ผลของการสอนโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ต่อความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

ผู้แต่ง

  • ปุญภา บำรุงศักดิ์ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโคกสำโรง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง สองกลุ่ม วัดผลก่อนทดลองและหลังการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และเพื่อเปรียบเทียบความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กับกลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มารับการตรวจรักษาที่คลินิกความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ. ลพบุรี จำนวน  44  คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม ๆ ละ 22 คน ใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ทดลองคือโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบทดสอบความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ และแบบวัดความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ภายหลังได้รับการสอนโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

10/10/2022