การใช้ชุดวงจรดึงน้ำและสารละลายส่วนเกินแบบประยุกต์กับ ชุดวงจรดึงน้ำและสารละลายส่วนเกินแบบเดิมในการผ่าตัดหัวใจ

ชุดวงจรดึงน้ำและสารละลายส่วนเกินในการผ่าตัดหัวใจ

ผู้แต่ง

  • อนุชิต แม้นอินทร์ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

วงจรกรองน้ำและสารละลายส่วนเกินในเลือด, การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด, ระบบไหลเวียนเลือด ภายนอกร่างกาย

บทคัดย่อ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ออกแบบวงจรการกรองใหม่ แต่ยังไม่ได้ศึกษาผลกระทบต่อผู้ป่วย การศึกษาแบบย้อนหลังนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้วงจรการกรองน้ำและสารละลายส่วนเกินในเลือดในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด หัวใจแบบเปิดระหว่างกลุ่มที่ใช้วงจรการกรองแบบประยุกต์ 55 คนกับกลุ่มที่ใช้วงจรการกรองแบบเดิม 55 คนในช่วงเดือนมกราคม  พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ด้วยการทดสอบ chi-square, independent t และ Mann Whitney U ผลการศึกษา พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางคลินิกไม่แตกต่างกัน ยกเว้นชนิดของการผ่าตัด acquired heart surgery ซึ่งกลุ่มที่ใช้วงจร การกรองแบบประยุกต์ผ่าตัด isolated CABG มากกว่ากลุ่มที่ใช้วงจรการกรองแบบเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนข้อมูลเกี่ยว กับการทำผ่าตัดการใช้สารน้ำ ข้อมูลภายหลังการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดไม่แตกต่างกัน แต่วงจรการกรองแบบ ประยุกต์มีข้อดี คือ ติดตั้งง่าย ราคาถูก ใช้ได้ทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ และลดความเสี่ยงการเกิดภาวะฟองอากาศอุดกั้นหลอด เลือด เทคนิคการต่อวงจรการกรองน้ำฯ มีมากมายหลายวิธี สิ่งสำคัญคือการเลือกวิธีการดึงน้ำและสารละลายส่วนเกินในเลือดที่ เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Ghosh S, Falter F, Cook DJ. Cardiopulmonary bypass. New York: Cambridge University Press; 2009.

2. Ziyaeifard M, Alizadehasl A, Massoumi G. Modified ultrafiltration during cardiopulmonary bypass and postoperative course of pediatric cardiac surgery. Res Cardiovasc Med 2014;3(2):e17830. doi: 10.5812/cardiovascmed.17830.

3. Krobthong W. Veno-venous modified ultrafiltration in Queen Sirikit National Institute of Children Health. Thai Pediatr J [Internet]. 2008 [cited 2019 May 12];15(3):269-75. Available from: http://dlibrary.childrenhospital.go.th/bitstream/handle/
6623548333/599/qsnich-thai-pediatric-journal-15-3-2008-p269.pdf?sequence=3

4. Linda B, James R. On bypass: Advanced perfusion techniques. New Jersey: Humana Press; 2008.

5. Kijjanon N, Deebanklong S. A comparison of length of hospital stay and complications in patients with on-pump and off-pump coronary artery bypass surgery. Rama Nurs J 2011;17(3):358-70.

6. Sahoo TK, Kiran U, Kapoor PM, Choudhary SK, Choudhury M. Effects of combined conventional ultrafiltration and a simplified modified ultrafiltration in adult cardiac surgery. Ind Thorac Cardiovasc Surg 2007;23 (2):116-24.

7. Kijjanon N, Get-Kong S. Factors influencing length of stay in open heart surgery patients. Thai J Cardio-Thoracic Nurs 2009;20(1):33-45.

8. Boonyasanti N. Factors associated with length of stay's of heart surgery patients in Chonburi Hospital [Internet]. Chonburi: Heart Center of Chonburi hospital; 2017 [cited 2018 Oct 3]. Available from: http://www.cbh.moph.go.th/app/intranet/files/km/1507177405_5.%20%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%9A%
E0%B8%B8%E0%B8% 8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4.pdf

9. Choudhary SK, Talwar S, Airan B, Yadav S, Venugopal P. A simplified circuit of modified ultrafiltration. Heart Lung Circ 2007; 16(2):113-5.

10. Wang S, Palanzo D, Undar A. Current ultrafiltration techniques before, during and after pediatric cardiopulmonary bypass procedures. Perfusion 2012;27(5):438-46.

11. Apiromrat R. Promotion of quality of life among patients with congestive heart failure. Thai JCardio-Thoracic Nurs2017; 28(1):2-15.

12. Yottasurodom C. EuroSCORE predict operative mortality in Thai cardiac surgical patients. J DMS 2009;34(12):731-42.

13. American College of Cardiology. Left ventricular ejection fraction (LVEF) Aasessment (outpatient setting) [Internet]. 2014 [cited 2018 Oct 5]. Available from:https://www.acc.org/tools-and-practicesupport/clinical-toolkits/~/media/1E4D
8F9B69D14F55821BFE642FBFA221.ashx

14. Matte GS. Perfusion for congenital heart surgery. New Jersey: John Wiley & Sons;2015.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-17