ศึกษาเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดขณะส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะแบบตรง ระหว่างการใช้สารหล่อลื่นผสมยาชาและสารหล่อลื่นไม่ผสมยาชา

  • วราพร พงศ์มรกต ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลอ่างทอง
คำสำคัญ: สารหล่อลื่นผสมยาชา, สารหล่อลื่นปราศจากยาชา, การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะแบบตรง

บทคัดย่อ

บทนำในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าการใช้ยาชาเฉพาะที่สามารถลดความปวดจากการส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะได้หรือไม่ แต่เนื่องด้วยราคาที่แพงและมีปริมาณไม่เพียงพอ งานวิจัยฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาว่าการใช้สารหล่อลื่นปราศจากยาชาสามารถใช้ทดแทนได้หรือไม่

ผู้ป่วยและวิธีการศึกษา: ผู้ป่วยที่เข้ารับการส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะแบบตรง จำนวน 156 คน แบ่งสัดส่วน ชาย:หญิง 2:1 ทำการสุ่มแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับสารหล่อลื่นผสมยาชา และ กลุ่มที่ 2 ได้รับสารหล่อลื่นปราศจากยาชา จำนวน 10 มิลลิลิตร วัดระดับความปวดของผู้ป่วย 2 ช่วง คือช่วงระหว่างใส่ยาชา และขณะส่องกล้อง งานวิจัยนี้ทำการส่องกล้องโดยศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะเพียงผู้เดียว และใช้กล้องส่องแบบตรงขนาด 17 Fr เก็บข้องมูลเพื่อเปรียบเทียบ อายุ ข้อบ่งชี้ ประวัติเคยส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ ความวิตกกังวล และ เวลาที่ใช้ในการส่องกล้อง

ผลการศึกษา: ระดับความปวดขณะส่องกล้อง ในกลุ่มสารหล่อลื่นผสมยาชาและปราศจากยาชา เท่ากับ 3.22 และ 3.23 ตามลำดับ จากการเปรียบเทียบ Equivalent test ถือว่าระดับความปวดมีความเท่าเทียมกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (95%CI: -0.52, 0.50) และพบว่า อายุ ข้อบ่งชี้ ประวัติการส่องกล้อง ระยะเวลา และความวิตกกังวล ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความปวด

สรุปผลการศึกษา: สารหล่อลื่นผสมยาชาและสารหล่อลื่นปราศจากยายาส่งผลต่อระดับความปวดที่เกิดจากการส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

1. Shah J. Endoscopy through the ages. BJU international. 2002 ; 89 : 645 - 52.
2. Yoshimura R, Wada S, Kishimoto T, et al. Why the flexible cystoscope has not yet been widely introduce? : a questionnaire to Japanese urologists. Int. J. Urol. 1999 ; 6 : 549-59.
3. Kwon WA, Lee JW, Seo HK, et al. Hand-Holding during Cystoscopy Decreases Patient Anxiety, Pain, and Dissatisfaction : A Pilot Randomized Controlled Trial. Urol Int. 2018 ; 100(2) : 222-27.
4. Gordh T. Xylocaine: a new local analgesic. Anaesthesia. 1949 ; 4(1) : 4-9.
5. David S Aaronson, Thomas J Walsh, James F Smith, Benjamin J Davies, Michael H Hsieh, Badrinath R Konety. Meta-analysis: does lidocaine gel before flexible cystoscopy provide pain relief?. BJU Int. 2009 Aug ; 104(4) : 506-9.
6. Amit R Patel, J Stephen Jones, Denise Babineau, et al. Lidocaine 2% gel versus plain lubricating gel for pain reduction during flexible cystoscopy: a meta-analysis of prospective, randomized, controlled trials. J Urol. 2008 Mar ; 179(3) : 986-90.
7. Naveen Poonai, Jennifer Li, Cindy Langford, et al. Intraurethral Lidocaine for Urethral Catheterization in Children: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics. 2015 Oct ; 136(4) : 879-86.
8. Dillane D, Finucane BT. Local anesthetic systemic toxicity. Can J Anaesth. 2010 ; 57 : 368-80.
9. Mather LE, Chang DH. Cardiotoxicity with modern local anesthetics: is there a safer choice? Drugs. 2001 ; 61 : 333-42.
10. Chang YY, Ho CM, Tsai SK. Cardiac arrest after intraurethral administration of lidocaine. J Formos Med Assoc. 2005 ; 104 : 605-6.
11. Clapp CR, Poss WB, Cilento BG. Lidocaine toxicity secondary to postoperative bladder instillation in a pediatric patient. Urology. 1999 ; 53(6) : 1228.
12. Ed Zhang, Vicky Qian Wu, Shein-Chung Chow, et al. (2013). TrialSize: R functions in Chapter 3,4,6,7,9,10,11,12,14,15. R package version 1.3.https://CRAN.R-project.org/package=TrialSize.
13. Block randomization (https://www.sealedenvelope.com/simple-randomiser/v1/lists)
14. Lakens, D. (2017). Equivalence tests: A practical primer for t-tests, correlations, and meta-analyses. Social Psychological and Personality Science, 8(4), 355- 362.
15. Choong S, Whitifield HN, Meganathan V, Nathan MS, Razack A, Gleeson M. A prospective randomized double-blind study comparing lignocaine gel and plain lubricating gel in relieving pain during flexible cystoscopy. Br J Urol 1997 ; 80(1) : 69-71.
16. McFarlane N, Denstedt J, Ganapathy S, et al. Randomized trial of 10 mL and 20 mL of 2% intraurethral lidocaine gel and placebo in men undergoing flexible cystoscopy. J Endourol 2001 Jun ; 159(5) : 541-4.
17. Khan MA, Beyzade B, Tau W, et al. Effect of the rate of delivery of lignocaine gel on patient discomfort perception prior to performing flexible cystoscopy. Urol Int 2002 ; 68 : 164-167.
18. Ho KJ, Thompson TJ, O'Brien A, et al. Lignocaine gel: does it cause urethral pain rather than prevent it. Eur Urol 2003 ; 43 : 194–6.
19. Ahmet Tunc Ozdemir, Serkan Altınova, et al. Factors Predictive of Pain During Cystoscopy. J Clin Anal Med 2014 ; 5(3) : 186-90.
20. Alexander Greenstein, Ithamar Greenstein, Solomon Senderovich. Is Diagnostic Cystoscopy Painful? Analysis of 1,320 Consecutive Procedures. Int Braz J Urol. 2014 ; 40 : 533-8.
เผยแพร่แล้ว
2021-08-31
การอ้างอิงบทความ
1.
พงศ์มรกตว. ศึกษาเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดขณะส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะแบบตรง ระหว่างการใช้สารหล่อลื่นผสมยาชาและสารหล่อลื่นไม่ผสมยาชา. Singburi Hosp J [ินเทอร์เน็ต]. 31 สิงหาคม 2021 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];30(1):24 -35. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/shj/article/view/248703
ประเภทบทความ
บทความวิจัย