การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ร่วมกับมีภาวะลำไส้กลืนกัน และได้รับยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลสิงห์บุรี : กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • นวนปรางค์ พิชัยศักดิ์ งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสิงห์บุรี

คำสำคัญ:

มะเร็งลำไส้ใหญ่, ภาวะลำไส้กลืนกัน, ยาเคมีบำบัด

บทคัดย่อ

กรณีศึกษาชายไทย อายุ 57 ปี เข้ารับการรักษาแผนกศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลสิงห์บุรี วันที่ 4 ตุลาคม 2560   มาโรงพยาบาลด้วยอาการ 7 วันก่อน ปวดท้องมาก ถ่ายอุจาระบ่อย ไปรักษาทีโรงพยาบาลพรหมบุรี อยู่ 4 วัน อาการไม่ดีขึ้น แพทย์ส่งทำ Ultrasound ผลพบว่า R/O CA sigmoid แพทย์จึง refer มารักษาที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี และ CT Scan Whole abdomen ผลพบว่า Cancer sigmoid colon with  Intussusception  และแพทย์ได้วางแผนผ่าตัด วันที่ 7 ตุลาคม 2560 Explore laparotomy Sigmoidectomy with E.E.A.(end to  end anastomsis) หลังผ่าตัดให้การบำบัดความปวด ดูแลบาดแผลอย่างถูกวิธี สอนการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดจนปฏิบัติได้ เตรียมความพร้อมต่อการเผชิญความจริงจากการได้รับฟังผลชิ้นเนื้อและสามารถจำหน่ายผู้ป่วยได้รวมระยะที่ทำการรักษาและนอนโรงพยาบาล จำนวน 11 วัน แพทย์นัดพบอีก 1 สัปดาห์เพื่อให้ยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยรับรู้ต่อโรคที่เป็น พร้อมปฏิบัติเพื่อให้ยาเคมีบำบัดจำนวน 6 ครั้ง (6 เดือน)

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ให้เกิดการเรียนรู้การวางแผน การพยาบาล ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ คือการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด การพยาบาลหลังผ่าตัด  การเตรียมความพร้อมต่อการรับฟังผลชิ้นเนื้อ รวมทั้งการวางแผนเตรียมความพร้อมต่อการได้รับเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี ให้ครบตามแผนการรักษา ดังนั้นพยาบาลจึงต้องมีการพัฒนาความรู้ งานวิจัย และพัฒนาทักษะอย่างเฉพาะเจาะจงต่อโรคและการบำบัดรักษา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพ ลดภาวะแทรกซ้อน ความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

Downloads

Download data is not yet available.

References

American Cancer Society. “Colorectal cancer 2009.” [On line] available form: www.cancer.org,review update 5/20/2010.

American Cancer Society. “Colorectal cancer, Early Detection, Diagnosis, and Staging 2011.” [On line] available form: www.cancer.org, review update 6/06/2012.

อรุณ โรจนสกุล. “colon and rectum.” ใน ตำราศัลยศาสตร์, หน้า 849-872. ทวีสิน ตันประยูร, สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, และ พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ, บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: บริษัท ปรีชาธรอินเตอร์พริ้นจำกัด, 2550.

American Cancer Society. “Colorectal cancer 2009.” [On line] available form: www.cancer.org, review update 1/10/2016.

Andre, N. and Schmiegel, W. “Chemoradiotherapy for colorectal cancer.” Gut. 54(August 2005): 1194-1202.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-23