ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ผู้แต่ง

  • วิมลพรรณ คำนึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

คำสำคัญ:

ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงาน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์  : เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวิต  ความพึงพอใจในงาน  และอารมณ์ต่อการปฏิบัติงาน  และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

วิธีการศึกษา  : การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย แห่งละ 1 คน  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติหาความแตกต่าง  และความสัมพันธ์

ผลการศึกษา : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 105 คน (79.5%) อายุ  40-49 ปีเป็นส่วนใหญ่  55 คน (41.7%) สถานภาพสมรสอยู่ร่วมกัน 82 คน (62.1%) การศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรี 114  คน (86.4%) รายได้เฉลี่ย 20,001-30,000  บาท 46 คน (34.8%) ระยะเวลาทำงาน  10-20  ปี เป็นส่วนใหญ่ 52 (39.4) อยู่ในสายงานวิชาชีพพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ 71 คน (53.8%) เป็นข้าราชการ  123  คน (93.2%) บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับคือ  การได้รับการยอมรับนับถือ  สภาพแวดล้อมในการทำงาน  ลักษณะงาน  สัมพันธภาพในที่ทำงาน  ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  และขวัญและกำลังใจในการทำงาน  และบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการทำงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับคือ  ความพึงพอใจในงาน  ความพึงพอใจในชีวิต  และมิติอารมณ์ต่อการปฏิบัติงาน   และพบว่า  สถานภาพ  สายงานที่ปฏิบัติ  ความคิดเห็นด้านสัมพันธภาพในที่ทำงาน  ลักษณะงาน  สภาพแวดล้อมในการทำงาน  การได้รับการยอมรับนับถือที่แตกต่างกันมีผลต่อความสุขในการทำงานแตกต่างกัน ส่วนเพศ อายุ  ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาทำงาน  ประเภทบุคลากร ความคิดเห็นด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  ขวัญและกำลังใจในการทำงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความสุขในการทำงานไม่แตกต่างกัน ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงาน ได้แก่ สัมพันธภาพในที่ทำงาน  ลักษณะงานสภาพแวดล้อมในการทำงาน  การได้รับการยอมรับนับถือ  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความสุขในการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  ระดับ  0.01

สรุป : จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานนั้น  มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องต่อความสุขในการทำงานที่เกิดกับบุคลากร  เมื่อปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้น จะสร้างให้เกิดความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  ดังนั้นการกำหนดนโยบายสนับสนุนให้เกิดความสุขในการทำงาน ต้องหาวิธีการในการเสริมปัจจัยดังกล่าวให้กับบุคลากรเพื่อให้เกิดความสุขในการทำงาน

Downloads

Download data is not yet available.

References

บัณฑิตา คำโฮม. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์. อุบลราชธานี. 2556.

กัลยารัตน์ อ๋องคณา. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การับรู้คุณค่าในตนสภาพแวดล้อมในงาน กับความสุขในการทำงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ พย.ม.กรุงเทพ: บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย. 2549.

นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ. ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทเฟิสท์ดรักจำกัด เชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552.

นภดล กรรณิกา. ประเมินความสุขของคนทำงานกรณีศึกษาประชาชนอายุ 18-60 ปีทำงานในสถานประกอบการและองค์กรธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร.[ออนไลน์]; 2551 แหล่งที่มา: http://www.ryt9.com/s/abcp/416085, (4 พฤศจิกายน 2560).

Maslow, Abraham. Motivation and Personality. 2nded. New York: Harper and Row. 1970.

Diener& Myers. (2013). Factors Predicting the Subjective Well-being of Nation. Journal of Personality and Social Psycholog. 2013; 69:851-864.

กรัณฑ์รัตน์ ถาวรประเสริฐ.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร.[ออนไลน์]; 2552 แหล่งที่มา: http://www.rc.nida.ac.th/th/attachments/article/213(4 พฤศจิกายน 2560).

บุญเทือง โพธิ์เจริญ. ความสุขที่คุณสร้างได้. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์ฐานบุ๊ค.2551.

นภัชชล รอดเที่ยง. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรที่สังกัดศูนย์อนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. วท.ม. (อนามัยครอบครัว). นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล.2550.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06/24/2022