การป้องกันโรคของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานตามหลักการยศาสตร์: Prevention of Musculoskeletal Disease According to Ergonomics

Main Article Content

วิภาดา ศรีเจริญ Wiphada Srijaroen
พีรญา อึ้งอุดรภักดี Piraya Aungudornpukdee

Abstract

Working in the inappropriated environment and incorrected body movement are the causes of
musculoskeletal disease, a chronic disability disease. This disease had led to stressed, depression and anxiety which reduced the working efficiency. Thus, the understanding of this disease is very important. This article had purposed to represent the diagnosis, occupation at risk, related factors and guideline to prevent the musculoskeletal disease according to Ergonomics for workers to work efficiency and have good quality of life.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Review Article
Author Biographies

วิภาดา ศรีเจริญ Wiphada Srijaroen, Doctor of Public Health Student, Faculty of Public Health, Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand

Doctor of Public Health Student, Faculty of Public Health, Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand

พีรญา อึ้งอุดรภักดี Piraya Aungudornpukdee, Faculty of Public Health, Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand

Faculty of Public Health, Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand