ปัจจัยทางคลินิกที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ผู้แต่ง

  • ละมุน แสงสุวรรณ์ นิสิตหลักสูตร ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • สมเกียรติยศ วรเดช สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำสำคัญ:

โรคเลปโตสไปโรสิส, อาการและอาการแสดงทางคลินิก, ภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกการเสียชีวิต, การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

บทคัดย่อ

โรคเลปโตสไปโรสิสเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่ต้องเฝ้าระวังและยังคงเป็นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก ผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสที่มีอาการและอาการแสดง และภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกที่รุนแรงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิต บทความวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปัจจัยทางคลินิกที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส โดยทำการทบทวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ PubMed, Google, Google Scholar, ThaiJo และ Web of Science พบบทความวิจัยที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกและการประเมินคุณภาพบทความวิจัย จำนวน 14 บทความ ซึ่งผลการทบทวนปัจจัยทางคลินิกที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสนำเสนอด้วยแผนภูมิต้นไม้ (Forest Plot) โดยการกำหนดจากค่าขนาดของผลกระทบ (Effect Size) ประกอบด้วย ค่าอัตราส่วนความเสี่ยงของปัจจัย (Odds Ratio (OR) และ Risk Ratio (RR)) และช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.00 (95% Confidence Interval: 95%CI) จากผลการทบทวนบทความวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปและจำแนกปัจจัยออกเป็น 1) ปัจจัยด้านอาการและอาการแสดงทางคลินิก และ 2) ปัจจัยภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส ปัจจัยด้านอาการและอาการแสดงทางคลินิก ประกอบด้วย อาการดีซ่าน และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ สำหรับปัจจัยภาวะแทรกซ้อนทางคลินิก ประกอบด้วย ปัสสาวะออกน้อย ความดันโลหิตต่ำ หายใจลำบาก ไอเป็นเลือด ปอดผิดปกติ ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ปริมาณเม็ดเลือดขาวสูง ภาวะโพแทสเซียมสูง การตกเลือด ภาวะช็อก และภาวะตับแข็ง ปัจจัยดังกล่าวที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขควรเฝ้าระวังปัจจัยอาการและอาการแสดง และปัจจัยภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและอาจนำไปสู่การเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amilasan, A. T., Ujiie, M., Suzuki, M., Salva, E., Belo, M. C.P., Koizumi et al. (2012). Outbreak of Leptospirosisafter Flood, the Philippines, 2009. Emerging Infectious Diseases, 18, 1.

Bureau of General Communicable Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2015). Handbook for Leptospirosis Disease; Agricultural Cooperative Assembly of Thailand. ISBN: 978-616-11-2536-3. (in thai)

Daher, E., Zanetta, D., Avalcante, M., & Abdulkader, R. (1999). Risk Factors For Death And Changing Patterns in Leptospirosis Acute renal Failure. The American Society of Tropical Medicine and Hygiene. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 61(4), 630–634.

Daher, E. F., Silva Junior, G. B., Silveira, C. O., Falcao, F.S., Alves, M. P., Mota, J. A., et al., (2014). Factors Associated with Thrombocytopenia in Severe Leptospirosis (Weil’s disease). Clinics, 69(2), 106-110.

Department of Disease Control, Bureau of Epidemiology. (2015). Surveillance Database. Retrieved June 30, 2019 from https://apps.boe.moph.go.th/ (in Thai).

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2017). Document for Leptospirosis Symposium 2017. (pp. 14). Nakhon Si Thammarat. Graphics and design font. (in Thai)

Dolhnikoff, M., Mauad, T., Bethlem, E., & Carvalho, C. (2007). Pathology and Pathophysiology of Pulmonary Manifestations in Leptospirosis. The Brazilian Journal of Infectious Diseases, 11, 142-8.

Dupont, H., Perdrizet, D., Zehner, J., Jarrige, B., & Daijardin, J. (1997). Leptospirosis: Prognostic Factors Associated with Mortality. French. Clinical Infectious Diseases, 25, 720–4.

Esen, S., Sunbul, M., Leblebicioglu, H., Eroglu, C., & Turan, D. (2004). Impact of Clinical and Laboratory Findingson Prognosis in Leptospirosis. Swiss Medical Weekly, 134, 347-352.

Galdino, G., Silva G., Rocha, H., Mendes, M., Guimaraes, M., Miranda, T., et al. (2016). Predictors of Acute Kidney Injury and Mortality in Severe Leptospirosis (Weil Disease). Nephrology Dialysis Transplantation, 31, 151.

Goyal, O., Kaur, D., Goyal, P., & Chhina, R. (2016). Hepatic Dysfunction and Predictors of Mortality in Leptospirosis: A Re-Emerging Tropical Disease in Northern India. Tropical Gastroenterology, 37(4), 248-257.

Hartskeerl, R. A., Collares-Pereira, M., & Ellis, W. A. (2011) Emergence, Control and Re-Emerging Leptospirosis: Dynamics of Infection in the Changing Word. Clinical Microbiology and Infection, 17(4), 494-501.

Hinjoy, S. (2014) Epidemiology of Leptospirosis from Thai National Disease Surveillance System, 2003-2012. Outbreak, Surveillance, Investigation & Response, 7(2), 1-5.

Janwitthayan, W. (2015). Leptospira Collagenase Gene Cloning and Protein Production for Enzymatic Activity and Immunoreactivity Study. Chilalongkorn University Intellectual Repository. Retrieved June 30, 2019 from http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50245. (in Thai)

Krairotchananan, P., (2017). “Leptospirosis (LEPTOSPIROSIS). In Khunchoo N., Sanhea P.” Document for Leptospirosis Symposium 2017. (pp. 20). Bankkok: Aksorn Graphic and Design Company. (in Thai)

Lopes, A., Costa, E., Costa, Y., Sacramento, E., Oliveira, A., Lopes, M. et al. (2004). Comparative Study of the in-Hospital Case-Fatality Rate of Leptospirosis Between Pediatric and Adult Patients of Different Age Groups. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, 46(1), 19-24

Marotto, P., Ko, A., Nascimento, C., Seguro, A., Prado, R., Barbosa, et al., (2010). Early Identification of Leptospirosis-Associated Pulmonary Hemorrhage Syndrome by Use of a Validated Prediction Model. The Brazilian Journal of Infectious Diseases, 60(3), 218-223

Marotto, P., Nascimento, C., Neto, J., Marotto, M., Andrade, L., Sztajnbok, J., et al. (1999). Acute Lung Injury in Leptospirosis: Clinical and Laboratory Features, Outcome, and Factors Associated with Mortality. Brazil. The Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases, 29, 1561-3

Panaphut, T., Domrongkitchaiporn, S., & Thinkamrop, B. (2002). Prognostic Factors of Death in Leptospirosis: a Prospectivecohort Study in Khon Kaen, Thailand. International Journal of Infectious Diseases, 6, 52-59.

Pappachan, M., Mathew, S., Aravindan, K., Khader, A., Bharghavan, P., Kareem, M., et al. (2004). Risk Factors for Mortality in Patients with Leptospirosis During an Epidemic in Northern Kerala. The National Medical Journal of India, 17, 240–243

Petchkanchanaphong, W. (2019). General Knowledge about Infectious Diseases and Carriers Leptospirosis (Leptospirosis). Infectious and Carrier Disease Information Center. Retrieved July 5, 2019 from http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_1_ 001c.asp?info_id=214 (in Thai)

Pottha, U., & Amphon, K. (1970). Leptospirosis in Thailand. Journal of Medical Technology Chiang Mai, 3, 1 (in Thai)

Saokaew, S., & Sumsiwan, N. (2014). Critical Reading of Health Research. Naresuan Phayao Journal, 7(3), 286-297. (in Thai)

Saraya, S. (2015). Disease During the Flood (Part 3) Leptospirosis. Retrieved September 3, 2019 from www.pharmacy.mahidol.ac.th. (in thai)

Siriwanij, T., Suttinont, C., Tantawichien, T., Chusil, S., Kanjanabuch, T., & Sitprija, V. (2005). Haemodynamics in Leptospirosis: Effects of Plasmapheresis and Continuous Venovnoushaemofiltration. Nephrology (Carlton), 10, 1-6

Spichler, A. S., Vilaca, P. J., Athanazio, D. A., Albuquerque, J. O., Buzzar, M., Castro, B., et al., (2008). Predictors of Lethality in Severe Leptospirosis in Urban Brazil. The American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 79, 911-914

Surasak, S., & Nathapol, S. (2014). Critical Appraisal for Health Research Articles. Naresuan Phayao Journal, 7(1), 286-297. (in Thai)

Tangkanakul, W., Tharmaphornpil, P., Plikaytis, B., Bragg, S., Boonsuksombat, D., Choomkasien, P. (2000). Risk with Leptospirosis in Northeastern Thailand. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 63(3, 4), 204-208.

Terpstra, W. J. (2003). Human Leptospirosis: Guildance for Diagnosis, Surveillance and Control. World Health Organization. Retrieved June 30, 2019 from http://whqlibdoc.who.int

The Joanna Briggs Institute. (2017). Critical Appraisal Tools. Retrieved July 5, 2019 from http://joannabriggs.org /research/critical-appraisal-tools.html.

Thipmontree, W., Suputtamonkul, Y., Tantibhedhyangkul, W., Suttinont, C., Wongswat, E., & Silpasakorn, S. (2014). Human Leptospirosis Trends: Northeast Thailand, 2001-20012. International Journal of Environtmental and Public Health, 11, 8542-8551.

Wang, H., Lee, M., Chen, Y., Hsueh, P., & Chang, S. (2018). Factors Associated with Severity and Mortality in Patients with Confirmed Leptospirosisat a Regional Hospital in Northern Taiwan, Journal of Microbiology, Immunology and Infection, 1-8.

Wilairat, P. (2008). Leptospirosis.Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. Retrieved July 5, 2019 from https: //www.tm.mahidol.ac.th/clinic/? Q = th% 2FLepto. (in Thai)

World Health Organization (WHO). (2009). Estimating the Global Burden of Human Leptospirosis. Retrieved June 30, 2019 from https://www.who.int/zoonoses/ diseases/Lerg_brochure.pdf.

Zetun, C., Hoffmann, J., Silva, R., Souza, L., & Langoni, H. (2009). Leptospira spp. And Toxoplasma Gondii Antibodies in Vampire bats (Desmodus rotundus) in Botucatu Region, SP, Brazil. International Journal of Medical Microbiology and Tropical Diseases, 15, 546-552.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-27