เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

2021-02-10

          วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารโดยมี อาจารย์ ดร.วราภรณ์  ยศทวี  เป็นบรรณาธิการวารสาร ฯ  ตั้งแต่ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2564 )  เป็นต้นไป

ผลการประเมิน

2020-01-14

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการจัดอันดับจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 โดยมีผลตั้งแต่ 2563 - 2567 

Congratulations

2018-11-12

          วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล 

 ASEAN Citation Index (ACI)  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

  

แจ้งหมายเลข ISSN

2018-09-17

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์   จัดพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม   โดยมีหมายเลข ISSN  ดังนี้         

         ISSN 0859-6808 (Print)    -  ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2551 - มิถุนายน 2561

         ISSN 2651-0936 (Online)   -  ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2561 ( ฉบับพิเศษ  สิงหาคม - ตุลาคม 2561 )  -  ปัจจุบัน

คู่มือใช้งานระบบ ThaiJo

2018-08-20

สำหรับผู้นิพนธ์ต้นฉบับที่สนใจเผยแพร่บทความวิจัยและวิชาการในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ สามารถศึกษาการใช้งานระบบ ThaiJo ได้ที่   https://www.tci-thaijo.org/index.php/unc/thaijo    ในหัวข้อ ขั้นตอนสำหรับผู้แต่ง (Author) 

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-08

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ ตามมุมมองของอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ: การวิจัยเชิงคุณภาพ

อัศนี วันชัย , วรรณภา ประทุมโทน , พนารัตน์ เจนจบ , สิรีวัฒน์ อายุวัฒน์, เกียรติศักดิ์ แซ่อิว , สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

มณฑา อุดมเลิศ , ดุจเดือน เขียวเหลือง , ปฐพร แสงเขียว , เสาวลักษณ์ เนตรชัง , รพีแพทย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์ , สิตานันท์ ศรีใจวงศ์

ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

กาญจนา พิบูลย์ , ธนิดา จุลวนิชพงษ์ ; พวงทอง อินใจ; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข, วัชรา ตาบุตรวงศ์, จตุรดา จริยารัตนกูล

การพัฒนาแนวทางการสนับสนุนการจัดการสุขภาพตนเอง ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน

อาทิตยา วังวนสินธุ์, อาพัทธ์ เตียวตระกูล, สุพัฒนา คำสอน, สุพาณี บุญโยม, สืบตระกูล ตันตลานุกุล, วุฒิชัย จริยา

การวิเคราะห์แนวคิดความไว้วางใจให้ปฏิบัติการพยาบาล

สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล, วรนุช ไชยวาน, อัญชลี อ้วนแก้ว, ณัฏฐากุล บึงมุม, สุภาพักตร์ หาญกล้า
ดูทุกฉบับ