ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในยุคดิจิทัล

ผู้แต่ง

  • Nikorn Pokudom คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ข้อมูลส่วนบุคคล, ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล, การคุ้มครองข้อมูล

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งความเป็นส่วนตัวของข้อมูล นั้น
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการรวบรวมและการเผยแพร่ ข้อมูล เทคโนโลยี ความคาดหวังของประชาชนเกี่ยวกับ
ความเป็นส่วนตัวและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความเป็นส่วนตัว โดยเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบการจัดเก็บและการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของบุคคล ซึ่งรัฐบาล องค์กรเอกชน หรือบุคคลอื่นสามารถรวบรวมได้ และยังหมายถึงข้อมูลใช้ในภาคธุรกิจเช่นความลับทางการค้า เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลรั่วไหลสหภาพยุโรปจึงได้ออกกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรียกว่า “GDPR” (EU General Data Protection Regulation--GDPR) เพื่อกำหนดให้องค์กรต่าง ๆ ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ ซึ่งประเทศไทยได้นำกฎหมายนี้มาเป็นแนวทางสำหรับออกเป็นกฎหมายเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในประเทศเรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” และอธิบายแนวทางการปฏิบัติให้กับองค์กรและเจ้าของข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Downloads

Download data is not yet available.

References

Facebook. (2018). Facebook data policy. Retrieved from https://www.facebook.com/policy.php

Bunaramrueang, P., Elamchamroonlarp, P., Oinpat, C., & Thipsamritkul, T. (2018). Thailand data protection guidelines 1.0. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Bunaramrueang, P., Elamchamroonlarp, P., Oinpat, C., & Thipsamritkul, T. (2019). Thailand data protection guidelines 2.0. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) Ministry of Digital Economy and Society. (2019). Thailand internet user profile 2018. Retrieved from https://www.etda.or.th/publishing-detail/thailand-internet-user-profile-2018.html

Ministry of Commerce. (2018). General data protection regulation. Retrieved from https://www.moc.go.th/index.php/คู่มือประชาชน2561/item/สรุปสาระสำคัญของ-gdpr-general-data-protection-regulation.html

Royal Thai Government Gazette. (1997). The Official Information Act B.E. 2540 (1997). Bangkok: Publisher of the Cabinet and the Government Gazette. (in Thai)

Royal Thai Government Gazette. (2007). The Computer Crimes Act B.E. 2550 (2007). Bangkok: Publisher of the Cabinet and the Government Gazette. (in Thai)

Royal Thai Government Gazette. (2017). The Computer Crimes Act (No. 2) B.E. 2560 (2017). Bangkok: Publisher of the Cabinet and the Government Gazette. (in Thai)

Royal Thai Government Gazette. (2019). The Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019). Bangkok: Publisher of the Cabinet and the Government Gazette. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-27

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ