การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บช่องท้อง ร่วมกับมีเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด: กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • รภัทรภร แก้วล้อม หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านหมี่

คำสำคัญ:

การบาดเจ็บช่องท้อง, ภาวะเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด, การพยาบาล

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 26 ปี มาด้วยอาการหายใจเหนื่อยหอบ ปวดท้อง ท้องแข็งตึง 20 นาที ก่อนมาโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุขับรถยนต์ตกข้างทาง วินิจฉัยแรกรับ blunt abdomen injury with blunt chest injury ภาพถ่ายรังสีทรวงอก พบมีเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอดข้างซ้าย เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง พบ เลือดออกในช่องท้อง กระบังลม และม้าม ฉีกขาด ระดับ 2 ผู้ป่วยมีภาวะช็อกและมีภาวะเนื้อเยื่อพร่องออกซิเจน ให้ออกซิเจนและใส่สายระบายทรวงอก (intercostal chest drain) แพทย์มีแผนทำผ่าตัดเปิดช่องท้องเพื่อหยุดเลือดฉุกเฉิน ได้รับการผ่าตัดซ่อมแซมกระบังลม และตัดม้าม (explor laparotomy with repair diaphram with spleenectomy) หลังผ่าตัดได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ ระหว่างใช้เครื่องช่วยหายใจป้องกันการติดเชื้อที่ปอด และดูแลสายระบายทรวงอก ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของช็อก ให้เลือด แก้ไขภาวะซีด และรักษาความสมดุลของสารน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย บรรเทาอาการปวดแผล จนผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤต ใส่ท่อช่วยหายใจนาน 2 วัน สามารถถอดท่อหายใจได้ ผู้ป่วยหายใจไม่เหนื่อยหอบ ผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกปอดขยายตัวดีไม่มีลมรั่วหรือเลือดออก 5 วันหลังผ่าตัด เอาสายระบายทรวงอกออกได้ ฝึกกายภาพบำบัดทรวงอกป้องกันภาวะปอดแฟบ แผลผ่าตัดแห้งดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด รับประทานอาหารได้ดี รวมระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลนาน 12 วัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

สมพล ฤกษ์สมถวิล. Pediatric Trauma. ใน : เลิศพงศ์ สมจริต, สุภาพร โอภาสานนท์, บรรณาธิการ. Update in Trauma Practice. กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร; 2556.

Daly KP, Ho CP, Persson DL, et al. Traumatic Retroperitoneal Injuries: Review of Multidetector CT Findings. Radiographics. 2008; 28: 1571-90.

American College of Surgeons: Committee on trauma. Advanced trauma life support program for doctors. 9thed. Chicago: American College of Surgeons; 2012.

คณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี สำนักโรคไม่ติดต่อ. รายงานประจำปี สำนักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 2561. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน; 2561.

ศูนย์ข้อมูลโรงพยาบาลบ้านหมี่ หน่วยงานศัลยกรรม. รายงานประจําปี 2562. ลพบุรี :โรงพยาบาลบ้านหมี่; 2562.

นันทา เล็กสวัสดิ์. การพยาบาลผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัด. เชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์; 2551.

วีระสิงห์ เมืองมั่น. การผ่าตัดในช่องท้อง. กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ; 2553.

รัชนี เบญจธนัง, พิมพ์จิตร์ กาญจนสินธุ์, ปราณี ทองใส และสุมิตรา สินธ์ศิริมานะ. การพยาบาลศัลยศาสตร์วิกฤต: Critical nursing care essentials surgical patient. กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด; 2558.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-30