มุมมองและประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลต่อรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธี การเรียนรู้แบบโครงการในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1

Main Article Content

วรรณวดี เนียมสกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจต่อมุมมอง
และประสบการณ์ต่อรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบโครงการในการบริการวิชาการที่
บูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ที่เรียนวิชาการ
พยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปีการศึกษา 2558 รวบรวมข้อมูลโดยการทำอภิปรายกลุ่ม
คัดเลือกนักศึกษาผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 คน ภายหลังสิ้นสุดการให้บริการวิชาการ
4 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์แก่นเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาพยาบาลมีมุมมองและประสบการณ์ต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบโครงการโดยมีการให้บริการวิชาการที่บูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แบ่งเป็นแก่นเนื้อหาหลัก (major themes) 3 ประการ ได้แก่ 1) ความรู้สึกที่มีต่อวิธีการเรียนรู้แบบโครงการ
2) สมรรถนะหลากหลายที่ได้จากโครงการ และ 3) ความตระหนักถึงความสำเร็จและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในโครงการ นักศึกษาพยาบาลให้มุมมองและประสบการณ์ทางบวก ตลอดจนเกิดทักษะที่หลากหลาย
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลอย่าง
มั่นใจ จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะคือการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการให้มากขึ้น การ
นำรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการมาใช้สอนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและการติดตามผลการเรียน
การสอนและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อวิธีการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1. ดุสิต ขาวเหลือง. (2554). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
2. ทิศนา แขมณี และคณะ. (2544). วิทยาการด้านการคิด.กรุงเทพมหานคร: บริษัทเดชะมาสเตอร์กรุ๊ปแมเนจเม้นท์ จำกัด.
3. นหทัย นันทวิสุทธิ์. (2552). การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องภูมิเศรษฐศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับนักเรียน ปวช.2ทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม. วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรมหาบันฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.
4. นันทรัตน์ แก้วไกรษร. (2553). ผลการเรียนรู้และระดับ ความเครียดของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
5. พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, พะเยาว์ ยินดีสุข และพ.ต.ราเชนมีศรี. (2551). การสอนคิดด้วยโครงงาน:การเรียนแบบบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
6. ราตรี ทองสามศรี. (2547) การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการสอนแบบโครงงาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,นครปฐม.
7. ลัดดา ภู่เกียรติและสุวัฒนา สุวรรณเขตนิยม. (2547).การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบโครงงานเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทำงานกลุ่ม และความตระหนักในการพึ่งตนเองของนักเรียระดับประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
8. วัฒนา มัคคสมัน.(2539). การพัฒนารูปแบบการเรียน การสอนตามหลักการสอนแบบโครงการเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวัยอนุบาล. วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนคณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรุงเทพฯ.
9. ศิรินทิพย์ เด่นดวง. (2554). การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านการฟังและดูเชิงคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.
10. ศุภนิช สังฆะวดี. (2550). การศึกษาความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2540. รายงานการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
11. สุนันทา สุวรรณศิลป์. (2547). รายงานวิจัยเรื่อง การ พัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยโครงการในวิชาไทยศึกษาของนักศึกษาพยาบาล (ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 13. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี: ราชบุรี.
12. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน. กรุงเทพ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
13. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555. (2558). วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ สถาบันพระบรมราชชนกสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยนเรศวร.
14. Joseph, S., Krajcik, Phyllis, C. Blumenfeld, Ronald, W. Marx, and Elliot, Soloway. (1994). A Collaborative Model for Helping Middle Grade Science Teachers
Learn Project-ased Instruction. The Elementary School Journal Volume 94, Number 5, The University of Chicago.