ประเด็นที่ควรตระหนักในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีแผลทะลุระหว่างทางเดินอาหารและผิวหนัง

Main Article Content

บุศรา ชัยทัศน์
นันทกา สวัสดิพานิช

Abstract

การเกิดแผลทะลุระหว่างทางเดินอาหารและผิวหนัง (enterocutaneous fistula) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอย่างหนึ่งภายหลังการผ่าตัดช่องท้อง ทำให้ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการเรียนรู้ตามวัยของเด็กหยุดชะงัก นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรทางด้านสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยเด็ก เพื่อให้กระบวนการหายของแผลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการดูแลด้านจิตใจของผู้ป่วยเด็กและครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยบทความนี้จะนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยเด็ก
ที่มีภาวะแผลทะลุระหว่างทางเดินอาหารกับผิวหนัง (enterocutaneous fistula) ประเภท สาเหตุ
การวินิจฉัยและการรักษา รวมถึงประเด็นที่ควรตระหนักในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะแผลทะลุระหว่างทางเดินอาหารกับผิวหนัง (enterocutaneous fistula) 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic articles