ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะติดบ้าน

ผู้แต่ง

  • นิรัชรา ลิลละฮ์กุล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
  • เจษฎากร โนอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
  • สัญญา ยือราน เทศบาลนครยะลา
  • สัตตมาส ลรรพรัตน์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
  • นวลพรรณ ทองคุปต์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม, การสร้างเสริมสุขภาพ, ภาวะติดบ้าน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังจัดโปรแกรม และวัดซ้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะติดบ้าน จำนวน 30 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ก่อนการทดลองและ หลังได้รับโปรแกรม 1 เดือน และ 2 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ ผลการวิจัยพบว่า

คะแนนเฉลี่ยการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะติดบ้านก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม หลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสร็จสิ้นทันที 1 เดือน และระยะติดตาม 2 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าคะแนนการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะติดบ้านเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ดังนั้น โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพทำให้ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะติดบ้าน มีความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันเพิ่มขึ้น จึงควรสนับสนุนให้มีการจัดโปรแกรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี และสามารถประกอบกิจวัตร และช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Areeruk, N., Rojpaisarnkit, K., & Wongprasit, N. (2015). The Effects of an Integrated Exercise Program on the Health Conditions, Physical Fitness, and Self-Efficacy Expectations of the Elderly. The Public Health Journal of Burapha University, 10(2), 67-76.

Cohen, J. (1977). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (Revised ed.). New York: Academic Press.

Department of Health Service Support. (2017). Family Volunteer Guideline &Caregivers Group. Agricultural Co-Operative Federation of Thailand, Ltd. Nonthaburi Province, Thailand.

Iranagh, A, J., Hejar, A., & Motalebi, A, S. (2016). Erratum: Health Blife Model-Based Intervention to Improve Nutritional Behavior amomg Elderly Women. Nutr Res Pract, 10(4), 352-358.

Kamnak, R., & Phanloetphanit, S. (2016). The Model of Health Promoting-Behaviors in Elderly People at Elderly Schools Wat Huafai Tumbol San Klang Amphor Phan Chiang Rai. Full Research, MahaChulalongkornrajavidyalaya Sangha College of Chiang Rai.

Loampan, T., & Rachnavy, H. (2019). Muscle Strength and Endurance After Elastic Band Exercise Training in Older Adults. The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima, 25(2), 148-167.

Ministry of Yala Public Health. (2021). HDC-Dashboard. Retrieved July 15, 2021, from https://www.ylo.moph.go.th/webssj/index.php.

Padmala, W. (2019). The Community Empowerment Process on Developing Dependent Older People’s Quality of Life in Chiang Muan District, Phayao Province. Academic Journal of Community Public Health, 5(4), 96-111.

Panyaruno, A., Wijitwatchararak, K., Amsuk, R. & Charoenjai, N. (2020). Ageing Empowerment Guidelines Bu Using The Temple Based Ageing Self - Care in Thailand. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 5(1), 103-121.

Phoawchit, P., & Tiamtan, P. (2016). A Development of Health Promotion Activities Model for Aging in Nakhon Sawan Province. Suthiparithat Journal, 30(94), 12-127.

Praman, P., & Phattharakun, W. (2016). A Patient Participation Model for Promoting Healthhy Behaviors of Diabetic Elderly Patients in the Community Medical Center. Phranakorn Si Ayutthaya Province, Academic Journel Thailand National Spotrs, 7(2), 91-106.

Sajjathram, N. (2016). Health Care Model for Quality of Life among the Elderly. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 1(1), 43-54.

Songpak, K, Sinsupan, N., Isarankura Na Ayudhya. (2019). Development of a Health Promotion Model for the Elderly via Chaisor Village Community Participation in Chaisor Sub district, Chumphae District, KhonKaen Province. Journal of Humanities & Social Sciences, 17(2), 159-178.

Suwan, D., Sae-Sia, W.,& Songwattana, P. (2017). Activities of Daily Living in Patients with Multiple Traumatic Injuries. Princess of Naradhiwas University Journal, 9(2), 14-25.

The Department of Elderly Affairs. (2019). Perspectives on “Aging Society” and Its Impact on the Economy and Society. Retrieved July 15, 2021, from https://www.dop.go.th/th/know/15/798.

Waichompu, N., Kraonual, S., Boontu, R., & Maeng, D. (2020). Model of Health Promotion Activities in a School for the Elderly Using 3 Dimensions (Diet, Exercise, and Emotion). The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 7(2), 1-12.

World Health Organization. (2017). Aging USA. Retrieved November 10, 2016, from http://www.who.int/topics/ageing/en/.

Yeerae, N. (2010). Promoting Islamic Exercise In Pattani Housewives Group. Master of Science Health System Research and Development. Prince of Songkla University. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-20