ผลของการดื่มน้ำก่อนการบริจาคโลหิตต่อการเป็นลม งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้แต่ง

  • ธนาพร แสงวิไลสาธร งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลอินทร์บุรี

บทคัดย่อ

วิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการดื่มน้ำก่อนการบริจาคโลหิตต่อการเป็นลม งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi  experimental  research) เปรียบเทียบระหว่าง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยความสมัครใจ (voluntary selection) ตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ละกลุ่มมีจำนวน 60 ราย  โดยกลุ่มทดลองดื่มน้ำ 2 แก้ว (แก้วละ 250 มิลลิลิตร) ก่อนการบริจาคโลหิต และกลุ่มควบคุม ดื่มน้ำ 2 แก้ว (แก้วละ 250 มิลลิลิตร) หลังการบริจาคโลหิต เปรียบเทียบผลของผู้บริจาคโลหิตที่เป็นลม หลังการบริจาคโลหิต ของทั้ง 2 กลุ่ม ผลการทดลองพบว่า  กลุ่มทดลองที่ดื่มน้ำก่อนการบริจาคโลหิต เป็นลม 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.67 และกลุ่มควบคุมที่ดื่มน้ำหลังการบริจาคโลหิต เป็นลม 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.33 ซึ่งพบว่า กลุ่มทดลองที่ดื่มน้ำก่อนการบริจาคโลหิตเป็นลมน้อยกว่า กลุ่มควบคุม 4 ราย คิดเป็น ร้อยละ 6.67

 

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

10/10/2022