ศัพท์เวชพันธุศาสตร์ ๕: Medical Genetic Terms 5

Main Article Content

Manop Pithukpakorn มานพ พิทักษ์ภากร
สมชัย บวรกิตติ Somchai Bovornkitti

Abstract

no abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Miscellany
Author Biographies

Manop Pithukpakorn มานพ พิทักษ์ภากร, Division of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, 10700

Division of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, 10700

สมชัย บวรกิตติ Somchai Bovornkitti, The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok, 10300

The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok, 10300