การพยาบาลดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายที่บ้าน: กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • จันทสุดา ปลาทอง กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลชัยบาดาล

คำสำคัญ:

การพยาบาลดูแลต่อเนื่อง, ผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย

บทคัดย่อ

กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทย อายุ 49 ปี มาด้วยอาการสำคัญ เหนื่อย เจ็บปวดหน้าอก หัวไหล่และต้นแขนข้างขวามาก ภรรยาจึงมาขอรับคำปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายที่บ้าน ประวัติการเจ็บป่วย 5 เดือนก่อน ไอมีเสมหะปนเลือด เจ็บหน้าอกข้างขวามาก แพทย์วินิจฉัยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ภรรยาและผู้ป่วยต้องการกลับมารักษาต่อที่บ้านโดยใช้แพทย์ทางเลือก

ปัญหาทางการพยาบาลที่พบในผู้ป่วยรายนี้คือ ผู้ป่วยไม่สุขสบายจากอาการปวดบริเวณหน้าอก หัวไหล่และต้นแขนข้างขวา จากพยาธิสภาพของโรคมะเร็งปอดที่ลุกลามทำลายเนื้อเยื่อและเกิดความเสียหาย เสี่ยงต่อภาวะพร่องออกซิเจนเนื่องจากประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลง อาจเกิดภาวะ Hypovolemic จากไอเป็นเลือดสดๆ เสี่ยงต่อการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกาย มีโอกาสเกิดการได้รับยาไม่ถูกต้องและมีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาผู้ป่วยและญาติวิตกกังวลเนื่องจากผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตคุกคามชีวิตและขาดความรู้เกี่ยวกับโรค แผนการรักษาและการปฏิบัติตัว

หลังจากให้การรักษาและให้การพยาบาลดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยได้ในระดับหนึ่ง ได้มีการเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวในการวางแผนและเตรียมตัวเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตได้อย่างเหมาะสมโดยให้ผู้ป่วยมีการวางแผนการตายของตนเอง อย่างมีศักดิ์ศรี ทำให้ผู้ป่วยยอมรับและเข้าถึงการตายอย่างสงบตามหลักการตายดี คงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

Downloads

Download data is not yet available.

References

ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา. สถิติผู้ป่วยมะเร็งปอด.คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี[อินเทอร์เน็ต]. 2559 [เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2562];1. เข้าถึงได้จาก: https://med.mahidol.ac.th/cancer_center/th/news/event/22082016-1833-th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี โตสุขศรีและคณะ. การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1: โครงการตำรา. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1). กรุงเทพฯ: หจก.เอ็นพีเพรส. 2559.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี โตสุขศรีและคณะ. การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2: โครงการตำรามหาวิทยาลัย มหิดล คณะพยาบาลศาสตร์. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1), กรุงเทพฯ: หจก.เอ็นพีเพรส.2559.

รายงานประจำเดือน Palliative Care. โรงพยาบาลชัยบาดาล: (เอกสารไม่ตีพิมพ์). 2561

พรปวีณ์ อธิธัญชัยพงษ์.แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง. พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.2558.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06/20/2022