การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง : กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • ดวงพร รัตนวราหะ โรงพยาบาลพระพุทธบาท

คำสำคัญ:

เบาหวาน, น้ำตาลในเลือดสูง

บทคัดย่อ

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลายระบบ หัวใจสำคัญของการจัดการโรคเบาหวานคือ การคัดกรองระยะเริ่มแรก  การดูแลรักษาเพื่อชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน  การให้คำแนะนำอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม กรณีศึกษา; ผู้ป่วยหญิง อายุ 65 ปี มีอาการ ไข้ ใจสั่น เวียนศีรษะ หน้ามืด ชาปลายมือปลายเท้า เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงมา15 ปี สัญญาณชีพ : T 38oc ชีพจร 95 ครั้ง/นาที หายใจ 24 ครั้ง/นาที BP175/80 mmHg การตรวจlab พบว่า Urine Culture; > 105 CFU/ml  Klebsiella pneumonia, Blood sugar 320 mg/dl, BUN 17 mg/dl, Creatinine 0.94 mg/dl, eGFR 55.11 ml/min/ 1.73 m2 การวินิจฉัยโรค DM, Hypertension, Urinary tract infection  การรักษา Ciprofoxazine 250 mg PO q 12 hrs *7 วัน, Manidipine(20mg) 1 tab OD pc, Metformin(500mg) 2 tab bid pc, Glipizide(5mg) 2 tab bid ac  ปัญหาทางการพยาบาลที่พบ 1) มีไข้จากการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 2) มีน้ำตาลในเลือดสูงเนื่องจากร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ 3) เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง  4) การควบคุมโรคเบาหวานไม่มีประสิทธิภาพ 5)เสี่ยงต่อการเกิดแผลเบาหวานที่เท้า 6) มีอัตราการกรองของไตลดลงเนื่องจากการควบคุมโรคเบาหวานไม่มีประสิทธิภาพ การวางแผนจำหน่ายโดยให้คำแนะนำตามแนวคิด   M-E-T-H-O-D  และติดตามผู้ป่วย 1 เดือนหลังมาตรวจตามแพทย์นัดพบว่า ผู้ป่วยสามารถเลือกอาหารที่เหมาะสมกับโรคได้ดีขึ้น FBS 197 mg/dl, BP 164/92 mmHg  วิจารณ์; การให้คำแนะนำและการเสริมพลังโดยให้ผู้ป่วยเบาหวาน ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ช่วยให้ผู้ป่วยมองเห็นปัญหาของตนเอง และปรับพฤติกรรมได้ดีกว่าการให้ความรู้อย่างเดียว

Downloads

Download data is not yet available.

References

World Health Organization [homepage on the Internet].Diabetes. [cited 2007 April 24].

Available from: http//www.Who.int/dietphysicalactivity/publications/facts/diabetes/en. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2016.

International Diabetes Federation, IDF DIABETES ATLAS 2015 Seventh edition, Available from http://www.dmthai.org/statistic/1558. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2016.

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. รายงานสถานการณ์โรค NCDs ฉบับที่ 2 "KICK OFF TO THE GOALS". จ.นนทบุรี หน้า 20. แหล่งข้อมูล http://www.dmthai.org/sites/default/files/ncd_nhes_v_2016.pdf สืบค้น10 ตุลาคม 2016.

ANNUAL REPORT 2015. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2559. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 11. แหล่งข้อมูลhttp://thaincd.com/document/file/download/paper-manual/Annual-report-2015.pdf สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2016.

ศิริพร ขัมภลิขิต. แบบแผนสุขภาพ: การเก็บรวบรวมข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เทมการพิมพ์. 2539.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06/24/2022