คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ

ผู้แต่ง

  • วิรัช บรรเจิดพงศ์ชัย แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 53000

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุ, คุณภาพชีวิต, รากฟันเทียมชนิดหัวบอล, ฟันเทียมทั้งปาก, ผลกระทบของสุขภาพช่องปาก ต่อสมรรถภาพในชีวิตประจำวัน

บทคัดย่อ

สภาวะการสูญเสียฟันทั้งปากเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อสุขภาพผู้สูงอายุ ถึงแม้ว่าการใส่ฟันเทียมทั้งปาก ให้กับผู้ป่วยแล้วจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะการรับประทานอาหารอย่างไรก็ตามยังพบผู้ป่วยที่ยังมีปัญหา ในการใส่ฟันเทียมชิ้นล่างอยู่ซึ่งมีการละลายตัวของกระดูกขากรรไกรล่างมากจึงจำเป็นที่ต้องมีตัวยึดเพื่อช่วยฟันเทียม ให้อยู่ในช่องปากได้ดีขึ้นเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อนและหลังใส่ รากฟันเทียม ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติเป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ รูปแบบ observationalintervention study ศึกษาในผู้สูงอายุ จำนวน 83 ราย ของแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รวบรวมข้อมูล เป็นระยะเวลา 9 ปี (พ.ศ. 2551-2560) รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป การตรวจคุณภาพฟันเทียมและ ประเมินผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อสมรรภภาพในชีวิตประจำวัน,สถิติที่ใช้เป็นแบบ descriptive statistics and GEE regression และวิเคราะห์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย Generalized Estimation Equation (GEE) ค่า OIDP ก่อนทำรากฟันเทียมมีค่าร้อยละ 47.52 ± 15.91หลังจากใส่รากฟันเทียม 6 เดือนแล้วค่า OIDP มีการเปลี่ยนแปลง ลดลงเป็นร้อยละ 28.50 ± 10.41 มีความแตกต่างลดลงร้อยละ 19.02; 95%CI, (-16.22 ถึง -21.84), p < 0.001 สรุปในผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียมชิ้นล่างมาแล้วระยะหนึ่งจะมีปัญหากระทบต่อกิจวัตรประจำวัน การนำรากฟันเทียม ชนิดหัวบอลมาใส่ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญ จึงควรแนะนำเป็นทางเลือกให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหา การใส่ฟันเทียม

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Institude of Dentistry, Ministry of Public Health. Survey report Dental health 8th Bangkok: Samjareunpanit; 2017.

2. National dental plan of the Elderly 2014-2021. Ministry of public health : Bangkok 2013.

3. Integration of health care delivery. Report of a WHO Study Group.World Health Organ Tech Rep Ser 1996;861:1-68.

4. World Health Organization(WHO). WHOQOL-BREF: Introduction administration scoring and generic of assessment. Geneva, Switzerland: WHO; 1996

5. SudadongKrisadapong. Oral health-related quality of life.Bangkok :Faculty of dentistry, Chulalongkorn University; 2007.

6. Bukboon P. Integrated quality of life for the elderly. Nonthaburi: Foundation for health systems research and development institude; 2017.

7. Hassel AJ, Koke U, Schmitter M, Rammelsberg P. Factors associated with oral health-related quality of life in institutionalized elderly. ActaOdontolScand 2006; 64(1):9-15.

8. Atwood DA, Coy WA. Clinical, cephalometric, and densitometric study of reduction of residual ridges. J Prosthet Dent 1971;26 (3):280-95.

9. Srisilapanan P. Why dental care in oral health Elderly. Academic conference 2007: Bright smile in the Elderly;2007 June 20-21, Miracle Grand Hotel,Bangkok. Bangkok:2007.

10. Feine JS, Carlsson GE, Awad MA, Chehade A, Duncan WJ, Gizani S, et al. The McGill consensus statement on overdentures. Mandibular two-implant overdentures as first choice standard of care for edentulous patients.Montreal, Quebec, May 24-25, 2002.Int J Oral Maxillofac Implants 200217;(4):601-2.

11. Muller, Frauke; Barter, S (Stephen). Implant therapy in the geriatric patient. Berlin: Quintessence publishing Company;2016.

12. Hassel AJ, Koke U, Drechsel A, Kunz C, Rammelsberg P. Oral health-related quality of life in elderly. Z GerontolGeriatr 2005;38(5):342-6.

13. Mesko ME, Patias R, Pereia-Cenci T. Is OHIP-EDENT similar to GOHAI when measureing OHQOL in partial and complete denture wearers?. Dentistry 2013 ; 3:160doi:10.4172/2161-1122.100016

14. Dorri M, Sheiham A, Tsakos G. Validation of a Persian version of the OIDP index. BMC Oral Health2007;7:2.

15. Zani SR, Rivaldo EG, Frasca LC, Caye LF. Oral health impact profile and prosthetic condition in edentulous patients rehabilitated with implant-supported overdentures and fixed prostheses. J Oral Sci 2009;51(4):535-43.

16. Astrøm AN, Okullo I. Validity and reliability of the Oral Impacts on Daily Performance (OIDP) frequency scale: a cross-sectional study of adolescents in Uganda. BMC Oral Health 2003;3(1):5.

17. Chaiphotchanaphong N, Tumrasvin W, Krisdapong S. Thai version of the Oral Health Impact Profile (Thai-OHIP) in Thai dental patients. The 23rd National Graduate Research Conference. Rajamangala University of Technology Isan 2011;999-1005.

18. Adulyanon S, Vourapukjaru J, Sheiham A. Oral impacts affecting daily performance in a low dental disease Thai population. Community Dent Oral Epidemiol 1996;24(6):385-9.

19. Srisilapanan P, Sheiham A. The prevalence of dental impacts on daily performances in older people in Northern Thailand. Gerodontology2001;18(2):102-8.

20. Charoentanyarak S, Khiewyoo J, Weraarchakul W. Oral Health Related Quality of Life among Diabetes Mellitus Patient : A case Study in Suwannakuha District, Nongbualumphu Province Srinagarind Med J 2014;29(4) 339-44.

21. Institude of Dentistry, Ministry of Public Health. Academic conference : Bring a smile to elderly. The report project His Majesty the King's Birthday anniversary; 2012 August 20-21, Bangkok: Institude of Dentistry, Ministry of Public Health; 2012.

22. Schwarz F, Derks J, Monje A, Wang HL. Peri-implantitis.J Periodontol2018;89 Suppl1:S267-S290.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-31