การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติของพยาบาลห้องผ่าตัดในการพยาบาล ผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจไมทรัล

โปรแกรมการเรียนรู้ในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจไมทรัล

ผู้แต่ง

  • ทิพวัลย์ ศรีพิพัฒนกุล
  • สุวรรณี สร้อยสงค์
  • สุทิพา ใจสมัคร

คำสำคัญ:

โปรแกรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ, พยาบาลห้องผ่าตัด, ผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจไมทรัล

บทคัดย่อ

พยาบาลห้องผ่าตัดเป็นบุคลากรที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลลัพธ์ของโปรแกรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติของพยาบาลห้องผ่าตัดในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจไมทรัลโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ศึกษาในพยาบาลทีมผ่าตัดหัวใจ 6 คน พยาบาลฝึกปฏิบัติงาน 6 คน และผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดลิ้นหัวใจไมทรัล 60 คน การดำเนินการวิจัยมี 4 ระยะ โดยระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ พบว่าจำนวนพยาบาลทีมผ่าตัดหัวใจไม่เพียงพอ พยาบาลห้องผ่าตัดขาดความรู้และทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจไมทรัลและการนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรม ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ การเตรียมความพร้อม การเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงาน การประเมินผล และการสะท้อนผลระยะที่ 3 การทดลองใช้โปรแกรม พบว่าหลังใช้โปรแกรมพยาบาลมีคะแนนความรู้และความสามารถในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจไมทรัลในระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัดมากกว่าก่อนใช้โปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อีกทั้งมีคะแนนความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลมากกว่าก่อนใช้โปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระยะที่ 4 ผลลัพธ์ของโปรแกรม พบว่าโปรแกรมมีความเหมาะสมในระดับมาก มีพยาบาลทีมผ่าตัดหัวใจเพิ่มขึ้น 6 คน พยาบาลพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมในระดับมาก ผู้ป่วยพึงพอใจในการได้รับการพยาบาลในระดับมากที่สุด และพบอุบัติการณ์ที่ต้องตามพยาบาลทีมผ่าตัดหัวใจมาช่วยผ่าตัดลดลงเหลือ 5 ครั้งจากเดิม 25 ครั้ง (ร้อยละ 80) สรุปได้ว่าโปรแกรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติของพยาบาลห้องผ่าตัดในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจไมทรัลที่พัฒนาขึ้นทำให้พยาบาลมีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งใช้กระบวนการพยาบาลแก่ผู้ป่วยฯ ดีกว่าก่อนใช้โปรแกรม ดังนั้นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นระยะเพื่อเสริมทักษะอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดชนิดอื่นที่ยุ่งยากซับซ้อนและอาจเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต เพื่อให้ผู้ป่วยผ่าตัดปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ทิพวัลย์ ศรีพิพัฒนกุล

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

สุวรรณี สร้อยสงค์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 65000

สุทิพา ใจสมัคร

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

References

American College of Cardiology. Succeed in managing heart valve disease initiative [online]. 2019 [cited 2019 Oct 25]. Available from: URL: http://www.acc.org/tool-andsupport/quality-programs/valvular-heartdisease-

intiatives

CVT Surgical Center. Mitral valve repair and replacement [online]. 2019 [cited 2019 Oct 25]. Available from: URL: http://www.cvtsc. com/surgery/cardiac_mitral-valve.html

Ministry of Public Health. Developing plan of health service system (Service Plan) 2018-2022. Nonthaburi: Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health; 2016.

Nursing Department of Operation Room, Buddhachinnaraj Phitsanulok Hospital. Department of operation room yearly report. Phitsanulok: Nursing Department of Operation Room, Buddhachinnaraj Phitsanulok Hospital; 2018.

The Association of PeriOperative Registered Nurses (AORN). Guidelines for perioperative practice 2018. Denver: AORN; 2018.

Ugurlu Z, Karahan A, Unlu H, Abbasogu A, Elbas NO, Isik SA, et al. The effect of workload and working conditions on operating room nurses and technicians. Workplace Health Saf 2015;63(9):399-407.

James AH. Action learning can support leadership development for undergraduate and postgraduate nurse. Br J Nurs 2018; 27(15):876-80.

Han EH, Zhang Y, Zhang JE, Lin BL. Advances in the application of action learning in nursing practice. Chinese Nurs Res 2016;3:101-4.

Marquardt M, Waddill D. The power of learning in action learning: A conceptual analysis of how the five schools of adult learning theories are incorporated within the practice of action learning. Action Learning Res Pract 2004;1(2):185-202.

Pasunon P. Evaluation of inter-rater reliability using Kappa statistic. FAA Journal 2015;8 (1):2-20.

Srisa-ad B. Basic research. 9th ed. Bangkok: Suviriyasan Publisher; 2013. (in Thai)

Leungratanamart L. Design in research and development [online]. 2016 [cited 2019 Aug 10]. Available from: URL:http://164.115.41.60/knowledge/?p=377 (in Thai)

McNamara MS, Fealy GM, Casey M, O’Connor T, Patton D, Doyle L,et al. Mentoring, coaching and action learning: interventions in a national clinical leadership development programme. J Clin Nurs 2014;23(17-18):2533-41.

Rolfe A. Do I need a mentor or a coach? Korean J Med Educ 2017;28(4):397-9.

Higgins I, Parker V, Keatinge D, Giles M, Winskill R, Guest E, et al. Doing clinical research: The challenges and benefits. Contemorary Nurs 2010; 35(2):171-81.

Noppawon B, Thaitae T, Plukkajon S, Treerapee S, Ployprasert P. Development of scrub nurses’ abilities in nursing care for patients who received open reduction and internal fixation femur fracture at PhraNakhon Si Ayutthaya Hospital network. J Prevent Med Assoc Thai 2018;8(3):405-20.

Welskop W. Action learning in education [online]. 2019 [cited 2019 Oct 25]. Available from: URL: https://www.researchgate. net/publication/259971216_Action_learning_in_education

Cho Y. What is action learning? components, types, processes, issues, and research agendas. Learn Performance Quarterly 2013;1(4):1-11.

Haith MP, Whittingham K. How to use action learning set to support nurse. Nurs Times 2012;108(18-19):12-4.

Rimanoczy I. Action learning and action reflection learning: are they different? Ind Commerc Train 2007;39(5):246-56.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-01