การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

ผู้แต่ง

  • มยุรี ทับทิม -

คำสำคัญ:

การพยาบาล, ผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

บทคัดย่อ

กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ผู้ป่วยชายไทยอายุ 70 ปี มาด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยและใจสั่นก่อนมาโรงพยาบาล 30 นาที Pain Score 6/10, EKG: ST elevate Lead II III AVF และ V3R, V4R แพทย์วินิจฉัย Inferior wall and Right Ventricle Acute STEMI ได้รับการดูแลรักษาตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันโดยให้ยาละลายลิ่มเลือด หลังได้รับการดูแลรักษาและติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจนอาการดีขึ้นตามลำดับ แพทย์วินิจฉัยครั้งสุดท้าย Inferior wall and Right Ventricle Acute STEMI  ผ่านพ้นภาวะวิกฤต อาการดีขึ้นตามลำดับ วินิจฉัยครั้งสุดท้าย Inferior wall and Right Ventricle Acute STEMI

ปัญหาการพยาบาลที่พบในผู้ป่วยรายนี้คือ เสี่ยงต่อหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง เสี่ยงต่อภาวะพร่องออกซิเจนขณะให้ยาละลายลิ่มเลือด เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ปอด ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เอง กลัวและวิตกกังวลจากความเจ็บป่วยที่รุนแรง ผู้ป่วยและญาติพร่องความรู้ ความเข้าใจการดูแลตนเองหลังกลับบ้าน

หลังจากให้การพยาบาลและการดูแลรักษาผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ปลอดภัยจากภาวะวิกฤต แพทย์ ส่งตัวไปรักษาต่อที่สถาบันโรคทรวงอกเพื่อทำการขยายหลอดเลือด ผู้ป่วยฟื้นจากการเจ็บป่วยเข้าสู่สภาวะปกติ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ รวมระยะเวลารักษาตัวโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 1 วันและรักษาตัวที่สถาบันโรคทรวงอก 3 วัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

ลาวัลย์ เวทยาวงศ์ , ดาราวรรณ รองเมือง, จีราพร ทองดี, ฉันทนา นาคฉัตรีย์, ผกามาศ รักชาติ และ อรุณศรี รัตนพรหม. ผลของโปรแกรมการสื่อสารเตือนภัยต่อความรู้เรื่องโรคหัวใจขาดเลือดและการจัดการอาการของประชาชน ต.ปากหมาก . วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้: สุราษฎร์ธานี ; 2560.

เกรียงไกร เฮงรัศมีและกนกพร แจ่มสมบูรณ์. มาตรฐานการรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน. กรุงเทพฯ: สุขุมวิทการพิมพ์ ; 2555.

อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์. โรคหลอดเลือดหัวใจ. สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2558. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562. /แหล่งสืบค้น http:// boe.moph.go.th

งานทะเบียนโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช. สถิติผู้ป่วยปี พ.ศ. 2561. ลพบุรี : โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช; 2561.

ผ่องพรรณ อรุณแสง. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด. (พิมพ์ครั้งที่ 10) ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยาขอนแก่น ; 2556.

อรมณี ช้างชายวงศ์. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล สถานที่ที่ผู้ป่วยอยู่ขณะเกิดอาการประสบการณ์เกี่ยวกับอาการ และระยะเวลาก่อนมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06/17/2022