การประยุกต์ใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลทสำหรับควบคุมห้องเรียนอัตโนมัติ

ผู้แต่ง

  • Chonnikarn Rodmorn Faculty of Business Administration, Bangkokthonburi University
  • Mathuros Panmuang Faculty of Business Administration, Bangkokthonburi University

คำสำคัญ:

เซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลท, ห้องเรียนอัตโนมัติ, ระบบสารสนเทศ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลท (Server Diskless) ในการควบคุมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถบูรณาการเข้ากับระบบเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลทในการควบคุมห้องเรียนอัตโนมัติ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วย (1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์ระบบ โดยในขั้นตอนนี้จะเป็นการศึกษาปัญหาและการประยุกต์ใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลท (2) การออกแบบระบบ โดยใช้ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ในการเชื่อมต่อจำนวน 50 เครื่อง ใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram--DFD) ในการจำลองการทำงานของระบบ และใช้แผนภาพอี-อาร์ (Entity-Relationship Diagram--ERD) ในการจำลองโครงสร้างของข้อมูลที่จัดเก็บ (3) การพัฒนาและทดสอบระบบ โดยทำการพัฒนาระบบจากแนวทางที่ได้ออกแบบเอาไว้ พร้อมทั้งทดสอบระบบในทุกฟังก์ชันการทำงาน และ (4) การประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยการประเมินความคิดเห็นจากของผู้ใช้ระบบ จำนวน 114 คน ผลการวิจัยพบว่า ระบบเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลทสามารถบูรณาการเข้ากับระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นได้ โดยสามารถสร้างผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย กำหนดคะแนนให้ผู้เรียน บันทึกการใช้งาน และจัดการระบบผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นผลการประเมินประสิทธิภาพยังพบว่า ในภาพรวมผู้ใช้งานมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-28