เผยแพร่แล้ว: 2016-12-31

ความมั่นใจในการทำหัตถการออร์โธปิดิกส์หลังจบการศึกษา ของนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ยุทธนา คณาสุข, ณัฐวุฒิ ศาสตรวาหา, สุรพล อธิประยูร, วรสัณห์ ทวีวุฒิทรัพย์, ปุณยธร พัฒนธิติกานต์

3-9

จิตวิทยาแบบองค์รวม

สมจิต พฤกษะริตานนท์

28-32