รากฟันเทียมสำหรับยึดฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่าง: รายงานผู้ป่วย Implant-retained Mandibular Overdenture: A Case Report

Main Article Content

นฤทธิ์ พัฒนศุภวานิช Narit Pattanasupavanich

Abstract

Removable denture is one of the treatment options for patient who losses their teeth and related supporting structures. But its function has generally been limited, especially in the case of severe alveolar bone loss.The use of implant in conjunction with removable denture can address limitation. Patients can easily clean their dentures and adequate oral hygience is ensured. In addition, implant can decrease bone resorption rate and denture function is increased. The flexible joint, used between an implant and denture, compensates for differences in movability of gingival tissue, natural tooth, and implant itself. This reported case was the patient who losed all the teeth in the mandible, treated 2 with freestanding fun gym implants placed in the anterior region of the mandible to attach the mandibular overdenture. The result of treatment was favorable. The patient was very satisfied with this method of treatment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Case Report
Author Biography

นฤทธิ์ พัฒนศุภวานิช Narit Pattanasupavanich, Department of Dentistry,Surin Hospital,Surin province 32000

Department of Dentistry,Surin Hospital,Surin province 32000