การให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยอุบัติเหตุและบาดเจ็บในช่องท้องจากแรงกระแทกและมีภาวะช็อค

ผู้แต่ง

  • ประทิน ยิ้มเจริญ กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลอินทร์บุรี

Downloads

Download data is not yet available.

References

American College of Surgeons Committee on Trauma. Advanced Trauma life support(ATLS):Student Course Manual. 8thed.2008;1-18.

American College of Surgeons Committee on Trauma. Advanced Trauma life support(ATLS):Student Course Manual. 8thed.2008;60-61.

อรลักษณ์ รอดอนันต์,วรินีเล็กประเสริฐ ,ฐิติกัญญา ดวงรัตน์. ตำราฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา. กรุงเทพมหานคร: ธนาเพรสจำกัด. 2555.

มลิวัลย์ ออฟูวงศ์, อรรัตน์ กาญจนวนิชกุล.ทศวรรษใหม่กับความปลอดภัยทางวิสัญญี: Safty and Update in Anesthesia2010.สงขลา:ชานเมืองการพิมพ์.2553.

วิรัตน์ วสินวงศ์,ภัณทิลา รุจิโรจน์จินดากุล.แนวปฏิบัติสู่การลดอุบัติการณ์ทางวิสัญญี. ชานเมืองการพิมพ์ สงขลา.2551.

สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์และคณะ. ตำราฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา. กรุงเทพมหานคร:เรือนแก้วการพิมพ์. 2552.

อังกาบ ปราการรัตน์. ตำราวิสัญญีวิทยา.พิมพ์ครั้งที่4.กรุงเทพมหานคร:ภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.2556.

มานี รักษาเกียรติศักดิ์, Perioperative Medicine 2014 Practical Solutions,การประชุมวิชาการ “ฉลองก้าวย่างกึ่งทศวรรษวิสัญญีศิริราช”:25-26กรกฏาคม2557;ภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.กรุงเทพมหานคร:พี.เอ.ลีฟวิ่งจำกัด.2557.

Ertmer C, et al. Fluid resuscitation in multiple trauma patients. CurrOpin Anesthesiol.2011;24:202-8.

Capan LM. Miller SM. Anesthesia for trauma and burnpatients.In: Barash P, editor. Clinical Anesthesia. 6th ed. Philadelphia:Lippincott Williams Wikkins.2009;889-952.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-24