การฝากครรภ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักทารกแรกเกิด: วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแบบกลุ่ม

Main Article Content

วัชรี ด่านกุล
ลาวัณย์ รัตนเสถียร
ทักษพร สารีวงษ์
กิติญา เสนสิทธิ์
ฐิตาภา จันทร์อินทร์
พุทธวรรณ อินตะนัย
เพียงดาว ณ เชียงใหม่
ศันสนีย์ ปลื้มใจ
สุปรียา มาตขาว

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาสถานการณ์การฝากครรภ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักของทารกแรกเกิด


แบบแผนงานวิจัย: การศึกษาเชิงปริมาณแบบย้อนกลับ


วิธีดำเนินงานวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง คือ หญิงตั้งครรภ์เดี่ยวที่มาฝากครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง  ในเขตสุขภาพที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 จำนวน 344 รายจากแบบบันทึกผู้คลอด ข้อมูลที่ใช้ ได้แก่ ปัจจัยการฝากครรภ์ ปัจจัยผลการคัดกรองทางโลหิตวิทยาสำหรับหญิงตั้งครรภ์และน้ำหนักทารกแรกเกิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการถดถอยโลจิสติกแบบกลุ่ม


ผลการวิจัย: อายุครรภ์เฉลี่ยที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก คือ 17 สัปดาห์ 5 วัน และจำนวนครั้งที่มาฝากครรภ์เฉลี่ย  8.96 ครั้ง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย ได้แก่ การฝากครรภ์ครั้งแรก (OR= 1.002, 95% CI = 0.017-2.863) จำนวนครั้งของการฝากครรภ์ (OR = 0.717, 95% CI = 0.588-0.874) ผล Anti-HIV: positive (OR = 30.600, 95% CI = 1.359-698.523) และดัชนีมวลกาย (OR = 5.188, 95% CI = 1.719-15.640) ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับทารกแรกเกิดน้ำหนักมาก ได้แก่ อายุ (OR = 22.872, 95% CI = 2.008-260.577)


สรุป: ทีมสุขภาพควรให้ความสำคัญกับการฝากครรภ์ครั้งแรกและจำนวนครั้งของการฝากครรภ์ด้วยการดูแลที่มีคุณภาพ เพื่อให้การฝากครรภ์คุณภาพบรรลุเป้าหมาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles