ผลการนวดสลายเซลลูไลท์ต่อเส้นรอบวงบริเวณต้นขาในผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

ผู้แต่ง

  • นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุ, เซลล์ลูไลท์, การนวด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบ 1 กลุ่ม วัดก่อนและหลัง เพื่อสลายเซลล์ลูไลท์ และลดเส้นรอบวงบริเวณต้นขาของผู้สูงอายุ แก้ปัญหาผิวเปลือกส้มในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี ทำการทดลองด้วยวิธีการนวดสลายเซลล์ลูไลท์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 60 นาที จดบันทึกผลตามตารางการวัดตัว เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ Paired-Sample t-test และสถิติ Repeated Measure ANOVA ระยะเวลาการทดลอง ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม-วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ทำการทดลอง จำนวน 8 ครั้ง ต่อ คน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง จำนวน 30 คน ที่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบผลการนวดสลายเซลล์ลูไลท์บริเวณต้นขาของผู้สูงอายุ จากกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังได้รับการนวด เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการนวดโดยใช้สถิต Paired Samples Test วิเคราะห์ข้อมูล พบว่าประสิทธิภาพของการนวดสลายเซลล์ลูไลท์บริเวณต้นขาของผู้สูงอายุ ค่าเฉลี่ยหลังการนวดลดลงกว่าก่อนการนวดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และวิเคราะห์ค่าสถิติ Repeated Measure ANOVA วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยการนวดสลายเซลล์ลูไลท์บริเวณต้นขาของผู้สูงอายุ ในสัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 6 จากการวิเคราะห์พบความแตกต่างพบว่า (1) ค่าคะแนนเฉลี่ยการนวดสลายเซลล์ลูไลท์บริเวณต้นขาของผู้สูงอายุ ภายหลังได้รับการนวดสลายเซลล์ลูไลท์ ในสัปดาห์ที่ 3 สูงกว่าก่อนได้รับการนวดสลายเซลล์ลูไลท์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 5.89, df = 27, p =.000) (2) ค่าคะแนนเฉลี่ยการนวดสลายเซลล์ลูไลท์บริเวณต้นขาของผู้สูงอายุ ภายหลังได้รับการนวดสลายเซลล์ลูไลท์ ในสัปดาห์ที่ 6 สูงกว่าก่อนได้รับการนวดสลายเซลล์ลูไลท์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 6.03, df = 27, p =.000)

References

Cohen, J. (1977). Statistical power analysis for the behavioral sciences (Rev ed.). NewYork: Academic Press.

Enhance Thai Massage and Spa Skills, Teaching Course 3. (2018). Body lift up. Bangkok: College of Thai Traditional Medicine Rajamangala University of Technology Thanya Buri. (in Thai)

Kaewlada, Y. (2010). Efficacy of monopolar radiofrequency device in cellulite treatment. Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai)

Latekeh, N. (2019). The elders the anti-cellulite massage of thighs: Case study of the elderly in the Ban Sa Taeng Community Health Center Muang District Yala Province (Research report). Yala: Yala Rajabhat University. (in Thai)

Panu, O. (2009). Theory of aging. Udon Thani: Boromarajonani College of Nursing. (in Thai)

The Slimming. (2018). The slimming. Bangkok: Pravinia Academy Beauty and Spa. (in Thai)

Wichit, B. (2010). Anti-aging science. Bangkok: Sathaporn Book.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-04

ฉบับ

บท

บทความวิจัย