ประสิทธิผลของยาพอกเข่าสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่า สำหรับผู้ป่วยมีอาการข้อเข่าเสื่อม: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ผู้แต่ง

  • ดิสพล แจ่มจันทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
  • พรรณี บัญชรหัตถกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ:

ยาพอกเข่าสมุนไพร, ข้อเข่าเสื่อม, แพทย์แผนไทย

บทคัดย่อ

บทนำ: โรคข้อเข่าเสื่อม เป็น ปัญหาสุขภาพที่สำคัญมากเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและหากปล่อยไปจะเกิดข้อพิการ จนไปสู่การทรงตัวไม่ได้ ยาพอกเข่าสมุนไพรสามารถลดอาการปวดข้อเข่า ทำให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิผลของยาพอกเข่าสมุนไพร ต่อระดับความปวดและความฝืดของข้อเข่า ตลอดจนความสามารถในการใช้งานของข้อเข่า และความรู้และการป้องกันอาการข้อเข่าเสื่อม ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ญาติและผู้ดูแลต่อไป

วิธีการวิจัย: การศึกษาครั้งนี้เป็นทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์ผลการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของยาพอกเข่าสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่าสำหรับผู้ป่วยมีอาการข้อเข่าเสื่อม โดยมี ขั้นตอนในการศึกษาตามแนวทางของ สถาบันโจแอนนาบริกส์ ได้แก่ 1.กำหนดหัวข้อสำหรับการทบทวน 2.ใช้หลักการคัดเลือกงานวิจัย PICOS โดย Population: ผู้ป่วยมีอาการข้อเข่าเสื่อม,Intervention: ยาพอกเข่าสมุนไพร,Comparisons: ผู้ป่วยมีอาการข้อเข่าเสื่อมที่ใช้ยาพอกเข่าสมุนไพรกับ      ไม่ใช้ยาพอกเข่าสมุนไพร, Outcome: ผลจากการใช้ยาพอกเข่าสมุนไพรในผู้ป่วยมีอาการข้อเข่าเสื่อม, Study design: ไม่จำกัดรูปแบบการวิจัย 3.การคัดเลือกบทความวิจัย โดยใช้เกณฑ์คัดเข้าและเกณฑ์คัดออก 4.การสกัดข้อมูล 5.การประเมินคุณภาพบทความวิจัย

ผลการวิจัย: จากการสืบค้นมีบทความทั้งหมด มีงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก 13 เรื่อง ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของยาพอกเข่าสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่าสำหรับผู้ป่วยมีอาการข้อเข่าเสื่อม ซึ่งผลจากการใช้ยาพอกเข่าสมุนไพร เพื่อบรรเทาอาการปวดเข่าสำหรับผู้ป่วยมีอาการข้อเข่าเสื่อม นั้นพบว่ามีประสิทธิผล โดยจากก่อนใช้นั้นผู้ป่วยจะมีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งเป็นการปวดเข่าที่รุนแรง เมื่อได้รับการพอกเข่าสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่าแล้วพบว่าความรุนแรงโรคข้อเข่าเสื่อมลดลงและระดับความรู้สึกปวดของข้อเข่าหลังการพอกยาสมุนไพรมีระดับความรู้สึกถึงอาการปวดลดลง อาการข้อฝืดลดลงและมีความรู้และการป้องกันอาการข้อเข่าเสื่อมมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ: สูตรยาพอกเข่าสมุนไพรมีหลายสูตรให้ผลการรักษาได้ผลไม่ต่างกันและสามารถใช้ประคบภายหลังร่วมกับการนวดกดจุดได้ จึงควรสนับสนุนการพอกเข่าสมุนไพรให้เป็นอีกทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อเข่าเสื่อม

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมกิจการผู้สูงอายุ,สถิติผู้สูงอายุ;2565 [วันที่อ้างถึง 24 มิถุนายน 2552]. ที่มา: https:// www.dop.go.th/th/know/side/1/1/1159

เกียรติสุดา เชื้อสุพรรณ,วิชัย โชควิวัฒน์,ศุภะลักษณ์ ฟักคำ, ธวัชชัย กมลธรรม.ประสิทธิผลของการ พอกยาสมุนไพรต่ออาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูมิ อำเภอ ดอนตูม จังหวัดนครปฐม.วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน.2020 Nov 17;6(02):155-.

เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์, วินัย สยอวรรณ, วรายุส คตวงค์, ณัฐสุดา แก้วเศษ, อิศรา ศิรมณีรัตน์. Comparative Study of the Effectiveness of Knee Formula 1 and Knee Formula 2 for Knee Pain And Range of Motion of Knee Joint in Patients with Osteoarthitis Bang Yai Hospital, Bang Yai, Nonthaburi. Princess of Naradhiwas University Journal. 2019 Jan 2;11(1):64-72.

กรกฎ ไชยมงคล.ประสิทธิผลของการใช้ยาสมุนไพรตำรับพอกเข่าในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโรงพยาบาลพระ ปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี. Chophayom Journal. 2019 May 31;30(1):119-28.

ดลยา ถมโพธิ์, ลัดมะณี ศรีชา,สุนิษา ชูแสง.การศึกษาประสิทธิผลของการนวดกดจุดประคบและพอกสมุนไพร เพื่อบำบัดอาการปวดในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคข้อเข่าเสื่อมของโรงพยาบาลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา.วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 2021 Aug 27;36(2):391-401.

เพ็ญศิริ จันทร์แอ, จุฑาทิพย์ ศิริศิลป์, พิทักษ์ชน บุญสินชัย, ศุภกร แนมพลกรัง, กาญจนา คิดดีจริง, ทัณฑิกา แก้วสูงเนิน,ฉัตรชนก นุกูลกิจ,ภานิชา พงศ์นราทร,นฤวัตร ภักดี,กันธิมา เผือกเจริญ,จรินยา ขุนทะวาด.การประยุกต์ใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยเพื่อลดอาการเจ็บปวดของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยตนเองในผู้สูงอายุบ้านหนองบัวหลวง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร.วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ. 2021 Jun 4;2(1):30-42.

วรกานต์ มุกประดับ. ประสิทธิผลของแผ่นแปะสมุนไพรบรรเทาอาการปวดข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. InProceeding National & International Conference 2020 Mar 27 (Vol. 1, No. 11, p. 1120).

ศิริพร แย้มมูล, เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์,อิศรา ศิรมณีรัตน์.ประสิทธิผลของการพอกเข่าด้วยตำรับสมุนไพรต่อ อาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคจับโปงแห้งเข่าโรงพยาบาลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์.วารสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2018 Jun 1;1(1):16-27.

ศิริรัตน์ ศรีรักษา,สุธินันท์ วิจิตร,ซากีมะห์ สะมาแล,ชวนชม ขุนเอียด,วิชชาดา สิมลา, ตั้ม บุญรอด.ประสิทธิผล ของยาพอกเข่าตำรับหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าต่อการบรรเทาอาการปวดและองศาการเคลื่อนไหวในผู้ ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า.หมอยาไทยวิจัย. 2022 Jun 27;8(1):47-62.

สุพัตรา พรคุ้มทรัพย์, ยงยุทธ วัชรดุลย์,ศุภะลักษณ์ ฟักคำ.การศึกษาผลของยาพอกสมุนไพรต่อการรักษาอาการ ปวดในโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.2020 Dec 6;17(2):275-84.

อาวุธ หงษ์ศิริ.ประสิทธิผลเจลพอกเข่าต่อระดับความปวดของเข่าในผู้สูงอายุที่มารับบริการ ณ ช่อชงโคคลินิก การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ISSN 2774-1176 (Online). 2022 Jun 30;7(1):77-86.

Chantra R, Sudjan C, Tangrungcharoen C, Thongpa Y, Nutchaya T, Panwai T, Tongcham N, Chamnan N, Kumnertkoh J, Luabunjong C.ผลของการใช้สมุนไพรพอกเข่าลดอาการปวดในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal. 2021 Mar 16;13(1):165-73.

Jayathavaj V. ระดับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมเมื่อรักษาด้วยการนวดแบบราชสำนักเพียงอย่าง เดียวและประคบสมุนไพรร่วมด้วย.หมอยาไทยวิจัย. 2020 Jun 29;6(1):21-34.

Karaket S, ATM NS, ATM PJ, ATM SK, ATM SP, ATM PP. COMPARATIVE STUDY OF PAIN LEVEL BEFORE AND AFTER COOL HERBAL MUD TREATEMENT WITH THAI MASSAGE IN ELDERLY WITH KNEE PAIN.

Poonsuk P, Songphasuk S, Jantha M, Nimpitakpong N, Jiraratsatit K. Effectiveness of herbal poultice for knee pain relief in patients with osteoarthritis of knee. TMJ. 2018 Mar 27;18(1):104-11.

YUTTHAWICHAI K, Sareedenchai V. THE EFFECTIVENESS OF THE MASSAGE OIL OF YA KAD MON ON KNEE PAIN (Doctoral dissertation, Srinakharinwirot University).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31