ลักษณะผิดปกติของภาพรังสีทรวงอกของผู้ป่วยเด็กโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างจากเชื้อ ไวรัส RSV และ Influenza โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

Main Article Content

ลานทิพย์ สุทธิรัตน์
ศรสุภา ลิ้มเจริญ
วราวุฒิ เกรียงบูรพา

บทคัดย่อ

บทนำ เชื้อไวรัส Influenza และ Respiratory syncytial virus (RSV) เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนล่างได้บ่อยในผู้ป่วยเด็ก หลายการศึกษาได้อธิบายลักษณะภาพถ่ายทางรังสีปอดในผู้ป่วยกลุ่มนี้แต่ยัง
ไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจากการศึกษาก่อนหน้า
จุดประสงค์ เพื่อสืบค้นลักษณะที่พบได้จากภาพถ่ายรังสีปอดของผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง
จากเชื้อไวรัส รายงานอุบัติการณ์และบรรยายข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
วิธีวิจัย ภาพถ่ายทางรังสีปอดของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเด็ก 30 คนอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง 15 ปีได้รับการนอนโรง
พยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2553 ถึงสิงหาคม พ.ศ.2558 และได้รับการวินิจฉัยเป็นโรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างจากเชื้อไวรัส Influenza หรือ RSV นำมาสืบค้นและบรรยายภาพด้วยรังสีแพทย์
รวมถึงได้มีการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษา อุบัติการณ์การเกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างด้วยเชื้อไวรัส Influenza และ RSV ในผู้ป่วย
เด็กของการศึกษานี้คือ 32/556 (ร้อยละ 5.8) คน โดยกลุ่มตัวอย่าง 30 คนแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับการวินิจฉัย
ว่าติดเชื้อ RSV 19 คน (ร้อยละ 63.3) และ Influenza 11 คน (ร้อยละ 36.7) ลักษณะภาพถ่ายทางรังสีปอดที่
พบได้บ่อยเป็นแบบ Interstitial infiltration (ร้อยละ 57.9 ในกลุ่ม RSV, ร้อยละ 72.7 ในกลุ่ม influenza) มี
การกระจายรอยโรคแบบ Multifocal (ร้อยละ 66.4 ในกลุ่ม RSV, ร้อยละ 72.7 ในกลุ่ม influenza)
สรุป ลักษณะภาพถ่ายรังสีปอดที่พบบ่อยในทั้งสองกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบ Interstitial infiltration โดยมีการก
ระจายของรอยโรคแบบ multifocal ลักษณะที่พบร่วมในภาพถ่ายรังสีปอดคือพบน้ำและลมในเยื่อหุ้มปอดโดย
พบในกลุ่มตัวอย่างที่ติดเชื้อ RSV

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Hasan R, Rhodes J, Thamthitiwat S, Olsen
JS, Prapasiri P, Naorat S, et al. Incidence and
Etiology of Acute Lower Respiratory Tract
Infections in Hospitalized Children Younger
Than 5 Years in Rural Thailand. Pediatr
Infect Dis J. 2014; 33: e45–e52.

2. Ekalaksananan T, Pientong C, Kongyingyoes
B, Pairojkul S, Teeratakulpisarn J, Heng S.
Etiology of acute lower respiratory tract
infection in children at Srinagarind Hospital,
Khon Kaen, Thailand. Southeast Asian J Trop
Med Public Health. 2001; 32: 513 -9.

3. Korppi M. Community-acquired pneumonia
in children issues in optimizing antibacterial
treatment. Paediatr Drugs. 2003; 5, 821-32.

4. Franquet T. Imaging of pneumonia:
trends and algorithms. Eur Respir J. 2001;
18:196–208.

5. Eriksson J, Nordshus T, Carlsen K-H,
Orstadvik I, Eng J, Westvik J. Radiological
findings in children with respiratory syncytial
virus infection: relationship to clinical and
bacteriological findings. Pediatr Radiol.
1986; 16: 120-2.

6. Hansell DM, Lynch DA, McAdams HP,
Bankier AA. Imaging of diseases of the chest.
5th ed. China: Elsevier; 2010. 7. Lahti E,
Peltola V, Virkki R, Ruuskanen O. influenza
pneumonia. Pediatr Infect Dis J. 2006; 25:
160–4.

7. Lahti E, Peltola V, Virkki R, Ruuskanen O.
influenza pneumonia. Pediatr Infect Dis J.
2006; 25: 160–4.

8. Madhi SA, Klugman KP. World health
organization definition of “radiologicallyconfirmed
pneumonia” may under-estimate
the true public health value of conjugate
pneumococcal vaccines. Vaccine. 2007; 25:
2413-9.

9. Guo W, Wang J, Sheng M, Zhou M, Fang L.
Radiological findings in 210 pediatric patients
with viral pneumonia: a retrospective case
study. Br J Radiol. 2012; 85: 1385–9.

10. Jartti A, Rauvala E, Kauma H, Renko
M, Kunnari M, Syrjala H. Chest
imaging findings in hospitalized patients
with H1N1 influenza. Acta Radiol. 2011;
52: 297-304.

11. Friis B, Eiken M, Hornsleth A, Jensen
A. Chest X-ray appearances in pneumonia
and bronchiolitis. Correlation to virological
diagnosis and secretory bacterial
findings. Acta Paediatr Scand. 1990; 79:
219–25.

12. S. Kern, Uhl M, Berner R, Schwoerer T,
Langer M. Respiratory syncytial virus
infection of the lower respiratory tract:
radiological findings in 108 children. Eur
Radiol. 2001; 11: 2581-4.

13. Calado C, Nunes P, Pereira L, Nunes T,
Barreto C, Bandeira T. Are there any
differences in the community acquired
pneumonias admitted to hospital over the
past decade? Rev Port Pneumol. 2010; 16:
287-305.

14. Simmerman JM, Chittaganpitch M, Levy
J, Chantra S, Maloney S, Uyeki T, et al.
Incidence, seasonality, and mortality
associated with influenza pneumonia in
Thailand: 2005-2008. PLoS ONE. 2009; 4:
e7776.

15. Simpson W, Hacking PM, Court SD, Gardner
PS. The radiological findings in respiratory
syncytial virus infection in children. Part II.
The correlation of radiological categories
with clinical and virological findings.
Pediatr Radiol. 1974; 2: 155-60.

16. Punpanich W, Chotpitayasunondh T.
A review on the clinical spectrum and
natural history of human influenza. Int J
of Infectious Dis. 2012; 16: e714-e723.

17. Ferone EA, Berezin EN, Durigon GS, Finelli
C, Felicio MC, Storni JG, et al. Clinical and
epidemiological aspects related to the
detection of adenovirus or respiratory
syncytial virus in infants hospitalized for
acute lower respiratory tract infection. J
Pediatr (Rio J) 2014; 90: 42-9.

Most read articles by the same author(s)