การพยาบาลผู้ป่วยโรคฉี่หนูร่วมกับภาวะไตวาย

ผู้แต่ง

  • ลฎาภา ดีศรีแก้ว โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

คำสำคัญ:

การพยาบาลโรคฉี่หนู, ภาวะไตวาย

บทคัดย่อ

กรณีศีกษาการพยาบาลผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 53 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการสำคัญ ปวดหลังมาก เหนื่อย ใจสั่น หน้ามืดเป็นพักๆ เป็นมา 1 วัน ซักประวัติเพิ่มเติมได้ประวัติ ผู้ป่วยลุยโคลนทำนา 3 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล แพทย์จึงสั่งเจาะ Leptospilar IgM titer ได้ผล positive ผู้ป่วยมีภาวะไตวายเฉียบพลันร่วมด้วย แพทย์วินิจฉัยโรค Leptospirosis with Acute Renal Failure จากการที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันทำให้มีภาวะน้ำท่วมปอด ผู้ป่วยเหนื่อยหอบมากแพทย์ใส่ท่อหลอดลมคอและใช้เครื่องช่วยหายใจ และให้ยาปฏิชีวนะแก้ไขการติดเชื้อ ใช้เครื่องบำบัดทดแทนไต ติดตามดูแลจนอาการผู้ป่วยดีขึ้นจนสามารถกลับบ้านได้

ปัญหาทางการพยาบาลที่พบในผู้ป่วยรายนี้ คือ มีการติดเชื้อในร่างกาย มีภาวะน้ำเกินในร่างกาย  เกิดภาวะเนื้อเยื่อพร่องออกซิเจนเนื่องจากมีภาวะ Pulmonary Edemaจากไตวายเฉียบพลัน เสี่ยงต่อการทำงานของกล้ามเนื้อผิดปกติเนื่องจากมีภาวะไม่สมดุลของอิเลคโทรไลต์ เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนเนื่องมีการใส่ท่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตหลายชนิดเข้าไปในร่างกาย ผู้ป่วยและญาติวิตกกังวลเนื่องจากผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตคุกคามชีวิตและขาดความรู้เกี่ยวกับโรคแผนการรักษาและการปฏิบัติตัว

หลังจากให้การดูแลรักษาและให้การพยาบาลอย่างใกล้ชิดสามารถควบคุมสภาวะต่างๆ ของโรคได้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะวิกฤติ ฟื้นจากภาวะการเจ็บป่วย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ รวมระยะเวลานอนในโรงพยาบาล 11 วัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bharti AR, Nally JE, Ricaldi JN, et. Leptospilosis: a zononic disease of global impor- tance. Lancet Infect Dis 2003; 3: 757-771.

Ellis, W.A. Leptospirosis. In: Diseases of Swine. 7 th edition. A.D. Leman, B.E. Straw, W.L. Mengeling, S. D’Allaire and D.J. Taylor (Eds). Iowa State University Press. Iowa. 2012; 529-536.

พรรณทิพย์ ฉายากุล และคณะ. ตำราโรคติดเชื้อ. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: บริษัท โฮลิสติกพับลิชชิ่ง จำกัด, 2558.

วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล และคณะ. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหน่วยที่ 1-5. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์, 2552.

พรรณงาม พรรณเชษฐ์. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต. พิมพ์ครั้งที่ 3. ขอนแก่น:คลังนานาวิทยา, 2551.

สมจิตร หนุเจริญกุล. การพยาบาลอายุรศาสตร์ เล่ม 3.พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เจ พริ้นติ้ง, 2552.

กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี. Current Concepts and Update Treatment (2).พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท ซิตี้พริ้นท์ จำกัด, 2551.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-20