ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรม การดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้จำหน่ายอาหาร จังหวัดนราธิวาส

ผู้แต่ง

  • พรทิวา คงคุณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • ระวิ แก้วสุกใส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • รังสฤษฎ์ แวดือราแม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • บุญยิ่ง ทองคุปต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • มูฮัมหมัดไซด์ ซาและ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คำสำคัญ:

การรับรู้, การสนับสนุนทางสังคม, โควิด-19, พฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่, จังหวัดนราธิวาส

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่เพื่อการป้องกันโรคโควิด-19 และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ของผู้จำหน่ายอาหาร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 414 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้วิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) การรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 3) การสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และ 4) พฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่เพื่อการป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่า IOC ระหว่าง .67–1 ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคด้านการรับรู้ ด้านการสนับสนุนทางสังคม และด้านพฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่เท่ากับ .92, .95 และ .90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสหสัมพันธ์ของ   เพียร์สัน  ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้จำหน่ายอาหารจังหวัดนราธิวาสมีการรับรู้และการสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับโรคโควิด-19 อยู่ในระดับมาก (M=3.97, SD=0.40 และ M=3.65, SD=0.82 ตามลำดับ) พฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่เพื่อการป้องกันโรคโควิด-19 อยู่ในระดับปานกลาง (M=1.26, SD=0.25)

2. การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่เพื่อการป้องกันโรคโควิด-19 ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.363) ส่วนการรับรู้ไม่มีความสัมพันธ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์การปฏิบัติพฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่เพื่อการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะไปใช้ประโยชน์ในเฝ้าระวัง ควบคุมโรค ตลอดจนจัดการสนับสนุนทางสังคมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่เพื่อการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Best, W. J. (1978). Research in Education. (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Boonmee, P., Mahamit, S., & Kawila, T. (2018). Knowledge, Perception, and Awareness of Risk Management and Patient Safety towards Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing, Phayao. Journal of Nursing and Education, 11(3) 112-124.

Bunthan, W., Whaikit, P., Soysang, V., Soynahk, C., Akaratanapol, P., & Kompayak, J. (2020). Factor Influencing to Health Promotion Behavior for Coronavirus Disease 2019 (COVID319) Prevention of Older Adults. Journal of the Police Nurses, 12(2), 323-337.

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for The Behavioral Sciences. (2nd). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Department of Disease Control Ministry of Public Health. (2021). COVID-19 Report. Retrieved June 20, 2021 from https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/situation/situation-no514-310564.pdf (in Thai)

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2020). COVID-19 Report. Retrieved November 29, 2020 from https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/new.php (in Thai)

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A Flexible Statistical Power Analysis Program for The Social, Behavioral, and Biomedical Sciences. Behavior Research Methods, 39(2), 175-191.

Glomjai, T., Kaewjiboon, J., & Chachvarat, T. (2020). Knowledge and Behavior of People regarding Self-care Prevention from Novel Coronavirus 2019 (COVID-19). Journal of Nursing, Public Health, and Education, 21(2), 29-39.

Jirojanakul, P. (2013). Concepts, Theories on Health Promotion and Their Application. Nonthabury: Praboromarajchanok. (in Thai)

Kaewsuksai, R., Kongkun, P., Tongkoop, B., Samaair, L., & Boonnarakorn, S. (2021). Relationships Between Knowledge, Perception and The New Normal Behaviors for Preventing Coronavirus Disease (COVID-19) Infection among People in Narathiwat Province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 8(2), 67-79.

Karalai, S., & Sriratanaprapat, J. (2018). Relationship Between Social Support and Health Promoting Behavior among Pregnant Teenagers. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 26(1), 1-10.

Malathum, K. & Malathum, P. (2020). The COVID-19 Pandemic: What We Have Learned from Thai Experiences. Pacific Rim Int J Nurs Res, 24(4), 431-435.

Narathiwat Province. (2021). COVID-19 Report. Retrieved April 20, 2021 from http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/covid (in Thai)

Nawsuwan, K., Singweratham, N., Waichompu, N., & Chayakul, K. (2020). The Successful Implementation of Novel Coronavirus (COVID-19) in The Community of Village Health Volunteers (VHVs) in Thailand. Princess of Naradhiwas University Journal, 12(3), 195-212.

Pannarunothai, S. (2020). Surviving COVID-19 Pandemic with Knowledge and Action. Journal of Health Systems Research, 14(1), 1-6.

Powwattana, A., Kalampakorn, S., Lagampan S. & Rawiworrakul. (2018). Health Promotion and Disease Prevention in Community: An Application of Concepts and Theories to Practice (Revised Edition). Chachoengsao: M N COMPUTE OFFSET CO., LTD. (in Thai)

Rodniam, J., Saetiaw S. & Jantaweemuang W. (2014). Perceived Benefits, Perceived Barriers, Perceived Self-Efficacy and Health Promoting Behaviors, and Health Status of Nursing Students. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 23(3), 88-97.

Sanitlou, N., Satphet, W., & Napha-arak, Y. (2019). Sample Size Calculation Using G*Power Program. Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences), 5(1), 496-507.

Singweratham, N., Thaopan, W. W., Nawsuwan, K., Pohboon, C. & Surirak, S. (2020). Perception and Preventive Behaviors on the Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) among Dental Nurses under the Ministry of Public Health. J Bamrasnaradura Infect Dis Inst, 14(2), 104-115.

Suriya, J., Aungwattana, S., & Suankaew, S. (2020). Social Support and Health Behavior of The Elderly of The Elderly Club of Sungmen District, Phrae Province. Nursing Journal, 47(3), 267-276.

Thai Health Promotion Foundation. (2020). New Way of Life Guide Life Begins with Us. Retrieved July 15, 2020 from https://www.thaihealth.or.th/Books/643/คู่มือ%20ชีวิตวิถีใหม่.html (in Thai)

Thato, R. (2018). Nursing Research: Concepts to Application. (3 rd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Waedueramae, R., Kaewsuksai R., Kongkun P., Suwankanjana A. & Chaiprasit K. (2021). Relationships Between Knowledge, Perception and New Normal Behaviors on COVID-19 Prevention among Nursing student, Faculty of Nursing, Princess of Naradhiwas University. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 8(2), 80-92.

World Health Organization. (2020). Coronavirus. Geneva: World Health Organization.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-10