 39.50 คะแนน ตามลำดับ และทำการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระหว่างการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับวิธีปกติเป็นฐาน พบว่ามีค่าเฉลี่ย ของคะแนนหลังการเรียนไม่แตกต่างกันโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 54.00คะแนน และ 56.00 คะแนน ตามลำดับ จากการที่ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจภายหลังจากการสิ้นสุดกิจกรรมของนักศึกษาต่อการเรียน การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานจำนวน 20 คน ได้รับคืนแบบสอบถามกลับมาครบ 20 แบบสอบถาม พบว่านักศึกษา มีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.43)


Comparison Between the Results of Studying by Use Problem Base Learning and the Normal Teaching Method for Course Number 01337306 Air Law and Regulations Regarding Visual F lflight Rules

The purpose of this research was (1) to compare the learning achievement, by used problem based learning between prior or after such study to the undergraduate students of School of Aviation, Aviation Management Course, (2) to compare the learning achievement, of the performance problem based learning and the normal methodology activities, (3) to explore the undergraduate who were satisfied with this model. The results comparing the learning achievement, and the learning by using problem based learning was divided into subgroups, 4-5 students in each group, in the Air Law and Regulations Course, which concerns visual flight rules. It was found that the efficient of such learning methods had a mean and standard deviation that was different prior and after study. To compare the learning achievement between using teacher/learning documents based learning that is the normal methodology activities and problem based learning, it was not different in mean. Also, the students’ satisfaction was at medium level.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย