วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ชื่อเดิมวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์) ชื่อภาษาอังกฤษ Journal of Nursing and Health Science Research (ISSN 2822 - 0706 [Online])  จัดทำขึ้นโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความชำนาญ 

วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI)  ฐานที่ 1 ทั้งนี้ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ไม่อยู่สถาบันเดียวกับผู้เขียน) และมาจากหลากหลายสถาบัน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้ประเมินบทความ (Double blinded peer review) 

 

กำหนดการเผยแพร่ (Publication Frequency)

          วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิมพ์เผยแพร่  2 ฉบับต่อปี  

          ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

          โดยมีบทความที่เผยแพร่ในวารสารฯ จำนวน 20-25 เรื่อง/ฉบับ

 

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

          บทความภาษาไทย  

                        5,000 บาท    (ห้าพันบาทถ้วน)

          บทความภาษาอังกฤษ

                        8,000 บาท     (แปดพันบาทถ้วน)

 

          ในการส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ ผู้นิพนธ์จะได้รับการแจ้งรายละเอียดการชำระเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน โดยส่ง e-mail ผ่านเว็บไซต์ Thaijo2 ในบทความที่ท่าน submission มา ซึ่งผู้นิพนธ์ต้องดำเนินการชำระเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานก่อน ที่วารสารฯ จะนำบทความของท่านเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและดำเนินการในขั้นตอนถัดไป  ทั้งนี้หากบทความของท่านไม่ผ่านการพิจารณา ทางวารสาร ฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (หลังหักค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ) จำนวน 2,000 บาท

          การโอนเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสาร ฯ ขอให้ผู้นิพนธ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ ชื่อบัญชี วารสาร วทบ อุตรดิตถ์ โดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ หมายเลขบัญชี 510-3-13278-8 

 

 

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เบอร์ +66 5583 0785 ต่อ 148 ไม่สามารถติดต่อได้

2024-06-05

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเบอร์ติดต่อ +66 5583 0785 ต่อ  148  ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้  จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อชั่วคราว หมายเลข 094-4599504

ขอบคุณค่ะ 

เปลี่ยนชื่อวารสาร

2022-12-23

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Nursing and Health Science Research)   ISSN 2822 - 0706 [online] ตั้งแต่วารสารปีที่ 14 ฉบับ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 ) เป็นต้นไป 

ผลการประเมิน

2020-01-14

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการจัดอันดับจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 โดยมีผลตั้งแต่ 2563 - 2567 และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล  ASEAN Citation Index (ACI)  

คู่มือใช้งานระบบ ThaiJo

2018-08-20

สำหรับผู้นิพนธ์ต้นฉบับที่สนใจเผยแพร่บทความวิจัยและวิชาการในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ สามารถศึกษาการใช้งานระบบ ThaiJo ได้ที่   https://www.tci-thaijo.org/index.php/unc/thaijo    ในหัวข้อ ขั้นตอนสำหรับผู้แต่ง (Author) 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-24

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลอุทัยธานี

หทัยรัตน์ บุษยพรรณพงศ์, ยุพิน เครือบโสภา, สินาภรณ์ กล่อมยงค์, ฐิติมา คาระบุตร, จาฏุพัจน์ ศรีพุ่ม

e259249

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

นัยนา สถิตย์เสถียร , พวงทอง อินใจ , ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์, กาญจนา พิบูลย์ , นงลักษณ์ วิชัยรัมย์, สมหญิง บู่แก้ว, พลอยพันธ์ กลิ่นวิชิต

e266189

การศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวในช่วงความปกติรูปแบบใหม่ระหว่างกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่มีความแตกต่างกันด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล และการป้องกันตนเองจาก COVID-19

อธิราช รัตนบุรี , เขมิกา พรหมรัตน์, โกเมนทร์ เอ้งฉ้วน, พัชรพร ปิ้นทองพันธ์, ประภัสสร แวทไธสง, ปนัสยา พหลภักดี, ศศิธร พริกบางเข็ม , นันทพร กลิ่นจันทร์

e260491

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนชนบทไทย: ประสบการณ์จากภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย

พนารัตน์ เจนจบ, เกศราภรณ์ ชูพันธ์, ศรินยา พลสิงห์ชาญ, นฤมล เอกธรรมสุทธิ์, สมาภรณ์ เทียนขาว, สมตระกูล ราศิริ

e266295

การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

กันนิษฐา มาเห็ม, วรรณพร คำพิลา, สุกัญญา รักศรี, สายสุดา จันหัวนา, ก้าน กุณะวงค์, เนตร์นวรี พาคำ

e263765

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบอาหาร และโภชนาการเพื่อส่งเสริมโภชนาการชุมชน

อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, ศศิธร ชิดนายี, อัมภิชา นาไวย์, พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน, ศิริวรรณ ชูกำเนิด, มาริสา สุวรรณราช, วรางคณา บุตรศรี, สะอาด มุ่งสิน, ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์, รัชนี ครองละวะ

e267008

ปัจจัยทำนายภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศของผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต

ทัตติยา ทองสุขดี, สุพร ดนัยดุษฎีกุล , ฐิติพงษ์ ตันคำปวน , ธวัชชัย มั่นคงศรีสุข

e261649

ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติทางเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

ดุจเดือน เขียวเหลือง, สิตานันท์ ศรีใจวงศ์ , กันตวิชญ์ จูเปรมปรี, กาญจนาภา ศุภบูรณ์, พรกมล วิศว์วิสุทธิ์

e267129

ผลของโปรแกรมการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อย

จุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์, ศิริกาญจน์ จินาวิน, หทัยกาญจน์ บางศรี, วาสนา สุขกันต์

e265631

การพัฒนาโปรแกรมการสร้างทักษะดูแลสุขภาพทางเพศ และพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศในวัยเจริญพันธุ์

สิตานันท์ ศรีใจวงศ์, ดุจเดือน เขียวเหลือง, ปฐพร แสงเขียว, สืบตระกูล ตันตลานุกูล

e268052

การพัฒนาแบบวัดความงอกงามทางใจหลังเผชิญเหตุการณ์วิกฤติในเด็กยากไร้

รมิดา มหันตมรรค, นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์, อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

e262293

ดูทุกฉบับ