การฟื้นฟูสภาพช่องปากในผู้ป่วยที่ฟันสึกรุนแรง: รายงานผู้ป่วย

การฟื้นฟูสภาพช่องปากในผู้ป่วยที่ฟันสึกรุนแรง

ผู้แต่ง

  • ดนัย พรสถาพันธ์

คำสำคัญ:

ฟันสึก, มิติแนวดิ่ง, การฟื้นฟูสภาพช่องปาก

บทคัดย่อ

ฟันหลังมีหน้าที่ในการบดเคี้ยวและช่วยคงมิติแนวดิ่งไว้ เมื่อสูญเสียฟันหลังย่อมส่งผลให้เกิดการสูญเสีย
มิติแนวดิ่ง ซึ่งในระยะเวลาต่อมาจะนำไปสู่การสึกอย่างรุนแรงของฟันหน้า บทความนี้เป็นรายงานการรักษา
ผู้ป่วยชายอายุ 72 ปีที่สูญเสียฟันหลังทำให้สูญเสียมิติแนวดิ่งและตามมาด้วยการมีฟันสึกอย่างรุนแรง การรักษา
จึงเป็นการฟื้นฟูสภาพช่องปากโดยมี 2 ขั้นตอนหลักๆ เริ่มต้นจากต้องเพิ่มมิติแนวดิ่งให้กลับมาอยู่ในระยะที่
เหมาะสมโดยใช้ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอะคริลิกชนิดขยายฐานในขากรรไกรบนและล่างจนได้มิติแนวดิ่ง
ที่เหมาะสมแล้วจึงอุดฟัน ครอบฟันในฟันที่สึกอย่างรุนแรง ใส่เดือยฟันและครอบฟันในฟันที่รักษารากฟันและ
ใช้เป็นฟันหลักในการใส่ฟันเทียม สุดท้ายจึงใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะชนิดขยายฐานในขากรรไกรบน
และล่าง ซึ่งเมื่อติดตามผลการรักษาพบว่าประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวของผู้ป่วยและความสวยงามของใบหน้าผู้ป่วย
ดีขึ้นมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ดนัย พรสถาพันธ์

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ 10500

References

1. Verrett RG. Analyzing the etiology of an extremely worn dentition. J Prosthodont 2001;10(4):224-33.

2. Ree JS. A review of the biomechanics of abfraction. Eur J Prosthodont Restor Dent 2000;8(4):139-44.

3. Litonjua LA, Bush PJ, Andreana S, Tobias TS, Cohen RE. Effects of occlusal load on cervical lesions. J Oral Rehabil 2004;31(3):225-32.

4. Birgit Thilander. Dentoalveolar development in subjects with normal occlusion. A longitudinal study between the ages of 5 and 31 years. Eur J Orthod 2009;31(2):109-20.

5. กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. รายงานผลการสำรวจภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประเทศไทย พ.ศ. 2560 [online]. 2018 [cited 2019 June 9]. Available from: URL: http://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ ewt/dental/ewt_dl_link.php?nid=2423& filename=stat

6. Dawson PE. Evaluation, diagnosis and treatment of occlusal problems. 2nd Ed. St Louis: CV Mosby Co;1989.

7. Johansson A, Johansson AK, Omar R, Carlsson GE. Rehabilitation of the worn dentition. J Oral Rehabil 2008;35(7):548-66.

8. Chander NG, Venkat R. An appraisal on increasing the occlusal vertical dimension in full occlusal rehabilitation and its outcome. J Indian Prosthodont Soc 2011;11(2):77-81.

9. BataglionI C, HottaII TH, MatsumotoII W, RuellasIII CV. Reestablishment of occlusion through overlay removable partial dentures:a case report. Braz Dent J 2012;23(2):172-4.

10. Soares CJ, Pizi EC, Fonseca RB, Martins LR, Neto AJ. Direct restoration of worn maxillary anterior teeth with a combination of composite resin materials: a case report. J Esthet Restor Dent 2005;17(2):85-91.

11. Koksal T, Dikbas I, Kazaoglu E. Alternative restorative approach for treatment of patient with extremely worn dentition. NY State Dent J 2009;75(5):52-5.

12. Dua P, Singh JP, Aghi A. Aesthetic and functional rehabilitation of a case of mutilated dentition and loss of vertical dimensions. J Indian Prosthodont Soc 2011;11(3):189-94.

13. Banerjee S, Chakraborty N, Singh R, Gupta T. Full-mouth rehabilitation of a patient with severe attrition using the Hobo twinstage procedure. Contemp Clin Dent 2012;3(1):103-7.

14. Song MY, Park JM, Park EJ. Full mouth rehabilitation of the patient with severely worn dentition: a case report. J Adv Prosthodont 2010;2(3):106-10.

15. Hatami M, Sabouhi M, Samanipoor S, Badrian H. Prosthodontic rehabilitation of the patient with severely worn dentition: a case report. Case Rep Dent 2012;2012:961826.

16. Freitas AC, Silva AM, Lima Verde MA, Aguiar JR. Oral rehabilitation of severely worn dentition using an overlay for immediate reestablishment of occlusal vertical dimension. Gerodontology 2012; 29(1):75-80.

17. Mazurat NM, Mazurat RD. Discuss before fabricating: Communicating the realities of partial denture therapy. Part II: Clinical outcomes. J Can Dent Assoc 2003;69(2):96-100.

18. Turrell AJ. Clinical assessment of vertical dimension. J Prosthet Dent 2006;96(2):79-83.

19. Silverman MM. The speaking method in measuring vertical dimension. J Prosthet Dent 1953;3(2):193-9.

20. Pound E. Let /S/ be your guide. J Prosthet Dent 1977;38(5):482-9.

21. Pound E. Utilizing speech to simplify a personalized denture service. J Prosthet Dent 2006;95(1):1-9.

22. Pound E. The mandibular movements of speech and their seven related values. J Indiana Dent Assoc 2009-2010 winter;88(4):19-26.

23. Shanahan TEJ. Physiologic vertical dimension and centric relation. J Prosthet Dent 1956;6(6):741-7.

24. Turner KA, Missirlian DM. Restoration of the extremely worn dentition. J Prosthet Dent 1984;52(4):467-74.

25. Celenza FV. The theory and clinical management of centric positions: II. Centric relation and centric relation occlusion. Int J Periodontics Restorative Dent 1984;4(6):62-86.

26. Neff PA. TMJ occlusion and function. Washington, D.C.: Georgetown University School of Dentistry; 1993. p. 43-60.

27. Lucia VO. Modern gnathological concepts -updated. Chicago: Quintessence Publishing Co Inc; 1983.

28. Ash MM, Ramfjord SP. Occlusion, 4th ed. Philadelphia, WB Saunders; 1995.

29. Long JH. Locating centric relation with a leaf gauge. J Prosthet Dent 1973;29(6):608-10.

30. Henderson D. Occlusion in removable partial prosthodontics. J Pros Dent 2004;91(1):1-5.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-01