ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ผู้แต่ง

  • สมเกียรติยศ วรเดช สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง https://orcid.org/0000-0002-5758-4081
  • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
  • อรธิรา พลจร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนม
  • จิราพร พัฒน์มณี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองศก

คำสำคัญ:

ความชุก, ภาวะซึมเศร้า, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 1,692 คน ที่ขึ้นทะเบียนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561 เครื่องมือวิจัยที่ใช้คือแบบสอบถามข้อมูลคุณลักษณะทางประชากร และแบบประเมินภาวะซึมเศร้า โดยใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q) และ 9 คำถาม (9Q) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติถดถอยพหุคูณโลจิสติก ผลการวิจัยพบว่า

1. ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุเท่ากับร้อยละ 8.63

2. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไป (ORadj=2.00, 95% CI: 1.20-3.34) ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว (ORadj=1.96, 95%CI: 1.26-3.03) และผู้สูงอายุที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ (ORadj=14.40, 95%CI: 6.20-33.46) มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

จากผลการศึกษาดังกล่าวบุคลากรสาธารณสุขควรส่งเสริมและเฝ้าระวังผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anantapong, K., Pitanupong, J., Werachattawan, N., & Aunjitsakul, W. (2017) Depression and Associated Factors among Elderly Outpatients in Songklanagarind Hospital, Thailand: A Cross-Sectional Study. Songklanagarind Medical Journal, 35(2), 139-148

Aoon-Kaew, V., & Kuhirunyaratn, P. (2015). The Prevalence of Depression among the Elderly in Ban Prow Community Hospital, Meuang District, Nong Bua Lum Phu. Community Health Development Quarterly Khon Kaen University, 3(4), 577-589. (in Thai).

Bunloet, A. (2016). Prevalence and Factors Associated with Depression among the Elderly Community Residents with Chronic Diseases in Samliam Urban Primary Care Unit, Khon Kaen. Srinagarind Medical Journal, 31(1), 25-33. (in Thai).

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2018). Mental Health Test. Retrieved January 31, 2019 from https://www.dmh.go.th/test/. (in Thai).

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2020). Situation of The Thai Elderly 2019. Nakorn Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University

Hongsrisuwan, N. (2016). Depression. HGU Journal of Health Science, 19(38), 105-118. (in Thai)

Lavarattanakon, B. (2016). Prevalence and Associated Factor of Depression among Elderly in Kantharalak Municipality, Sisaket Province. Region 11 Medical Journal, 30(2), 13-23. (in Thai).

Ministry of Public Health. (2018). Health Data Center: HDC. Retrieved January 31, 2019 from http://hdcservice.moph.go.th.

Namwong, A., Khampeera, A., Chaijundee, W., & Laongon, K. (2018). Selected Factors Related to Depressive Symptoms among Community-Dwelling Older People with Chronic Illness. Nursing Public Health and Education Journal, 19(2), 95-105. (in Thai).

Pengjuntr, W., Kongsuk, T., Kittirattanapaiboon, P., Chutha, W., Boonyamarik, P., Arunpongpaisan, S., et al. (2010). Prevalence of Mental Disorders in Thailand: Results from the Epidemiology of Mental Disorders National Survey 2008. Department of Metal Health. (in Thai).

Saelim, S. (2019). Prevalence and Associated Factor of Depression in the Elderly in Muang District, Ranong Province. Region 11 Medical Journal, 33(1), 193-202. (in Thai).

Sirirak, P., & Srisungnoen, L. (2021). The Study of Dementia in Elderly Persons in Nakhon Ratchasima Province. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 35(1), 15-33. (in Thai).

Soonthornchaiya, R., Kongsuk, T., Arunpongpaisal, S., Wisetrit, W., Sukhawaha, S. & Leejongpermpool, J. (2018). The Development and Construct Validity Testing of Depressive Symptom Inventory for Thai Older Persons with Depression Disorders. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 32(2), 100-112. (in Thai).

Wayne, W. D., (1995). Biostatistics: A Foundation of Analysis in the Health Sciences. 6th ed. John Wiley & Sons, Inc., 180.

Wiriya, P., & Nawsuwan, K. (2017). Prevalence of Depression in Diabetic and Hypertension Patients in Khlong Hoi Khong District, Songkhla. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(Special), S1-S18. (in Thai).

Wongpanarak, N., & Chaleoykitti, S. (2014). Depression: A Significant Mental Health Problem of Elderly. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 15(3), 24-31. (in Thai)

World Health Organization. (2017). Mental Health of Older Adulth. Retrieved January 31, 2018 from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-28