การลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้แต่ง

  • Thitikorn Maimun คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • บัณฑิต รัตนไตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, คณะวิทยาการจัดการ
  • ชำนาญ ทองมาก คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • สุรพันธ์ ใจมา นักวิชาการอิสระ

คำสำคัญ:

การลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร, ก๊าซเรือนกระจก, การอนุรักษ์พลังงาน, การลดใช้กระดาษ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โดยกำหนดปีฐานในการเก็บข้อมูล คือ ปี พ.ศ. 2560-2562 เพื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2559 ที่ได้ประเมินคาร์บอนฟุต พริ้นท์องค์กรไว้เป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัย ในส่วนของขอบเขตที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้า และขอบเขตที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ ผลการวิจัย พบว่า ปริมาณคาร์บอนฟุต พริ้นท์องค์กรของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอบเขตที่ 2 เท่ากับ 1,182.37 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) และขอบเขตที่ 3 เท่ากับ 43.93 tCO2e ผลจากความตระหนักและให้ความสำคัญของผู้บริหาร และความร่วมมือร่วมใจจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และแนวปฏิบัติการลดใช้กระดาษ จึงส่งผลให้ ปี 2562 มหาวิทยาลัยมีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรลดลงทั้งสองขอบเขต โดยขอบเขตที่ 2 มีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ปี 2562 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 11.33 ส่วนขอบเขตที่ 3 มีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ปี 2562 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 77.99 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในอีกระดับหนึ่งของการช่วยกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรประเภทการศึกษา

References

Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy. (2018). Carbon Dioxide emissions from energy use year 2018. Retrieved from http://www.eppo.go.th (in Thai)

Maimun, C., Sareephattananon, A., Rattanatai, B., & Teekasap, S. (2017). Organization Carbon footprint. EAU Heritage Journal Science and Technology, 11(1), 57-66. (in Thai)

Office of Transport and Traffic Policy and Planning. (2019). Thailand Greenhouse Gas Reduction Action Plan B. E. 2021-2030 transport branch. Retrieved from http://www.otp.go.th (in Thai)

Poonpratin, T., Sawangphruk, M., & Mungcharoen, T. (2011). Analysis of the Carbon Footprint of the Department of Chemical Engineering at Kasetsart University. Retrieved from http://www.chem.eng.psu.ac.th/tiche2011/TCHE/data/paper/thai/tes/poster/tes103.pdf (in Thai)

Rippon, S. (2014). University of Cape Town Carbon footprint for 2013. Retrieved from http://www.sandrarippon.co.za.

Sudha, S., & Hirun, D. (2019). Carbon Footprint of an organization case study of Chaiyaphum Rajabhat University. Engineering Journal Chiang Mai University, 26(1), 227-233. (in Thai)

Sukanan, C. (2012). Carbon footprint for organization and reduction of Greenhouse Gas emission for Faculty of Engineering, Kasetsart University (Master’s thesis). Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

Thailand Greenhouse Gas Management Organization. (2018). Corporate carbon footprint assessment guidelines. Retrieved from http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/download/ts_7be0b6757c.pdf. (in Thai)

Usubharatana, P., & Phungrussami, H. (2014). Carbon footprint of organization: Case study for Thammasat University. Thammasat Journal of Science and Technology, 22(1), 1-12. (in Thai)

Yimsinsomboon, W. (2012). Carbon footprint for educational institutions case study Energy College Phayao University. Bangkok: Science and Technology Infrastructure Databank, Ministry of science and technology. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-27

ฉบับ

บท

บทความวิจัย