เผยแพร่แล้ว: 2017-06-30

ผลของการฝึกผ่อนลมหายใจออกช้าโดยการเป่ากังหันลมต่อความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

เสกสรร ไข่เจริญ, มยุรี พิทักษ์ศิลป์, วัลลภ ใจดี, สมจิต พฤกษะริตานนท์

9-20

ปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

ลักษณาพร กรุงไกรเพชร, กิตติ กรุงไกรเพชร

21-30