ภาวะผู้นำและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรในภาคเอกชน: การทบทวนอย่างเป็นระบบ

ผู้แต่ง

  • เกศกนก แสงอุบล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • พัชราภรณ์ อารีย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ, ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร, องค์กรภาคเอกชน, การทบทวน อย่างเป็นระบบ

บทคัดย่อ

การวิจัยการทบทวนอย่างเป็นระบบมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปองค์ความรู้ของคุณลักษณะของบทความวิจัยและสังเคราะห์การใช้ทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรในภาคเอกชน โดยการสืบค้นรายงานวิจัยจากวารสารฐานข้อมูลทั้งในระดับชาติและนานาชาติมีการตีพิมพ์ในช่วง พ.ศ. 2553-2563 ได้แก่ Medline/Pubmed, CINAHL, Research Gate, Google, Google scholar,Thai LIS, Thai jo, Proquest , Science Direct, Scopus, Psyinfo  ประเมินคุณภาพเครื่องมือด้วยแบบประเมินคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยตามแนวคิดของเคเมท ลี และคุ๊ก (Kmet, Lee & Cook, 2004) ได้ค่าความน่าเชื่อถือ (Inter Rater) ร้อยละ 89.50 ใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบความสอดคล้องกันระหว่าง ผู้ประเมินรายงานโดยใช้สถิติแคปปาพบว่า การประเมินคุณภาพมีความสอดคล้องกัน (k=0.115, p=.305) ผลการวิจัยพบว่า

รายงานการวิจัยทั้งหมดเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (n=20) กลุ่มตัวอย่างศึกษาในบริบทผู้บริหารและผู้บริหารและพนักงานมากที่สุด (n=17) บริบทที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นบริษัทภาคเอกชนมากที่สุด (n=16) งานวิจัยที่ศึกษาขนาดอิทธิพลการทำนายและผลการดำเนินงานขององค์กรมากที่สุด ทฤษฎีภาวะผู้นำที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมากที่สุด คือภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของแบสและอโวลิโอ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานองค์กรเอกชนส่วนใหญ่ประกอบด้วยด้านการเงิน มากที่สุด โดยวัดความสามารถในการทำกำไร (Profitability) การเติบโต (Growth) และการแบ่งส่วนการตลาด (Market Share) ด้านปฏิบัติการ ใช้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Customer Satisfaction) มากที่สุด รองลงมาคือด้านความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction) และผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์และอิทธิพลทางตรงต่อผลการดำเนินงานขององค์กรภาคเอกชน

ดังนั้น ผลการสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ชี้ชัดว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการเพิ่มผลการดำเนินงานขององค์กรให้สูงขึ้น ทั้งในโรงพยาบาลเอกชน องค์กรสุขภาพและองค์กรอื่น ๆ ในภาคเอกชน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad, M., & Ejaz, T. (2019). Transactional and Transformational Leadership Impact on Organizational Performance: Evidence from Textile Sector of Pakistan. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 8(2), 97-103.

Asrar-ul-Haq, M., & Kuchinke, K. P. (2016). Impact of Leadership Styles on Employees’ Attitude Towards Their Leader and Performance: Empirical Evidence from Pakistani Banks. Future Business Journal, 2(1), 54-64.

AL-Abrrow, H. (2014). Transformational Leadership and Organizational Performance in the Public Healthcare Sector: The Role of Organizational Learning and Intellectual Capital. Irish Journal of Management, 33, 27-48.

Al Khajeh, E. H. (2018). Impact of Leadership Styles on Organizational Performance. Journal of Human Resource Management Research, 2018, 1-10.

Arif, S., & Akram, A. (2018).Transformational Leadership and Organizational Performance: The Mediating Role of Organizational Innovation. SEISENSE Journal of Management, 1(3), 59-75.

Anantharaman, K., Shivakumar, V., & Saha, D. (2008) Utilisation of Thorium in Reactors. Journal of Nuclear Materials, 383, 119-121.

Bass, B. M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations. Collier Macmillan.

Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1990), Developing Transformational Leadership: 1992 and Beyond, Journal of European Industrial Training, 14(5).

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improve Organizational Effectiveness Through Leadership. London: Sage Publication Inc.

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational Leadership. Mahwah, NJ: L. I Lawrence Erlbaum.

Berson, Y., Shamair, B., Avolio, Bruce J., & Popper, M. (2001). The Relationship Between Vision Strength, Leadership Style, and Context. The Leadership Quarterly, 12, 55-73.

Chutiwong, N., & Kertsri, N. (2011). Analysis of Factors Supporting an Innovative Organization in Thailand. Thammasat Business Journal, 34(130), 47-58.

Choudhary, A. I., Akhtar, S. A., & Zaheer, A. (2013). Impact of Transformational and Servant Leadership on Organizational Performance: A Comparative Analysis. Journal of Business Ethics, 116(2), 433- 440.

Cho, J. J., Ozment, J., & Sink, H. L. (2008). Logistics Capability, Logistics Outsourcing and Firm Performance in an E-Commerce Market. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38, 336-359.

Cohen, J. (1960). A Coefficient of Agreement for Nominal Scales. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 37-46.

Daft, R. L. (2000). Organization Theory and Design. (7th ed.) South-Western College Publishing, Thomson Learning. U.S.A.

Day, D., Fleenor, J., Atwater, L., Sturm, R., & Mckee, R. (2014). Advances in Leader and Leadership Development: A Review of 25 Years of Research and Theory. The Leadership Quarterly, 25, 63-82.

De Jong, S., & Bruch, H. (2013). The Importance of a Homogeneous Transformational Leadership Climate for Organizational Performance. International Journal of Leadership Studies, 8(1), 61-78.

Ebrahim Hasan Al Khajeh. (2018). Impact of Leadership Styles on Organizational Performance. Journal of Human Resources Management Research, 2018, 1-10.

Garcia-Morales, V., Jimenez-Barrionuevo, M., & Gutierrez, L. (2012). Transformational Leadership Impact on Organizational Performance through Organizational Learning and Innovation. Journal of Business Research, 65(7), 1040-1050.

Gavrea, C., Ilies, L., & Stegerean, R. (2011) Determinants of Organizational Performance: The Case of Romania. Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society, 6, 285-300.

Ghosh, D., & Wu, A. (2007). Intellectual Capital and Capital Markets: Additional Evidence. Journal of Intellectual Capital, 8(2), 216-235.

Golla, E., & Johnson, R. (2013). The Relationship Between Transformational and Transactional Leadership Styles and Innovation Commitment and Output at Commercial Software Companies. The Business Review Cambridge, 21(1), 337-343.

Heldi, V. A., Marjan, M., Ivalaina, A., Puspa, D., & Warnadie. (2019). Servant Leadership: Its Impact and Relationship on Organizational Performance & Organizational Learning in Physicians, International Journal of Innovation, Creativity and Change, 9(5), 338-363.

Ibrahim, A. U., & Daniel, C. O. (2019). Impact of Leadership on Organizational Performance. International Journal of Business Management and Social Research, 6(02), 367-374.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard-Measures that Drive Performance. Harvard Business Review, (January-February), 71-79.

Khan, Raza, & Bukhari, Adeel. (2016). Effects of Leadership Style on Health Care Organizational Performance: A Survey of Selected Tertiary Care Hospital in Karachi, Pakistan. International Journal of Economics & Management Sciences, 5(3), 1-8.

Kmet, L. M., Lee, R. C., & Cook, L. S. (2004). Standard Quality Assessment Criteria for Evaluating Research Papers from a Variety of Fields. Canada: Interpret Design Inc.

Khandwalla, P. N. (1977). Some Top Management Styles, Their Context and Performance. Organization & Administrative Sciences, 7, 21-45.

Klaywong, C. (2020). The Impacts of Transformational Leadership, Organizational Innovation and Change Management on Private Hospital Performance in Thailand. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 5(4), 127-144.

Lashari, R. H., & Rana, A. H. (2018). The Impact of Transformational Leadership and Social Interaction on Organizational Performance in the Viewpoint of Knowledge Management: An Empirical Study in Banking Sector of Pakistan. International Journal of Organizational Leadership, 7(2018), 383-396.

Lin, H.-F., & Lee, G.-G. (2004). Perceptions of Senior Managers Toward Knowledge-Sharing Behavior. Management Decision, 42(1/2), 108-125.

McColl-Kennedy, J. R., & Anderson, R. D. (2002). Impact of Leadership Style and Emotions on Subordinate Performance. The Leadership Quarterly, 13(5), 545-559.

Moher, M., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis: The PRISMA Statement. Journal of Clinical Epidemiology, 62, 1006-1012.

Morales, V., Montes, F., & Jover, A. (2008). The Effects of Transformational Leadership on Organizational Performance Through Knowledge and Innovation. British Journal of Management, 19, 299-319.

Murray, J. Y., & Kotabe, M. (1999) ‘Sourcing Strategies of US Service Companies: a Modified Transaction-Cost Analysis’. Strategic Management Journal 20(9), 791-809.

Muniz, B., Peon, J., & Ordas, C. (2009). Relationship Between Occupation Safety Management and Firm Performance. Safeth Science, 47(7), 980-991.

Noruzy, A., Dalfard, M. V., Behnaz Azhdari, Nazari-Shirkouhi, S., & Rezazadeh, A. (2013). Relations Between Transformational Leadership, Organizational Learning, Knowledge Management, Organizational Innovation, and Organizational Performance: An Empirical Investigation of Manufacturing Firms. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 64(5-8), 1073-1085.

Ogolla, A., & Senaji, T. A. (2018). Transformational Leadership and Organizational Performance of State Corporation in Kenya. International Journal of Multidisciplinary Research, 2(3), 12-21.

Overstreet, R. E., Hanna, J. B., Byrd, T. A., Cegielski, C. G. & Hazen, B. T. (2013). Leadership Style and Organizational Innovativeness Drive Motor Carriers Toward Sustained Performance. The International Journal of Logistics Management, 24(2), 247-270.

Ozsahin, M., Zehir, C. & Acar, A. Z. (2011). Linking Leadership Style to Firm Performance: The Mediating Effect of the Learning Orientation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24(2011), 1546-1559.

Pelham, A. M., & Wilson, D. T. (1996) A Longitudinal Study of the Impact of Market Structure, Organization Structure, Strategy and Market Orientation Culture on Dimensions of Small-Organization Performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 24, 27.

Phromket, C. (2016). Building Strategic Leadership, Technology and Market-Based Radical Innovations Capability on Performance of Motor Vehicles and Parts Business in Thailand. Sakon Nakhon Graduate Studies Journal, 61(13), 173-185.

Rosenzweig, E. D., Roth, A., & Dean, J. (2003). The Influence of an Integration Strategy on Competitive Capabilities and Business Performance: An Exploratory Study of Consumer Products Manufacturers. Journal of Operations Management, 21, 437-456.

Saleh, R. M. M., Nusari, M., Habtoor, N., & Isaac, O. (2018). The Effect of Leadership Style on Organizational Performance: Organizational Commitment as a Mediator Variable in the Manufacturing Sector of Yemen. International Journal of Management and Human Resource (IJMHS), 2(4), 13- 24.

Samad, S. (2012). The Impact of Innovation and Transformational Leadership on Organizational Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 57(2015), 486-493.

Senge, P. M., Kleiner, A., Roberts, C., Ross, R. B. & Smith, B. J. (1994). The Fifth Discipline Fieldbook. Doubleday, New York, 5.

Thudam, P., & Salaebing, M. (2017). The Causal Model of Innovativeness of Halal Food Business in Southern Border Provinces of Thailand. MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 6(2), 189-211.

Tushman, M. L., & Nadler, D. A. (1986). Organizing for innovation. California Management Review, 28(3), 74-92.

Venkatraman, N., & Ramanujam, V. (1986). Measurement of Business Performance in Strategy Research: A Comparison of Approaches. Academy of Management Review, 11, 801-814.

Wang, H., Sui, Y., Luthans, F., Wang, D., & Wu, Y. (2014). Impact of Authentic Leadership on Performance: Role of Followers' Positive Psychological Capital and Relational Processes. Journal of Organizational Behavior, 35(1), 5-21.

Widiartanto, S. (2013). The Effect of Transformational Leadership on Market Orientation, Learning Orientation, Organization Innovation and Organization Performance (Study on Star-Rated Hotels in Central Java Province, Indonesia. IOSR Journal of Business and Management, 12(6), 8-18.

Yang, S., & Kang, H. (2008). Is Synergy Always Good? Clarifying the Effect of Innovation Capital and Customer Capital on Firm Performance in Two Contexts. Technovation, 28, 667-678.

Yeung, A. (2008). Strategic Supply Management, Quality Initiatives, and Organizational Performance. Journal of Operations Management, 26, 490-502.

Yildiz, S., & Karaka, A. (2012). Defining Methods and Criteria for Measuring Business Performance: a Comparative Research Between the Literature in Turkey and Foreign. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 1091-1102.

Yıldız, Sebahattin, Basturk, Faruk, & Boz, İlknur. (2014). The Effect of Leadership and Innovativeness on Business Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 785-793.

Yukl, G. (2002). Leadership in Organizations (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Zacharatos, A., Barling, J., & Kelloway, E. K. (2000). Development and Effects of Transformational Leadership in Adolescents. The Leadership Quarterly, 11(2), 211–226.

Zelbst, P., Green, K. Jr, Sower, V. & Abshire, R. (2010), “Relationships among Market Orientation, JIT, TQM, and Agility”, Industrial Management & Data Systems, 110(5), 637-658.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-06