การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกขาท่อนล่างหักและถูกตัดขาร่วมกับภาวะไตวาย : กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • มารยาท รัตนประทีป โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

คำสำคัญ:

กระดูกขาท่อนล่างหัก, ตัดขา, ไตวาย

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 28 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ด้วยประวัติขับรถจักรยานยนต์ชนรถกระบะก่อนมา 10 นาที ผู้ป่วยปวดขาซ้ายมาก ขาซ้ายส่วนปลายเกือบขาด มีกระดูกโผล่ แตกละเอียด แรกรับผู้ป่วยมีภาวะช็อคจากการเสียเลือดและพร่องสารน้ำ ได้รับการทำผ่าตัดฉุกเฉินโดยทำผ่าตัดตกแต่งบาดแผลและยึดกระดูกไว้ หลังผ่าตัดผู้ป่วยมีภาวะเนื้อเยื่อส่วนปลายเท้าขาดเลือดไปเลี้ยง แผลมีเลือดออกมาก คลำชีพจรส่วนปลายเท้าซ้ายไม่ได้ จึงทำผ่าตัดตัดขาซ้ายระดับใต้เข่า ในระยะหลังผ่าตัดผู้ป่วยมีภาวะเนื้อเยื่อพร่องออกซิเจน วางแผนการพยาบาลเพื่อแก้ไขภาวะพร่องออกซิเจนโดยใส่ท่อหลอดลมคอและต่อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมแรงดันตามมาตรฐานจนภาวะดังกล่าวดีขึ้น จึงหย่าเครื่องช่วยหายใจและนำท่อหลอดลมคอออกได้

2 วันหลังรับไว้ ผู้ป่วยมีอาการแสดงของการติดเชื้อบาดแผล ภาวะไตวายเฉียบพลันร่วมกับร่างกายพร่องออกซิเจนจากน้ำเกิน ได้รับการรักษาโดยใช้เครื่องช่วยหายใจและล้างไตทางหลอดเลือด และย้ายผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ผู้ป่วยได้รับการล้างไต 5 ครั้ง จนพ้นจากภาวะไตวาย จึงย้ายออกมาอยู่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย พบปัญหาต่อเนื่องคือ การติดเชื้อทางบาดแผล ได้รับการแก้ไขโดยผ่าตัดตกแต่งบาดแผลร่วมกับการดูแลบาดแผลอย่างถูกต้อง จนสามารถเย็บปิดแผลบริเวณปลายขาได้

เมื่อพ้นภาวะวิกฤต ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะฟื้นฟูสภาพ วางแผนจำหน่ายโดยครอบครัวมีส่วนร่วมเน้น  การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ โดยการมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพและการถ่ายโอนอำนาจเพื่อมุ่งส่งเสริม ให้ผู้ป่วยปรับตัวได้กับภาพลักษณ์ใหม่และสามารถจำหน่ายได้รวมระยะเวลาอยู่โรงพยาบาล 41 วัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

มรรยาท ณ นคร. การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการยึดตรึงด้วยวัสดุภายในร่างกาย. พิมพ์ครั้งที่ 3. เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553.

กนกวรรณ กู้ตระกูล และคณะ. สรีรวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 1. ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 2541.

เกรียง ตั้งสง่า. Homodialysis. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : Text and journal Publication co.,Ltd. 2542.

สมศรี ดาวฉาย. เครื่องช่วยหายใจ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศิริ. 2540.

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย. ตำราโรคติดเชื้อ 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ไพศาลการพิมพ์. 2548.

ช่อราตรี สิริวิตถานนท์. การพยาบาลทางออร์โธปิดิกส์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน จำกัด. 2540.

Ellis K. A review of amputation, nursing responsibilities. B.J.Nurs. 2002 ; 155-7.

Schoen DC. Adult Orthopaedic Nursing. Philadelphia : Lippincott. 2000.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-23