การพยาบาลผู้ผ่าตัดคลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดและมีภาวะลิ่มเลือดกระจายทั่วไป ในหลอดเลือด เนื่องจากรกเกาะต่ำแบบสมบูรณ์ร่วมกับมดลูกหดรัดตัวไม่ดี : กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • ณัฐนันท์ ประภาศิลป์ -

คำสำคัญ:

ภาวะตกเลือดหลังคลอด, รกเกาะต่ำแบบสมบูรณ์, ภาวะลิ่มเลือดกระจายทั่วไปในหลอดเลือด, มดลูกหดรัดตัวไม่ดี

บทคัดย่อ

หญิงตั้งครรภ์ อายุ 25 ปี ครรภ์ที่ 2 อายุครรภ์ 36+ 6 สัปดาห์ การวินิจฉัยเบื้องต้น รกเกาะต่ำแบบสมบูรณ์ และได้รับการผ่าตัดคลอดครรภ์ก่อน มีประวัติเลือดออกมา 2 ครั้ง สูติแพทย์นัดผ่าตัด cesarean section เสียเลือดระหว่างผ่าตัด 700 cc. ทารกเพศชาย APGAR 9,10 น้ำหนัก 2910 กรัม หลังผ่าตัด cesarean section ผู้ป่วยเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด มีภาวะ DIC ร่วมด้วย ปัญหาทางการพยาบาลที่พบคือ เสี่ยงต่อการตกเลือดก่อนคลอด เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดเนื่องจากมดลูกหดรัดตัวไม่ดี เกิดภาวะ shock & DIC ผู้ป่วยได้รับการรักษาทางยาแล้วไม่ดีขึ้น แพทย์จึงรักษาด้วยการตัดมดลูก หลังผ่าตัดย้ายเข้า ICU ปัญหาทางการพยาบาลหลังการผ่าตัดมดลูก คือ เสี่ยงต่อภาวะเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน เนื่องจากมีภาวะซีดจากการตกเลือดหลังคลอด เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด ผู้ป่วยไม่สุขสบายจากการปวดแผลผ่าตัด ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ การย้ายเข้า ICU, โรคและอาการ, แผนการรักษา อาจเกิดการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ไม่สุขสบายจากมีอาการท้องอืดเนื่องจากการทํางานของลําไส้ลดลงหลังได้รับการผ่าตัด  ผู้ศึกษาได้ให้การพยาบาลโดยใช้ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ และกระบวนการทางการพยาบาลจนผู้คลอดปลอดภัยทั้งมารดาและทารก สามารถจำหน่ายกลับบ้านได้ รวมอยู่โรงพยาบาลนาน 5 วัน นัดตรวจหลังคลอดอีก 5 สัปดาห์ จากการติดตาม มารดาและทารกแข็งแรง สมบูรณ์ดี มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Downloads

Download data is not yet available.

References

Carroll, M., Daly, D. and Begley, C.M.. The prevalence of women’s emotional and physical health problems following a postpartum hemorrhage: a systematic review. BMC Pregnancy and Childbirth. 2016.16(1): 261.

Briley, A., Seed, P.T., Tydeman, G., Ballard, H.,Waterstone, M., Sandall, J., et al. eporting errors, incidence and risk factors for postpartum hemorrhage (PPH) and progression to severe PPH: a prospective observational study. An international Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2014. 121(7): 876–888.

Michelet, D. , Ricbourg, A. , Rossignol, M. ,Schurando, P. and Barranger, E. .Emergency hysterectomy for lifethreatening postpartum hemorrhage: Risk factors and psychological impact. Gynecologic Obstetric and Fertilities. 2015. 43(12): 773-779.

สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล. การป้องกันการตกเลือดหลังคลอดใน 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด: บทบาทผดุงครรภ์. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ.2557.37(2): 155-162.

ลัดดาวัลย์ ปลอดฤทธิ์ สุชาตา วิภวกานต์ และอารี กิ่งเล็ก. การพัฒนาแนวปฏิบัติการ ป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกใน ห้องคลอดโรงพยาบาลกระบี่. วารสารเครือ ข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุข ภาคใต้. 2559. 3(3):127-141.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-17