Published: 2018-12-14

การฝากครรภ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักทารกแรกเกิด: วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแบบกลุ่ม

วัชรี ด่านกุล, ลาวัณย์ รัตนเสถียร, ทักษพร สารีวงษ์, กิติญา เสนสิทธิ์, ฐิตาภา จันทร์อินทร์, พุทธวรรณ อินตะนัย, เพียงดาว ณ เชียงใหม่, ศันสนีย์ ปลื้มใจ, สุปรียา มาตขาว

54-69

การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดน่าน

พิมพิไล ช่างทอง, บุญทิพย์ สิริธรังศรี, บุญทิพย์ สิริธรังศรี, กุญชร เจือตี๋

70-80