ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้า กับพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรโรงพยาบาลสิงห์บุรี

ผู้แต่ง

  • นางขวัญใจ ฉัตรแก้ว กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรโรงพยาบาลสิงห์บุรี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)ที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้ากลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรโรงพยาบาลสิงห์บุรี จำนวน 226 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้นภูมิ โดยคำนวณประชากรในแต่ละชั้น (proportionate stratified random sampling) จากการหาสัดส่วนจากจำนวนบุคลากรทั้ง 5 กลุ่มภารกิจ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามด้านความรู้,ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าและแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรโรงพยาบาลสิงห์บุรี หาความเชื่อมั่นโดยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าคอนบาร์ค เท่ากับ 0.837 ,0.866 และ 0.849 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

10/10/2022