กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับ การจัดการเรียนรู้ โดยวิธีปกติ ในรายวิชา 01337306 กฎและข้อบังคับทางอากาศเรื่อง กฎการบินด้วยสายตา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy