ผลการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายและลำไส้ตรงในผู้ป่วยสูงอายุระหว่าง การผ่าตัดแบบผ่านกล้องกับแบบเปิดหน้าท้องโดยศัลยแพทย์ทั่วไป

การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายและลำไส้ตรงในผู้ป่วยสูงอายุ

ผู้แต่ง

  • ญาณพล ตาลสุข กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • รัฐพร ตั้งเพียร กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

การผ่าตัดผ่านกล้อง, การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง, มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งทวารหนัก, ศัลยแพทย์ทั่วไป

บทคัดย่อ

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่คร่าชีวิตของมนุษย์และพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ปัจจุบันการผ่าตัดแบบผ่าน กล้องเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวาร หนักระหว่างการผ่าตัดผ่านกล้องกับการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องโดยศัลยแพทย์ทั่วไป โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียน ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายและลำไส้ตรงที่อายุมากกว่า 60 ปี ที่เข้ารับการรักษาระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 47 คน ซึ่งได้รับการผ่าตัดแบบผ่านกล้อง 17 คนและผ่าตัดเปิดหน้าท้อง 30 คน ค่ามัธยฐานของ อายุผู้ป่วยคือ 73 ปี และ 68 ปีตามลำดับ (p = 0.033) พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดผ่านกล้องนั้นระบบทางเดินอาหารฟื้นตัวได้เร็ว กว่าและระยะเวลานอนโรงพยาบาลน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.003, 0.002 ตามลำดับ) แต่ใช้เวลาในการผ่าตัดนาน กว่าการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง (p < 0.001) นอกจากนี้การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องพบแผลผ่าตัดติดเชื้อมากกว่า (p = 0.014) ส่วน ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นการผ่าตัดผ่านกล้องจึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

รัฐพร ตั้งเพียร, กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกReferences

1. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology Rectal Cancer Version 2 [online].2020 [cited 2020 March 3]. Available from:https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/rectal.pdf

2. Imsamaran W, Pattatang A, Suppaattagorn P, Chiawiriyabunya I, Namthaisong K, Wongsena M, et al. Cancer incidence in Thailand. Cancer Thai 2013-2015 [online].2018 [cited 2020 April 1]. Available from:http://www.nci.go.th/th/File_download/
Nci%20Cancer%20Registry/In%20Cancer% 20in%20Thailand% 20IX%20OK.pdf

3. Keskin M, Akici M, Agcaoglu O, Yegen G, Saglam E, Bugra D, et al. Open versus laparoscopic surgery for rectal cancer:Single-center results of 587 cases. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2016; 26(3):e62-8.

4. Biondi A, Grosso G, Mistretta A, Marventano S, Toscano C, Drago F, et al. Laparoscopic vs open approach for colorectal cancer:Evolution over time of minimal invasive surgery. BMC Surg [online]. 2013 [cited 2020 April 3];13(Suppl2):S2-12. Available from: https://bmcsurg.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2482-13-S2-S12.

5. Fleshman J, Sargent DJ, Green E, Anvari M, Stryker SJ, Beart RW Jr, et al. Laparoscopic colectomy for cancer is not inferior to open surgery based on 5-year data from the COST Study Group trial. Ann Surg 2007;246(4):655-64.

6. Antoniou SA, Antoniou GA, Koch OO, Pointner R, Granderath FA. Laparoscopic colorectal surgery confers lower mortality in the elderly: A systematic review and meta-analysis of 66,483 patients. Surg Endosc 2015;29(2):322-33.

7. Bartels SA, Vlug MS, Ubbink DT, Bemelman WA. Quality of life after laparoscopic and open colorectal surgery: A systematic review. World J Gastroenterol 2010;16 (40):5035-41.

8. Hida K, Okamura R, Sakai Y, Konishi T, Akagi T, Yamakuchi T, et al. Open versus laparoscopic surgery for advanced low rectal cancer: A large, multicenter, propensity score matched cohort study in Japan. Ann Surg 2018;268(2):318-24.

9. Hinoi T, Kawaguchi Y, Hattori M, Okajima M, Ohdan H, Yamamoto S, et al. Laparoscopic versus open surgery for colorectal cancer in elderly patients: A multicenter matched case-control study. Ann Surg Oncol 2015;22(6):2040-50.

10. Yamamoto S, Hinoi T, Niitsu H, Okajima M, Ide Y, Murata K, et al. Influence of previous abdominal surgery on surgical outcomes between laparoscopic and open surgery in elderly patients with colorectal cancer: Subanalysis of a large multicenter study in Japan. J Gastroenterol 2017;52(6):695-704.

11. Niitsu H, Hinoi T, Kawaguchi Y, Ohdan H, Hasegawa H, Suzuki I, et al. Laparoscopic surgery for colorectal cancer is safe and has survival outcomes similar to those of open surgery in elderly patients with a poor performance status: Subanalysis of a large multicenter case-control study in Japan. J Gastroenterol 2016;51(1):43-54.

12. Seishima R, Okabayashi K, Hasegawa H, Tsuruta M, Shigeta K, Matsui S, et al. Is laparoscopic colorectal surgery beneficial for elderly patients? A systematic review and meta-analysis. J Gastrointest Surg 2015; 19(4):756-65.

13. Kiran RP, El-Gazzaz GH, Vogel JD, Remzi FH. Laparoscopic approach significantly reduces surgical site infections after colorectal surgery: Data from national surgical quality improvement program. J Am Coll Surg 2010;211(2):232-8.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-17