การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษร่วมกับ ภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังและเบาหวาน

ผู้แต่ง

  • พิมาน จบกลศึก งานห้องคลอด โรงพยาบาลโพธาราม

คำสำคัญ:

ครรภ์เป็นพิษร่วมกับความดันโลหิตสูงเรื้อรัง, เบาหวาน, การพยาบาล

บทคัดย่อ

ภาวะความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ เป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ที่รุนแรง ส่งผลเพิ่มอัตราทุพพลภาพและเสียชีวิต เบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยเนื่องจากคนเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น หญิงที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังและเบาหวานมาก่อน เมื่อตั้งครรภ์แล้วมีภาวะครรภ์เป็นพิษแทรกซ้อนขึ้น อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง  ทางด้านมารดา เช่น ภาวะชัก รกลอกตัวก่อนกำหนด การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เลือดออกในสมอง ตับและไตวาย เกิดการคลอดยาก เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำ ทางด้านทารก เช่น เสียชีวิตในครรภ์  บาดเจ็บและเสียชีวิตแรกคลอด  ความพิการแต่กำเนิด ภาวะหายใจลำบาก น้ำตาลในเลือดต่ำ เป็นต้นพยาบาลที่ให้การดูแลจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการเฝ้าระวัง สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และต้องใช้กระบวนการพยาบาลในการประเมินปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และให้การพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติและทางด้านวิชาการ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

ฉวี เบาทรวง. การพยาบาลสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์. ใน: นันทพร แสนศิริพันธ์, ฉวี เบาทรวง, บรรณาธิการ. การพยาบาลและการผดุงครรภ์:สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน. เชียงใหม่: สมาร์ทโคตรติ้ง แอนด์ เซอร์วิส. 2560; 35-58.

สุชยา ลือวรรณ. โรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์. [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 6 มกราคม 2561]. เข้าถึงได้จาก www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com. 2558.

สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ. การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน. พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ: สหมิตรพัฒนาการพิมพ์. 2559.

Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dashe JS, Hoffman BM, et al. Williams Obstetrics. (24thed.). New York: McGraw-Hill. 2014.

เฟื่องลดา ทองประเสริฐ. การดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินจากครรภ์เป็นพิษ. ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) ครั้งที่ 6/2558.

ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา. ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์. ใน: มานี ปิยะอนันต์, ชาญชัย วันทนาศิริ, และประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล, บรรณาธิการ. ตำราสูติศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: พี.เอ. ลิฟวิ่ง. 2553; 305-31.

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย. แนวปฏิบัติการดูแลภาวะครรภ์เป็นพิษ. กรุงเทพฯ: ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย. 2558.

นันทพร แสนศิริพันธ์. การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม (โรคเบาหวาน). ใน: นันทพร แสนศิริพันธ์, ฉวี เบาทรวง, บรรณาธิการ. การพยาบาลและการผดุงครรภ์:สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน. เชียงใหม่: สมาร์ทโคตรติ้ง แอนด์ เซอร์วิส. 2560; 71-83.

ธัญญา เชฏฐากุล. เบาหวานกับการตั้งครรภ์. [อินเทอร์เน็ต]. 2555 [เข้าถึงเมื่อ 6 มกราคม2561]. เข้าถึงได้จาก haamor.com/th/เบาหวานกับการตั้งครรภ์.

ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์. โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus). [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ6 มกราคม 2561]. เข้าถึงได้จาก ww.med.cmu.ac.th › Home ›Lecture/Topic › Residents' Topic Review. 2559.

ธีระ ทองสง. โรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์(Pregnancy with Diabetes Mellitus). [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 11 มกราคม 2561]. เข้าถึงได้จากwww.med.cmu.ac.th › Home › Medical Complications. 2558.

กาญจนา ศรีสวัสดิ์. การดูแลหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์. วารสารพยาบาลทหารบก. 2557; 15(2):50-7.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06/23/2022